logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Souhlas vodoprávního úřadu

Publikováno 27.7.2017

Souhlas ke stavbám na pozemcích vodních toků, případně na pozemcích sousedících, ke zřizování skladů se závadnými látkami, ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území a ochranném pásmu vodních zdrojů, ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku.

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Pojmenování ( název) životní situace:

Souhlas ke stavbám na pozemcích vodních toků, případně na pozemcích sousedících, ke zřizování skladů se závadnými látkami, ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území a ochranném pásmu vodních zdrojů, ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku.

4. Základní informace k životní situaci:

Jedná se o agendu týkající se souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbám budov a terénních úprav v záplavových územích, zařízení na pozemcích na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích sousedních, ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňující podzemní skladování látek, ke stavbám v záplavových územích a ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky do podatelny Městského úřadu v Hranicích nebo písmeně na adresu: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 37 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, vodní hospodářství.

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o vydání souhlasu obsahuje :

 • Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schématicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000.
 • Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti.
 • Dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny.
 • Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti.
 • Vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.
 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 37 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce drobného vodního toku, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu návrhu a stanovení záplavových území, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce ve smyslu:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

21. Nejčastější dotazy:
---
22. Další informace:

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:
---

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341
Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
---
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341, e-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346, e-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

15. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021