logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zákon o spotřebitelském úvěru

Publikováno 17.10.2017

Dne 1.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č.258/2016 Sb.,,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento druhý zákon novelizuje zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Novelou živnostenského zákona došlo ke zrušení živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“  a doplnění  této činnosti do vyloučených živností uvedených v § 3 živnostenského zákona.

Podnikatelé, kteří byli oprávněni poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění přede dnem nabytí účinnosti výše uvedeného zákona, mohou provozovat tuto činnost do doby než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti, nejdéle však do 18 ti měsíců, podmínkou však je, že  podnikatel  podá žádost v termínu do 3 měsíců tj. do 1.3.2017. Živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká vedle marného uplynutí lhůty tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona také rozhodnutím České národní banky o žádosti o udělení oprávnění k činnosti poskytovatele nebo samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo oznámením o neprovedeném zápisu.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017