logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Publikováno 20.7.2017

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy 

Působnost Stavebního úřadu MěÚ Hranice:

 • plní funkci stavebního úřadu - výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce Hranice (včetně místních částí Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Středolesí, Uhřínov a Valšovice), Bělotín (včetně místních částí Kunčice, Lučice a Nejdek), Černotín (včetně místní části Hluzov), Dolní Těšice, Horní Těšice, Hrabůvka, Jindřichov, Klokočí, Milenov, Olšovec (včetně místní části Boňkov), Partutovice, Polom, Radíkov, Skalička, Střítež nad Ludinou, Teplice nad Bečvou, Ústí a Zámrsky

Nejdůležitější řízení, které stavební úřad provádí

a) územní rozhodování a stavební řád

 • provádí územní řízení o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území
 • vydává územní souhlas, dle své působnosti poskytuje územně plánovací informace
 • koordinuje, usměrňuje a provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování i pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a stavby vodních děl
 • vydává souhlas k povolení stavby speciálním, vojenským nebo jiným stavebním úřadem
 • vydává sdělení k ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • provádí stavební řízení a povoluje změny staveb
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby a ke zkušebnímu provozu
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas se změnou v užívaní stavby
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
 • vykonává stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku
 • zabezpečuje agendu souvisící s poskytnutím stavebního příspěvku dle stavebního zákona
 • nařizuje pořízení dokumentace (pasportu) stavby, provedení údržby stavby a vyklizení stavby, ukládá vlastníkům pozemků nebo staveb aby umožnili provedení staveb a prací ze svých nemovitostí
 • dle stavebního zákona projednává a rozhoduje o správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob, podává podněty a připravuje podklady pro přestupky prováděné odborem vnitřních věcí
 • při výkonu státní správy dle stavebního zákona spolupracuje v rámci expertní součinnosti s autorizovanými inspektory, rozhoduje o nezpůsobilosti staveb pro zkrácená řízení, rozhoduje o námitkách účastníků zkrácených stavebních řízení
 • rozhoduje o vstupech na pozemky, ukládá vlastníkům, aby trpěli provedení prací na svých pozemcích nebo stavbách podle zvláštních předpisů
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu, projednává s investory a projektanty otázky související s přípravou staveb
 • zpracovává statistická hlášení o výstavbě dle požadavků ČSÚ
 • plní povinnosti stavebního úřadu ve věci zápisů do registru územní identifikace adres a nemovitostí
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 • vede archív stavebního úřadu, vede evidenci a ukládání jemu zaslané schválené územní plánovací dokumentace, včetně projektové dokumentace a certifikátů zpracovaných autorizovanými inspektory
 • zajišťuje vyvlastňovací řízení a vydávání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska a to v rozsahu územní působnosti stavebního úřadu MěÚ Hranice a to pouze v případě konfliktu zájmů nebo dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance odboru kancelář starosty, který tuto činnost provádí 

 Nejdůležitější zákony a předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších úprav
 • vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, ve znění pozdějších úprav
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Další informace z oblasti územního plánování, stavebního řádu, na metodiky a stanoviska k novému stavebnímu zákonu apod. lze dále nalézt na stránkách ministerstva pro místní rozvoj

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021