logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbory a struktura úřadu

Odbor investic

více... | Publikováno 19.7.2019

Odbor finanční

Plní funkci útvaru finanční soustavy. Vytváří koncepci finanční politiky města a aktivně ji realizuje.

více... | Publikováno 20.7.2017

Odbor obecní živnostenský úřad

je pověřen výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání  a podnikání zemědělského podnikatele na území města Hranic bez vymezení územního obvodu. Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a volné, plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Přijímá žádosti fyzických a právnických osob o zápis do evidence zemědělského podnikatele, vydává osvědčení, provádí změny, přerušení provozování zemědělské výroby a vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

více... | Publikováno 20.7.2017

Odbor vnitřních věcí

Odbor vykonává v přenesené působnosti na území města Hranic a pověřeném územním obvodu činnosti na úseku přestupků, evidence obyvatel, matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravně správních agend. V samostatné působnosti vykonává činnosti na úseku vnitřní správy, požární ochrany, značení ulic, přidělování čísel popisných a informačních technologií.

více... | Publikováno 20.7.2017

Odbor rozvoje města

Odpovídá za správnost koncepcí, územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací, realizuje investice. Připravuje koncepci rozvoje města.

více... | Publikováno 20.7.2017

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku vykonává činnost pouze v samostatné působnosti na území města Hranic.

více... | Publikováno 20.7.2017

Odbor sociálních věcí

Odbor vykonává a zajišťuje sociální péči v samostatné a přenesené působnosti.

více... | Publikováno 20.7.2017

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

více... | Publikováno 20.7.2017

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Odbor vytváří a zajišťuje organizační, materiální a finanční podmínky pro uplatnění zájmů a potřeb města v oblasti školství, místní kultury, cestovního ruchu, zahraniční spolupráce, tělovýchovy a občanských záležitostí.

více... | Publikováno 20.7.2017

Oddělení podpory rozvoje řízení města

více... | Publikováno 19.7.2019

Samostatné pracoviště personálně-organizační

více... | Publikováno 20.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020