logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Oznámení porušení práva EU

Proč podávat oznámení 

Dnem 18. prosince 2021 nastává přímý účinek Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen Směrnice). Nejzásadnější povinností je zřízení vnitřního oznamovacího systému pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení ve smyslu Směrnice. Vnitřní oznamovací systém poskytuje ochranu oznamovatelům, kteří se rozhodnou podání dle Směrnice učinit. Smyslem ochrany oznamovatelů je vytvoření takového prostředí, ve kterém se nebudou obávat sankcí v případě oznámení protiprávního jednání.

Příslušná osoba

Povinným subjektem je město Hranice, kde ve smyslu Směrnice byl určenou příslušnou osobou Ing. Martin Roreček, interní auditor města Hranic a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje: telefon 581 828 196

E-mailová adresa: ochranaoznamovatelu@mesto-hranice.cz

Oznamovatelé  

Oznamující osobou (oznamovatelem) je vždy pouze fyzická osoba, která oznámí informace o porušení práva Unie, jež získala v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Porušením práva Unie je jednání nebo opomenutí, které je protiprávní (např. přestupek, trestný čin, jiné protiprávní jednání) a týká se oblasti finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů; daně z příjmů právnických osob; předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů; bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích; ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů; ochrany finančních zájmů EU; fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznámení o porušení práv, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií, není možné považovat za oznámení ve smyslu Směrnice a oznamovatel nemůže požívat ochrany dle Směrnice.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, OSVČ, osoba vykonávající práva spojená s účastí v právnické osobě, člen orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován, odborný praktikant, stážista, uchazeč o zaměstnání, osoba vykonávající práva a povinností vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro město Hranice.

Způsob podání 

Všichni oznamovatelé mají na výběr jednu z následujících možností podání oznámení.

Oznámení lze podat přes mobilní a webovou aplikaci „Nenech to být“, poskytovanou prostřednictvím on-line platformy umístěné na internetové adrese www.nntb.cz a v obchodech Google Play a App Store (dále jen Aplikace), která slouží jako zabezpečený anonymní oznamovací kanál, přičemž prostřednictvím Aplikace jsou poskytovány služby spočívající v přímém vkládaní oznamovaných informací do nastaveného formuláře.

Nejjednodušším způsobem pro vložení oznámení je využití tohoto přímého odkazu https://www.nntb.cz/c/0aaaaa0a

Pro vložení oznámení přes Aplikaci nebo stránky www.nntb.cz je nutné vložit přístupový kód Ochrana75301HraMR.

Oznámení je možné podat i elektronicky zasláním na e-mailovou adresu ochranaoznamovatelu@mesto-hranice.cz. Takto učiněná oznámení jsou adresována přímo příslušné osobě. 

Oznámení je možné podat také písemně, v tomto případě musí být obálka označena textem Ochrana oznamovatelů z důvodu zachování anonymity oznamovatele a sdělených informací.

Oznámení je možné podat také ústně, a to telefonicky na telefonním čísle 581 828 196 nebo osobně přímým kontaktem s příslušnou osobou. O podaném ústním oznámení se sepíše písemný záznam, není-li možné pořídit zvukovou nahrávku.

Oznamovatel bude do 7 dnů ode dne podání oznámení vyrozuměn o jeho přijetí.

Následně do 3 měsíců ode dne podání oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o způsobu vyřízení.

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies