logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Publikováno 17.2.2022

Oddělení stavební úřad

Plní funkci obecného stavebního úřadu - výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce Hranice (včetně místních částí Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Středolesí, Uhřínov a Valšovice), Bělotín (včetně místních částí Kunčice, Lučice a Nejdek), Černotín (včetně místní části Hluzov), Dolní Těšice, Horní Těšice, Hrabůvka, Jindřichov, Klokočí, Milenov, Olšovec (včetně místní části Boňkov), Partutovice, Polom, Radíkov, Skalička, Střítež nad Ludinou, Teplice nad Bečvou, Ústí a Zámrsky

V rámci přenesené působnosti provádí zejména následující činnosti:

 • provádí územní řízení o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území
 • vydává územní souhlas, dle své působnosti poskytuje územně plánovací informace
 • koordinuje, usměrňuje a provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování i pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a stavby vodních děl
 • vydává souhlas k povolení stavby speciálním, vojenským nebo jiným stavebním úřadem
 • vydává sdělení k ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • provádí stavební řízení a povoluje změny staveb
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby a ke zkušebnímu provozu
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas se změnou v užívaní stavby
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
 • vykonává stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku
 • zabezpečuje agendu souvisící s poskytnutím stavebního příspěvku dle stavebního zákona
 • nařizuje pořízení dokumentace (pasportu) stavby, provedení údržby stavby a vyklizení stavby, ukládá vlastníkům pozemků nebo staveb aby umožnili provedení staveb a prací ze svých nemovitostí
 • dle stavebního zákona projednává a rozhoduje o správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob, podává podněty a připravuje podklady pro přestupky prováděné odborem vnitřních věcí
 • při výkonu státní správy dle stavebního zákona spolupracuje v rámci expertní součinnosti s autorizovanými inspektory, rozhoduje o nezpůsobilosti staveb pro zkrácená řízení, rozhoduje o námitkách účastníků zkrácených stavebních řízení
 • rozhoduje o vstupech na pozemky, ukládá vlastníkům, aby trpěli provedení prací na svých pozemcích nebo stavbách podle zvláštních předpisů
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu, projednává s investory a projektanty otázky související s přípravou staveb
 • zpracovává statistická hlášení o výstavbě dle požadavků ČSÚ
 • plní povinnosti stavebního úřadu ve věci zápisů do registru územní identifikace adres a nemovitostí
 • vede archív stavebního úřadu, vede evidenci a ukládání jemu zaslané schválené územní plánovací dokumentace, včetně projektové dokumentace a certifikátů zpracovaných autorizovanými inspektory
 • zajišťuje vyvlastňovací řízení

Oddělení životního prostředí

Oddělení životního prostředí jako pověřený obecní úřad plní v přenesené působnosti úkoly vyplývající se zákonů na úseku životního prostředí (vodní hospodářství, lesní hospodářství, myslivost, ochrana zemědělského půdního fondu, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, rostlinolékařská péče, ochrana zvířat, rybářství, ochrana přírody a krajiny) a silničního hospodářství v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Vymezení správního obvodu obce s rozšířenou působností:

Bělotín (včetně místních částí Kunčice, Lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín (včetně místní části Hluzov),  Dolní  Těšice, Horní  Těšice, Horní  Újezd, Hrabůvka, Hranice (včetně místních částí Lhotka, Velká, Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí, Uhřínov), Hustopeče nad  Bečvou (včetně místních částí Hranické Loučky, Poruba, Vysoká), Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec (včetně místní části Boňkov), Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát (včetně místních částí Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná), Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou,  Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky

V rámci přenesené působnosti provádí zejména následující činnosti:

 • vykonává působnost vodoprávního úřadu podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu dle stavebního zákona pro stavby vodních děl
 • zpracovává podklady pro aktualizaci Povodňového plánu města Hranice a Povodňového plánu ORP Hranice
 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů podle lesního zákona
 • vede rejstřík honebních společenstev
 • povoluje lov zvěře mimo dobu lovu
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • plní úkoly v ochraně zvířat proti týrání
 • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky
 • uděluje souhlasy k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře do 1 ha
 • stanovuje podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělský půdní fond
 • vydává rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas k provozu malého zařízení pro zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
 • uděluje povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
 • ukládá provozovateli zařízení k využití odpadu provést využití stanoveného odpadu
 • ukládá provozovateli zařízení k odstranění odpadu provést odstranění stanoveného odpadu
 • kontroluje dodržování povinnosti provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
 • vydávání závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby z hlediska ochrany ovzduší u nevyjmenovaných zdrojů, které jsou zveřejňovány na webu města
 • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek
 • povoluje, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních, veřejně přístupných účelových komunikací, a silnic II. a III. tříd a navrhuje nezbytná opatření k ochraně silnic a místních komunikací
 • vykonává působnost a silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • omezuje obecné užívání místní komunikace ve městě Hranice, na silnici II. a III. třídy a na veřejně přístupné účelové komunikace v celém správním obvodu, uzavírkami a objížďkami
 • povoluje zvláštní užívání místní komunikace a silnice II. a III. třídy
 • povoluje připojení místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace k místní komunikaci nebo silnici II. a III. třídy, povoluje připojení silnice II. a III. třídy k silnici II. a III. třídy, a povoluje připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci a silnici II. a III. třídy
 • je dopravním úřadem v oblasti MHD (licence, státní odborný dozor, apod.) a v oblasti TAXI
 • eviduje oznámení o zahájení provozování taxislužby, vede evidenci provozovatelů a řidičů taxislužby (včetně evidence vozidel taxislužby), vydává průkazy o způsobilosti řidičů taxislužby

Za Městský úřad Hranice celkově zabezpečuje a odpovídá za vydání stanoviska, příp. závazného stanoviska, zahrnujícího požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí a to i jako podkladu pro vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska, a to v rozsahu územní působnosti stavebního úřadu - Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Opatovice, Potštát a Všechovice.

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies