logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Publikováno 20.7.2017

Odbor vytváří a zajišťuje organizační, materiální a finanční podmínky pro uplatnění zájmů a potřeb města v oblasti školství, místní kultury, cestovního ruchu, zahraniční spolupráce, tělovýchovy a občanských záležitostí. Úzce spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury a školství na území města Hranic. V rámci oddělení Obecní živnostenský úřad zajišťuje činnost státní správy a samosprávy v této oblasti.

Odbor dále zabezpečuje komunikaci s veřejností a mediální aktivity města. V oblasti přenesené působnosti plní úkoly v oblasti financování regionálního školství a v oblasti státní památkové péče. Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného, movitého a nemovitého majetku.

I. Školství

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna 2005stanovuje podmínky, za kterých se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

1.1. Předškolní vzdělávání (zápis)

Ředitelky mateřských škol stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Spádové obvody městkých mateřských škol jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Hranic č. 2/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice.

Přijetí dítěte do MŠ

Kompetence rozhodovat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je svěřena pouze ředitelce mateřské školy (a to i v případech, kdy počet přihlášených dětí přesáhne počet, které lze přijmout).Přednostně se k předškolnímu vzdělávání přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to bezúplatně.

1.2. Základní vzdělávání (zápis)

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v období od 1. do 30 dubna kalendářního roku. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Hranic č. 3/2017 o školských obvodech spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Hranice.

Přijetí k základnímu vzdělávání

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu („spádová škola"), v němž má žák místo trvalého pobytu (OZV č. 6/2004), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než „spádovou školu". Ředitel „spádové školy" je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele základní a mateřské školy

Na rozhodování ředitele základní a mateřské školy se vztahuje v oblasti státní správy správní řád, pokud zákon č. 561/2004 Sb. nestanoví jinak. Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím školy nebo školského zařízení, které napadené rozhodnutí vydalo.

Úplata za vzdělávání a školské služby

Výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školské služby, snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školské služby stanoví ředitel mateřské školy, základní školy, Domu dětí a mládeže.
Řešení životních situací naleznete na http://www.portal.gov.cz/  - rubrika "životní situace -vzdělání, věda a výzkum"
Další užitečné informace naleznete na www stránkách olomouckého kraje - http://www.kr-olomoucky.cz/ .

II. Kultura, tělovýchova a vzdělávání

2.1. Granty a příspěvky na kulturu, tělovýchovu, vzdělávání, spolupráci

partnerských měst, sociální a zdravotní oblast, prevenci kriminality, životní prostředí a na investice a opravy v tělovýchově a kultuře

2.1.1. Granty na kulturu, tělovýchovu, vzdělávání, spolupráci partnerských měst, sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí, prevenci kriminality a opravy v tělovýchově a kultuře

Potřebné informace o grantech získáte v rubrice "Životní situace  - Dotace (granty a příspěvky)",  případně u pracovníků příslušných odborů MěÚ Hranice

2.1.2 Příspěvky z rozpočtu města na celoroční činnost v oblasti kultury, tělovýchovy, sociálně-zdravotní oblasti, oblasti životního prostředí a dalších volnočasových aktivit

Potřebné informace o příspěvcích získáte v rubrice "Životní situace  - Dotace (granty a příspěvky)",  případně u pracovníků příslušných odborů MěÚ Hranice

2.2. Ceny města

Cena města se uděluje jako ocenění autorů významných děl, objevů, vědeckých prací nebo osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů nebo vykonaly ocenění hodné skutky a o­ny samy nebo předmět ocenění mají vztah k městu. 
Návrhy na Cenu města mohou podávat školy, spolky, sdružení, společenské organizace, občané i právní subjekty. Nominace se podávají písemně odboru školství, kultury, tělovýchovy, a cestovního ruchu a musí osahovat nacionále nominované osoby, adresu, obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace. Mají obsahovat i kontakt na toho, kdo nominaci navrhuje. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. 
Návrhy posoudí Rada města a předloží je zastupitelstvu města. Cenu města tvoří pamětní list, podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. 
Zásady pro udělování Ceny města Hranic naleznete v rubrice "Životní situace  - Další životní situace"

2.3. Znak města

Podle Zákona o obcích 128/2000 Sb. mohou obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas. Usnesením 157/2003 - RM 8 ze dne 11. 2. 2003 zmocnila Rada města Hranic starostu města schvalováním žádosti o užití znaku města Hranic . 
Formulář k užití znaku města naleznete v rubrice "Životní situace  - Další životní situace"

2.4. Tělovýchova

2.4.1. Koncepce  podpory tělovýchovy mládeže

Koncepce podpory tělovýchovy mládeže na období 2015 - 2018 je uložena ve Strategických dokumentech města. Podpora tělovýchovy mládeže je prioritou města, protože sportovní vyžití mládeže patří nejen mezi důležitou primární prevenci proti trestné činnosti a drogové závislosti a dalším negativním jevům, ale také přispívá k smysluplnému využití volného času a zvyšování fyzické kondice.

2.4.2. Kritéria pro vyhlášení nejlepšího sportovce

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic a předepsaný nominační formulář naleznete v rubrice "Životní situace  - Další životní situace" .

III - Státní památková péče

3.1.1. Městský úřad Hranice od roku 2003 podle § 29 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči spravuje oblast státní památkové péče.

Znamená to, že něj přešly pravomoci, jež do konce roku 2002 vykonával Okresní úřad Přerov, referát kultury. V Hranicích byla tato správní činnost zařazena pod odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu. Všechny skutečnosti týkající se dané problematiky jsou řešeny tímto odborem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Olomouci - pamol.cz.

3.1.2. Státní ochrana památek je obecně uplatňována v několika úrovních.

Nejvýznamnější části našeho kulturního bohatství jsou prohlášeny národními kulturními památkami (těmi jsou např. zámek Konopiště nebo Staroměstská radnice). V našem regionu žádnou národní památku nemáme. Významná území, jejichž charakter tvoří soubor nemovitých památek, mohou být jako celek prohlášena památkovou rezervací (tak je tomu v případě historického jádra Lipníka nad Bečvou). Významné historické doklady činnosti lidstva, či konkrétní významné osobnosti nebo události, jsou prohlášeny kulturními památkami. Těch máme v našem městě a regionu celou řadu - statut kulturní památky má např. většina domů na Masarykově náměstí, městské hradby nebo třeba větrný mlýn v Partutovicích. Tyto památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav - http://www.npu.cz/. Území s menším podílem kulturních památek může být prohlášeno za památkovou zónu - historické jádro Hranic bylo do této kategorie zahrnuto 10. září 1992 vyhláškou 476/1992 Sb. Pokud je objekt nebo území památkově chráněno, může být kolem něj vyhlášeno pásmo ochrany. U památkové zóny historického jádra města bylo takovéto ochranné pásmo stanoveno rozhodnutím č. j. 1025/94-404/5 referátu kultury Okresního úřadu Přerov dne 21. 1. 1995. Toto nejšířeji vymezené území ochrany památek je ohraničeno na severu vyústěním Třídy 1. máje do historického centra, na jihu bývalým učilištěm Sigmy, západní hranici tvoří levý břeh Bečvy a sídliště kpt. Jaroše, na východě končí u železniční trati a na Skleném Kopci.

3.1.3. Pro kulturní památky, stavby v památkové zóně i stavby v ochranném pásmu

památkové zóny platí specifický režim, který vychází z výše zmíněného zákona o státní památkové péči. Každý majitel domu nebo pozemku, který se nalézá na tomto území, či který může být kulturní památkou, by se měl před každým pokusem o stavební úpravy obrátit na odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu a získat zde potřebné informace. Stručný návod lze nalézt také v rubrice  "Životní situace  - výstavba  - památková péče".  
Řešení životních situací naleznete na http://www.portal.gov.cz/  - rubrika "kultura"

Oddělení Obecní živnostenský úřad

je pověřeno výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání a podnikání zemědělského podnikatele na území města Hranic bez vymezení územního obvodu. Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a volné, plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Přijímá žádosti fyzických a právnických osob o zápis do evidence zemědělského podnikatele, vydává osvědčení, provádí změny, přerušení provozování zemědělské výroby a vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

Podnikatelé mohou podávat oznámení prostřednictvím centrálního registračního místa, jednotného registračního formuláře:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Odkaz na Registr živnostenského podnikání (elektronické podání, nahlížení do registru):

https://www.rzp.cz/

I. Základní informace

Oddělení Obecní živnostenský úřad, Zámecká 118, 753 01 Hranice I - Město, registrace - I.poschodí, dveře č. 222 a 223, kontrola - přízemí, dveře č.102

Právní předpisy vztahující se k záležitosti

* Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

* Nařízení vlády č.278/2008 Sb., kterým se stanoví seznam a obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 

* Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren v noční době, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.159/1999 Sb., o výkonu činností v cestovním ruchu, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

* Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů

II. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí vydaném oddělením Obecní živnostenský úřad lze podat podle § 81 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání  učiněné u Městského úřadu Hranice, a to do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies