logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor majetkový a právní

Publikováno 18.4.2023

Odbor majetkový a právní vykonává činnost v samostatné působnosti na území města Hranic.
  • Odbor majetkový a právní komplexně zajišťuje správu jemu svěřeného majetku obce, jeho nabývání, pronájem, zastavování, prodeje a jiné formy disponování s tímto majetkem. Zajišťuje dodávky materiálu, surovin, strojů a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a čase. Dále vede poptávková řízení, uzavírá kontrakty s dodavateli.
  • Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného movitého a nemovitého majetku , které spočívají v řešení všech potřebných náležitostí, tj. počínaje zápisem na list vlastnictví města, přes využití nemovitého majetku, až po zajištění investiční akce, včetně řádné inventarizace. Řeší veškeré majetkoprávní vztahy ( prodej, pronájmy, výpůjčky, směny, věcná břemena).
  • U nemovitého majetku, který je ve správě jiných odborů, zajišťuje výše uvedené majetkoprávní vztahy pouze na základě předaných ucelených podkladů.
  • Na svěřených úsecích zajišťuje vymáhání dlužného nájemného. Připravuje podklady pro soudní jednání a na vyžádání právního zástupce se těchto jednání zúčastňuje.
  •  Z hlediska samostatné působnosti zpracovává a předává v daném termínu odboru rozvoje města vyjádření (námitky) pro stanoviska města Hranic jako vlastníka sousední nemovitosti nebo účastníka řízení dle stavebního zákona.
  • V právní oblasti připravuje a konzultuje smlouvy, uzavírané městem Hranice, poskytuje právní podporu a konzultace pracovníkům MěÚ a vedení města

Základní informace

Městský úřad Hranice - odbor majetkový a právní, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice I - Město, (zámek) II. poschodí

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies