logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor sociálních věcí

Publikováno 20.7.2017

Odbor vykonává a zajišťuje sociální péči v samostatné a přenesené působnosti.

Odbor má sídlo v Hranicích, Purgešova ul. čp. 1399

Odbor vykonává a zajišťuje sociální péči v samostatné a přenesené působnosti dle zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.114/1988 o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.182/1991 Sb., MPSV ČR kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Sociálně-právní ochrana dětí

Od 1.1.2015 má sociálně-právní ochrana dětí vypracované Standardy kvality sociálně-právní ochrany, (viz. přílohy) které jsou v písemné podobě k nahlédnutí u vedoucího odboru či vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zaměstnanci OSPOD spolupracují s těmito institucemi.

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností

Rozdělení správního obvodu

Co znamená sociálně-právní ochrana dětí?
Výkon sociálně-právní ochrany dětí je upraven v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD") se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Příloha - leták OSPOD

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nacházejí na území České republiky. Rozdíl spočívá pouze v rozsahu, v jakém se sociálně-právní ochrana poskytuje.

Sociální práce, opatrovnictví

V rámci výkonu sociální práce zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb a dostupnost informací o možnostech a způsobu poskytování sociálních služeb na území města. Spolupracuje s příspěvkovou organizací Domov seniorů Hranice a s nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti, zprostředkovává kontakt s poskytovateli sociálních služeb.

Spolupracuje s Úřadem práce ČR, zdravotnickými zařízeními, soudy, Vězeňskou službou ČR a dalšími subjekty. Poskytuje sociální poradenství, vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, poskytuje sociální pomoc při předcházení nepříznivé životní situace, poskytuje sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace.

Vydává a eviduje parkovací průkazy držitelům průkazů ZTP, ZTP/P.

Vykonává funkci veřejného opatrovníka za město Hranice dle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Terénní sociální pracovník zajišťuje komunikaci a další vztahy romských komunit na území regionu s orgány správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včlenění romských komunit do sociálních vazeb obcí. Provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice a řešení zásadních problémů romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání, sociální a dalších (romský poradce).

Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného, movitého a nemovitého majetku
Zabezpečuje oblast  sociálních věcí v grantové politice města.

Projednává přestupky dle § 28 a § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (t.j. přestupky na úseku práce a sociálních věcí a na úseku školství a výchovy mládeže).

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017