logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Teplice nad Bečvou - Územní studie Záhumení

Publikováno 17.8.2017

Územní studie byla pořízena pro území, v němž je územním plánem sídelního útvaru Teplice nad Bečvou uloženo prověření změny jejího využití. Území zahrnuje parcely č. 280/11, 280/12, 275/1, 275/14, 275/15, 275/16, 698/3 a části parc.č. 282/3, 275/17, 280/8 vše v k.ú. Teplice nad Bečvou.

Územní studie navrhla řešení obytné zástavby a způsob obsluhy území technickými a dopravními sítěmi, navrhla způsob zástavby a stavební čáry pro celou lokalitu, rozdělení pozemků (parcelaci), navrhla regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území, navrhla systém sídelní a ochranné zeleně, posoudila územně technické důsledky rozšíření obytné zástavby a jejího napojení na širší území. Územní studie je zpracována tak, že s ohledem na stanovenou etapizaci zastavění území, je možno zástavbu území realizovat postupně.

Do tištěné podoby územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Obecním úřadě v Teplicích nad Bečvou nebo v kanceláři č. 327 MěÚ Hranice, odboru rozvoje města.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019