logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Užívání vodního díla

Publikováno 27.7.2017

Oznámení o užívání stavby, povolení k užívání vodních děl, žádost o vydání kolaudačního souhlasu

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název:

Oznámení o užívání stavby, povlení k užívání vodních děl, žádost o vydání kolaudačního souhlasu

4. Pojmenování ( název) životní situace:

Jedná se o agendu týkající se povolení k trvalému užívání vodního díla .

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích nebo písmeně na adresu: Městský úřad v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 37 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, vodní hospodářství.

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Návrh na vydání povolení obsahuje :

 • jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
 • označení a místo stavby,
 • datum a číslo stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím dokončením,
 • předpokládaný termín dokončení stavby,
 • termín úplného vyklizení staveniště,
 • údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání (pokud se jedná o povolení ke zkušebnímu provozu),

k návrhu se dle potřeby doplní:

 • popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
 • geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitosti,
 • doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání povolení nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastník stavby, uživatel (provozovatel) je-li v době zahájení řízení znám, vlastník pozemků na kterém je stavba umístěna, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce ochranného pásma vodního zdroje, správce drobného vodního toku, případně vodní nádrže, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce ve smyslu:

 • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
---
22. Další informace:

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy:
Mgr. Magdalena Putalová, tel.: 581 828 349
Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
---
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Mgr. Magdalena Putalová, Ing. Eliška Trčková, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

17.  2. 2020

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020