logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vydávání vyjádření

Publikováno 27.7.2017

Vydávání vyjádření k nakládání s odpady

1. Identifikační číslo :


2. Kód :


3. Pojmenování (název) životní situace:

Městský úřad Hranice vydávání vyjádření:

  • ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
  • v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
  • k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
  • k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
  • ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů

4. Základní informace k životní situaci :

Městský úřad Hranice vydávání vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů

Zařízení na zpracování biologicky rozložitelného materiálu, které zpracovává využitelné biologicky  rozložitelné odpady pro jednu základku v množství nepřekračujícím 10 tun těchto odpadů za rok, roční množství biologicky rozložitelného odpadu zpracované malým zařízením nesmí přesáhnout 150 tun, lze provozovat pouze na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která má záměr podnikat v oblasti nakládání s odpady, má záměr provozovat zařízení ke zneškodnění odpadů, dále subjekty, které provádějí změny v technologii, která má vliv na nakládání s odpady.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Předložení písemné žádosti s uvedeným záměrem, projektovou dokumentací, případně dalšími doklady požadovanými dle konkrétního záměru. Žadatel se může na daný záměr informovat na odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.

7.Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti volnou formou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice

S kým: Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí - odpadové hospodářství, Ing. Michaela Pešová, 581 828 350, michaela.pesova@mesto-hranice.cz

Kdy: ve dnech pondělí, středa od 7,50 – 17,00 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Projektovou dokumentaci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou předepsány.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů, 2 měsíce ve složitých případech

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@mesto-hranice.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o odpadech
- zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

- vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,
- vyhláška č.383/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 294/2004 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné opravné prostředky, nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

--------

21.    Nejčastější dotazy:

---------

22.    Další informace:

--------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ze zákona o odpadech.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

--------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Pešová, 581 828 350, michaela.pesova@mesto-hranice.cz​​​​​​​

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 1. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:

28. 11. 2017

29. Datum konce platnosti popisu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019