logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor sociálních věcí

Publikováno 20.7.2017

Odbor vykonává a zajišťuje sociální péči v samostatné a přenesené působnosti. Odbor je rozdělen na dvě oddělení a to na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální práce.

Odbor má sídlo v Hranicích, Purgešova ul. čp. 1399

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranu dětí na území města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností poskytuje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice, které je orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti obce, obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. 1. 2015 má sociálně-právní ochrana dětí vypracované Standardy kvality sociálně-právní ochrany (viz. přílohy), které jsou v písemné podobě k nahlédnutí u vedoucího odboru či vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zaměstnanci OSPOD spolupracují s těmito institucemi.

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností

Co znamená sociálně-právní ochrana dětí?
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je upraven v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD") se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. 

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nacházejí na území České republiky. Rozdíl spočívá pouze v rozsahu, v jakém se sociálně-právní ochrana poskytuje.

Sociální práce, opatrovnictví

V rámci výkonu sociální práce zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb a dostupnost informací o možnostech a způsobu poskytování sociálních služeb na území města. Spolupracuje s příspěvkovou organizací Domov seniorů Hranice a s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti, zprostředkovává kontakt s poskytovateli sociálních služeb.

Spolupracuje s Úřadem práce ČR, zdravotnickými zařízeními, soudy, Vězeňskou službou ČR a dalšími subjekty. Poskytuje sociální poradenství, vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, poskytuje sociální pomoc při předcházení nepříznivé životní situace, poskytuje sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace.

Vydává a eviduje parkovací průkazy držitelům průkazů ZTP, ZTP/P, a také vydává euroklíče pro osoby se zdravotním postižením.

Vykonává funkci veřejného opatrovníka za město Hranice dle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného, movitého a nemovitého majetku
Zabezpečuje oblast sociálních věcí a zdravotní v grantové politice města.

Projednává přestupky podle §182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Terénní sociální pracovník zajišťuje komunikaci a další vztahy romských komunit na území regionu s orgány správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb obcí. Provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice a řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies