logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Publikováno 27.7.2017

Stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k vodním dílům  

1. Identifikační číslo návodu:

2. Kód životní situace:

3. Název:

Stavební povolení k vodním dílům

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.:

Jedná se o agendu týkající se povolení staveb, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů, a to zejména:
a. přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
b. stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
c. stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
d. stavby na ochranu před povodněmi,
e. stavby vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
f. stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
g. stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
h. stavby odkališť,
i. stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
j. studny,
k. stavby k hrazení bystřin a strží,
l. l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky na podatelnu Městského úřadu v Hranicích, nebo písmeně na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad v Hranicích, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice
S kým: odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, vodní hospodářství.

Kdy: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o stavební povolení, která podle povahy stavby obsahuje :

 • jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka
 • druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a u dočasné stavby dobu jejího trvání
 • parcelní čísla a druhy stavebního pozemku, popřípadě pozemků, které se mají použít jako staveniště, a dále parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitosti
 • jméno (název), adresu a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby (oprávnění pro vodohospodářské stavby)
 • jméno (název), adresa a oprávnění dodavatele stavebních prací
 • základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních
 • seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi
 • orientační náklad na provedení stavby včetně technologie
 • doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést změnu stavby anebo udržovací práce na ni
 • projektová dokumentace stavby (projekt) ve třech vyhotoveních, pokud stavebník není vlastníkem stavby připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace zpracovaná ve smyslu § 17 odst.1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, bude dále obsahovat:
  • požadovaný, popřípadě povolený rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy související se stavbou, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí,
  • údaje (výčet a druh) ochráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny
  • údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní, Q průměrné roční a Q stoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku
  • údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů, pokud se žádost o povolení týká odběru podzemní vody,
 • doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy
 • územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
 • stanovisko správce Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací
 • stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.
  - u vodních děl ke vzdouvání nebo zadržování vody též posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu na tomto vodním díle, který zpracovala odborně způsobilá osoba pověřená k tomu Ministerstvem zemědělství.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice nebo na internetové adrese ministerstva zemědělství.

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání povolení podléhá správnímu poplatku ve výši dle povahy stavby 300 Kč (studny a čistírny odpadních vod plnících doplňkovou funkci ke stavbě obytného domu nebo ke stavbě pro individuální rekreaci), 2.500 Kč (ostatní studny a změny staveb), nebo 3.000, Kč (ostatní vodní díla).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Moravy, s.p., Brno, správce drobného vodního toku (pokud se žádost o povolení týká drobného vodního toku), správci inženýrských sítí, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.

15. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb., o obecných, technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádu a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části a způsobu a rozsahu péče o ně, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Hranicích.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce ve smyslu:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
---
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:
---

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy:
Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341
Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346

24. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
---
25. Za správnost návodu odpovídá:

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

26. Kontaktní osoby:

Ing. Eliška Trčková, tel.: 581 828 341, e-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Ing. Simona Lukášová, tel.: 581 828 346, e-mail: simona.lukasova@mesto-hranice.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15. 7. 2021

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
---

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021