logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Finanční způsobilost pro rok 2017

Publikováno 17.10.2017

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Olomouci na každý kalendářní rok vždy nejpozději do 31.července kalendářního roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.srpna kalendářního roku.

Pro rok 2017 byl v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2016/C 365/03) stanoven kurz 1 euro=27,021 Kč. V návaznosti na uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně :

  • 243 189 Kč pro první vozidlo a 

  • 135 105 Kč pro každé další vozidlo.

V souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy  k prokazování a uznávání finanční způsobilosti se pro rok 2017 rozšiřujemožnost pro doložení splnění požadovaného finančního limitu opět i o předložení „Daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně současného doložení jeho Přílohy č.1 – tabulky D“. Nutnou podmínkou pro akceptaci „Daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob je, aby příloha č.1 (tabulka „D“) byla vždy opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně, tj., úředním razítkem finančního úřadu, nebo aby toto učinila jiná „oprávněná osoba“, kterou je auditor, účetní nebo daňový poradce.

Prokázat finanční způsobilost může každý dopravce podle své volby :

  • Roční účetní závěrkou za uplynulé období, ověřenou auditorem, daňovým poradcem nebo účetním

  • Daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, včetně jeho „Přílohy č.1“,opatřené ověřovací doložkou příslušného správce daně-finančním úřadem, auditorem, daňovým poradcem nebo účetním

  • Bankovní zárukou

  • Pojištěním finanční způsobilosti nebo Pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání dopravce.

V případě prokázání finanční způsobilosti a předložení dokladů ve stanoveném termínu podle ustanovení § 8 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dopravní úřad vyhotoví   „Záznam do spisu k prokazování finanční způsobilosti dopravce provozující dopravu velkými vozidly“. V opačném případě dopravní úřad v rámci výkonu státního odborného dozoru předává příslušnému živnostenskému úřadu  „Návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění“ dle ustanovení § 35b zákona o silniční dopravě. Řízení se vede z moci úřední a dopravci provozujícímu „velkou dopravu“  je oprávnění buď zrušeno  nebo rozsah snížen na tzv.„malou dopravu“. Při tomto řízení jsou ukládány dle platné vyhlášky náklady řízení.

Bližší informace k uvedené problematice obdržíte na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje – www.kr-olomoucky.cz/doprava.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017