logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Participativní rozpočet 2024 - rozhodněte, co se ve městě zlepší

Publikováno 12.12.2023

Hraničtí občané se každý rok mohou aktivně zapojit do zlepšování života ve svém městě a navrhnout na jaký investiční účel by měla být využita částka 1,5 milionu korun z rozpočtu města. Poté budou v internetové anketě rozhodovat, která z navržených akcí má jejich největší podporu.

Usnesením číslo 112/2019 ze dne 25. 4. 2019 Zastupitelstvo města Hranic, ve snaze zapojit veřejnost do dění ve městě, schválilo zavedení Participativního rozpočtu.

Podstata participativního rozpočtu spočívá v tom, že zastupitelstvo vymezí část peněz z rozpočtu města a obyvatelé pak předkládají své návrhy, co by se za tyto peníze dalo ve městě zlepšit. Návrhy předkládají občané radnici, která pak posoudí jejich možnou realizaci. Následuje veřejné hlasování o tom, které návrhy se budou realizovat.

Cílem participativního rozpočtu je dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně důležité. Radnice tímto opatřením přistupuje k dialogu s občany a otevírá prostor pro efektivní a konstruktivní komunikaci.

2. Základní údaje o výzvě a harmonogram výzvy

Vyhlašovatel výzvy:                                    město Hranice
Přidělená finanční částka:                           1.500.000,- Kč včetně DPH
maximální výše nákladů na jeden návrh je 1.500.000,- Kč včetně DPH
Zahájení příjmu návrhů:                              01. 06. 2024 
Ukončení příjmu návrhů:                            30. 09. 2024
Kontrola formální správnosti:                     01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Veřejné hlasování:                                       01. 11. 2024 - 30. 11. 2024
Realizace návrhů:                                        01. 01. 2025 - 31. 12. 2026
Místo realizace návrhů: návrh musí být realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejné budově ve vlastnictví města Hranic nebo organizace zřízené městem Hranice nebo právnické osoby založené městem Hranice.

3. Oprávněný předkladatel

Výzva je určena především občanům s trvalým pobytem na území města Hranic, návrh však mohou podat rovněž občané, kteří zde žijí a nemají zde trvalý pobyt, nebo například ti, kteří zde studují či pracují. Předkladatel musí být starší 18 let. Každý předkladatel může podat pouze jeden návrh.

4. Okruhy podporovaných aktivit

Oblasti, ve kterých může být návrh podán, nejsou tematicky omezeny (jako příklady lze uvést sportoviště, dětská hřiště, úprava veřejných prostorů, dopravní infrastruktura, městský mobiliář - lavičky, osvětlení, informační tabule apod., vzdělávání, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň, odpady atd.).
Návrh nesmí v žádném případě směřovat k vyčlenění či diskriminaci nebo znevážení jakékoli skupiny obyvatel. Návrh nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

5. Předkládání návrhů

5.1 Podání návrhů

Návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři (viz příloha). Projektový návrh se podává písemně.
Vyplněný formulář se všemi přílohami se odevzdává na podatelně Městského úřadu Hranice na adrese Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet města Hranic“. Ve stejné podobě je možno doručit formulář prostřednictvím pošty na adresu Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města, Perštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

Termín pro podání projektů je stanoven od 01. 06. 2024 do 30. 09. 2024

Pro komunikaci s navrhovateli je stanoven koordinátor návrhů, s nímž je možné konzultovat jakékoli otázky týkající se podávání návrhů.

5.2 Formální náležitosti návrhů

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

 • název návrhu
 • zkrácený popis návrhu
 • jméno a příjmení předkladatele
 • prohlášení o tom, že předkladatel je starší 18 let
 • kontaktní údaje – adresa bydliště, telefon, e-mail
 • přesná lokalizace místa, kterého se návrh týká
 • popis současného stavu a navrhovaného stavu místa
 • navrhovaný harmonogram realizace návrhu
 • rozpočet realizace návrhu (pomoc poskytne koordinátor návrhů)
 • povinné přílohy návrhu – fotodokumentace, seznam podporovatelů projektu
 • nepovinné návrhu – například vizualizace

Předkladatel smí podat pouze jeden návrh. Pokud dojde ze strany předkladatele k podání více než jednoho projektu, budou všechny vyřazeny z hodnocení.

Povinná příloha Seznam podporovatelů projektu musí obsahovat minimálně 10 podpisů občanů. Příloha musí mít vyplněna všechna požadovaná pole u každého z podporovatelů.

Příloha bude kontrolována v rámci hodnocení formální správnosti - nedoložením této přílohy je projekt vyřazen z hodnocení.

5.3 Hodnocení formální správnosti a přijatelnosti

Předložené návrhy projdou kontrolou formální správnosti a přijatelnosti na základě níže uvedených kritérií.  Při nesplnění budou předkladatelé vyzváni, aby do pěti pracovních dnů projekt doplnili. V případě, že tak neučiní, dojde k vyřazení návrhu.

Kritéria pro splnění kontroly formálních náležitostí:

 • projekt je podán písemně poštou či osobně na podatelně města a elektronicky na mail podatelna@mesto-hranice.cz s označením „participativní rozpočet“
 • je dodržena stanovená lhůta pro podávání návrhů;
 • k formuláři byly přiloženy všechny povinné přílohy;
 • místo realizace je na veřejném prostranství nebo ve veřejné budově ve vlastnictví města Hranic nebo organizace zřízené městem Hranice nebo právnické osoby založené městem Hranice;
 • předkladatel podal pouze jeden návrh;
 • ve formuláři jsou uvedeny všechny požadované údaje v části identifikace předkladatele;
 • předkladatel prohlásil, že je starší 18 let.

Kritéria pro splnění kontroly přijatelnosti:

 • návrh je zpracován s reálným harmonogramem a reálným rozpočtem realizace;
 • byl hodnocen jako přijatelný věcně příslušnými odbory Městského úřadu Hranice;

Hodnotící komise (dále jen „Komise“):

 • Hodnotící komise je poradním orgánem Rady města ustanoveným v souvislosti s vyhlášením participativního rozpočtu.
 • Návrh je předložen Komisi, která je seznámena s kompletním seznamem předložených a zhodnocených návrhů.
 • Komise má možnost zamítnutí návrhu a jeho stažení před začátkem hlasování, své rozhodnutí musí písemně odůvodnit.
 • Pokud nastane situace, že po hlasování bude mít několik návrhů stejný počet hlasů, o konečném pořadí rozhoduje Komise, která pořadí zdůvodní.

V procesu hodnocení se z nápadu občana stává návrh, který je ze strany města hodnocen a dále rozpracován. Po splnění všech kritérií je návrh připraven k veřejnému hlasování.

6. Hlasování

V případě, že předkladatel splní všechna kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti bude jeho projekt zařazen do hlasování veřejnosti. Hlasování o projektech, které prošly všemi fázemi hodnocení, proběhne na webových stránkách města Hranic (sekce „Participativní rozpočet“) v termínu od 01. 11. 2024 do 30. 11. 2024. Po sečtení všech hlasů budou návrhy seřazeny dle výsledného pořadí sestupně a podpořeny budou ty návrhy, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou alokovanou částku výzvy.

O začátku hlasování budou občané informování na webu města a na stránkách měsíčníku Hranický zpravodaj.

Jestliže více návrhů splňuje všechny požadavky stanoveny výzvou a finančně se vejdou do celkové ceny 1.500.000,- Kč s DPH, může komise zrušit/nezahájit veřejné hlasování a doporučit Radě města realizaci těchto návrhů.

7. Schválení vítězného návrhu Radou města

Vítězný návrh musí být schválen Radou města Hranice.

8. Realizace vítězných návrhů

Vybrané projekty budou městem realizovány nejpozději do konce roku 2025. Pokud z nějakého závažného důvodu dojde k průtahům, může být ukončení akce posunuto do 31. 12. 2026.

9. Zdroje informací

Potřebné informace pro zájemce jsou k dispozici na webu města Hranic, sekce Participativní rozpočet. Zájemci se mohou rovněž obracet na koordinátora návrhů.

Příloha č. 1 Formulář pro podávání návrhů (word a PDF)
Příloha č. 2 Formulář Podpisový arch  (word a PDF)

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies