logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor vnitřních věcí

Publikováno 17.4.2023

Odbor vykonává v přenesené působnosti na území města Hranic a pověřeném územním obvodu činnosti na úseku obecných přestupků, dopravních přestupků, evidence obyvatel, matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravně správních agend. V samostatné působnosti vykonává činnosti na úseku vnitřní správy, požární ochrany, značení ulic a informačních technologií.

Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného movitého a nemovitého majetku.

1. oddělení provozní a správní

Pernštejnské nám. 1

 • podatelna-informace, Czech POINT, ztráty a nálezy
 • úřední deska, orientační systém MěÚ, dispečink autoprovozu, shromažďování občanů
 • spisová a archivní služba, telekomunikace, pokladna
 • volby, referenda
 • krizové řízení, požární ochrana
 • přestupky na úseku majetku, občanského soužití, veřejného pořádku, střetu zájmů, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, …

2. oddělení občansko-správních agend

Pernštejnské nám. 1

 • matrika narození, manželství, úmrtí
 • státní občanství, změna jména a příjmení
 • ověřování opisů a podpisů (vidimace a legalizace)

Zámecká 118

 • ohlašovna trvalých pobytů, rušení trvalých pobytů
 • evidence obyvatel
 • občanské průkazy
 • cestovní doklady

3. oddělení dopravně správních agend

Zámecká 118

 • řidičské průkazy – vydání, omezení, výměna, odnětí, navrácení, mezinárodní ŘP, průkaz profesní způsobilost, digitální karta řidiče, výdej dat.
 • registr vozidel – registrace, vyřazení, zánik, zápis změn, stavby, přestavby, technická způsobilost, výdej dat.
 • autoškoly – zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, registrace autoškol kontrolní činnost.
 • stanice měření emisí – registrace, kontrolní činnost SME
 •  

4. oddělení dopravních přestupků

Zámecká 118

 • přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a to včetně tzv. objektivní odpovědnosti
 • přestupky dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích v platným znění, dle zákona č. 168/1999 Sb.  o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v platném znění a některé přestupky dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (zejména nízkorychlostní vážení vozidel)
 • zadržuje řidičské průkazy
 • projednává námitky proti bodovému hodnocení řidičů
 • upouští od správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

5. oddělení informačních technologií (IT)

Pernštejnské nám. 1

 • komplexně zajišťuje výstavbu, provoz a ochranu informačních technologií (IT) a systémů městského úřadu
 • zajišťuje správu počítačové sítě městského úřadu a městské policie
 • zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování standardů ISVS
 • podílí se na technickém zajištění webové prezentace městského úřadu
 • zajišťuje pravidelné zálohování serverů, aplikací a dat, zajišťuje a provádí pravidelnou aktualizaci dat, SW a aplikací
 • spolupracuje s dodavateli HW i SW při instalacích, reinstalacích a odstraňování poruch provozovaných informačních technologií
 • metodicky řídí a zajišťuje zabezpečení serverů, stanic, sítě a funkčnost antivirové ochrany, navrhuje a zajišťuje implementaci bezpečnostních politik na stanicích
 • zajišťuje a poskytuje odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky, zejména komunikačních a síťových technologií, v oblasti SW a aplikací, zpracování dat a výpočetní techniky
 • podílí se na zabezpečení voleb
 • technicky zajišťuje hlasování ZM
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies