logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Začala topná sezóna. Přispějte k čistějšímu ovzduší a topte ekologicky

Publikováno 11.10.2022

S příchodem podzimu začala topná sezóna, a tak mnozí z nás opět uvedli do provozu své kotle, kamna a krby. Jak ovšem ukazují výsledky měření kvality ovzduší, se začátkem topné sezóny každoročně dochází také k podstatnému zhoršení kvality ovzduší v našem městě. Problémem spojeným s lokálním vytápěním jsou zejména zvýšené koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL). Ty mohou způsobovat například snížení imunity a větší náchylnost k onemocnění dýchací soustavy.

Jak můžeme takovému znečišťování předcházet? Pomoci může každý z nás tím, že bude topit správně – efektivně a ekologicky.

Základem je správné zapojení a nastavení topidla a jeho dobrý technický stav. Požadavky na zapojení a nastavení uvádí výrobce v technické dokumentaci spalovacího zdroje. Kontrolu a revizi spalinové cesty (například připojení ke komínu) provádí revizní technici podle zákona o požární ochraně. U některých topidel navíc musí být pravidelně prováděna kontrola technického stavu a provozu podle zákona o ochraně ovzduší. Tuto povinnost má provozovatel, pokud jde o spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Nestačí ale mít kotel či krb v dobrém technickém stavu, je nutné jej také správně provozovat. To znamená opět řídit se pokyny výrobce, především pokud jde o spalovaná paliva. Pokud máte kotel na dřevo, nelze v něm spalovat uhelné brikety. Důrazně je zakázáno spalovat odpad.

Provozování kotle v rozporu s pokyny výrobce je přestupkem podle zákona o ochraně ovzduší, a to i v případě provozu kotle ve špatném technickém stavu, bez provedené kontroly, nebo při spalování špatného paliva. Pokud jsou navíc spalovány odpady, dopouštíte se přestupku také podle zákona o odpadech. Pokuty se mohou pohybovat až do výše 1.000.000 Kč.

Dobré rady a tipy ke správnému způsobu vytápění najdete například v publikaci Jak správně topit a ušetřit, kterou připravilo vloni Ministerstvo životního prostředí (v elektronické podobě ji lze nalézt na webu města). Letos byly také spuštěny nové webové stránky Jak správně topit (https://jakspravnetopit.cz/).

Máte ke kotli připojenou akumulační nádobu? Pokud ne, může jít i o přestupek

Akumulační nádoby slouží k akumulaci nadbytečné energie ze zdroje tepla. Tím přispívají k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií. Jedná se o zásobníky o různém objemu, naplněné zpravidla vodou, které jsou připojeny k hlavnímu zdroji tepla v objektu (kotli na pevná paliva, případně tepelném čerpadlu, solárnímu systému aj.). Na trhu jsou dostupné akumulační nádoby v různých cenách v závislosti na parametrech. Jednodušší typy se pohybují v cenách kolem 30 tisíc korun.

Základní princip funkce akumulační nádoby je znázorněn na obrázku níže. Při topení ve zdroji tepla je kromě ohřevu otopných těles (vytápění objektu) ohřívána také voda v akumulační nádobě. Jakmile je topení ve zdroji tepla přerušeno, vytápění objektu pokračuje s využitím teplé vody z akumulační nádoby.

Přínosem akumulační nádoby je zejména snížení emisí z kotlů na pevná paliva. Pokud je akumulační nádoba k takovému kotli zapojena, nemusí být kotel provozován při sníženém výkonu, protože přebytečná energie se ukládá do akumulační nádoby. Vytápění při plném výkonu kotle je pak zpravidla spojeno s nejnižšími možnými emisemi. Dalším přínosem je zvýšení efektivity vytápění (snížení spotřeby paliva, prodloužení životnosti kotlů). Ušetříte tedy jak své zdraví a životní prostředí, tak čas spojený s čištěním kotle a peníze za palivo.

Připojení akumulační nádoby o stanoveném objemu je častou podmínkou provozu kotle, kterou udává výrobce v technické dokumentaci. Pokud v takovém případě nemáte akumulační nádobu zapojenou, porušujete zákon o ochraně ovzduší.

Zdroj: Akumulační zásobníky. Výměníky tepla. (http://www.reflexcz.cz)

Termín pro výměnu kotlů pro domácnosti je prodloužen

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Původně platil termín pouze do 1. 9. 2022. Letos však byla schválena novela zákona o ochraně ovzduší, kterou byl termín pro domácnosti prodloužen do 1. 9. 2024. Vyměňte kotel včas, dokud jsou poskytovány dotace, poté už budete muset zaplatit vše ze svého.

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva

Finanční podporu na výměnu kotlů lze čerpat v rámci programů kotlíkových dotací, které pro území našeho města spravuje Olomoucký kraj, nebo z programu Nová zelená úsporám, který má v gesci Státní fond životního prostředí ČR.

Koncem letošního srpna skončila tzv. čtvrtá vlna kotlíkových dotací, která byla zaměřena především na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Ministerstvo životního prostředí však aktuálně chystá další dotační výzvu, aby mohly kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti znovu pokračovat. Program Nová zelená úsporám je vedle toho stále v běhu.

Město Hranice se zapojuje do programů kotlíkových dotací, v rámci kterých poskytuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky občanům, kteří jsou vlastníky nemovitostí na území města. V rámci nově vyhlášeného dotačního programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV." podpoří Hranice jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti na území města Hranic a zároveň úspěšnými žadateli o dotaci od Olomouckého kraje. Výše finančního příspěvku činí 5 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

Žádosti lze podávat ještě také v rámci programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.", avšak nejpozději do 30. 6. 2023.

Formuláře žádostí a bližší informace naleznete na webu města (https://www.mesto-hranice.cz/clanky/uspesni-zadatele-o-kotlikove-dotace-mohu-zadat-o-prispevek-mesta).

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies