logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Druhy mimořádných událostí

Publikováno 19.7.2017

Přírodní rizika

Plošným požárem se mohou stát rozsáhlé lesní požáry v jižní části Oderských vrchů, v Paršovickém polesí a v jižní části Vítkovské vrchoviny.

Na řece Bečvě mohou vzniknout jarní záplavy způsobené rychlým táním sněhu a ledovými bariérami, nebo záplavy způsobené prudkými a dlouhotrvajícími dešťovými letními srážkami, které by zasahovaly oblasti ve směru - okraj obce Ústí, Teplice nad Bečvou a Slavíč (Rybáře).

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností jsou vodní toky, způsobující povodňové stavy, rozděleny na tyto povodňové úseky:

Povodňový úsek

Povodňový úsek

Bečva HR - vodní tok řeky Bečvy na území obce

Velička - vodní tok Velička na území obce

Seznam silničních objektů ohrožených povodněmi

Číslo silnice

Umístění mostu

Ohrožující vodní tok

III/43911

mezi obcemi Hustopeče nad Bečvou a Němeticemi

Bečva

II/438

u obce Teplice nad Bečvou

Bečva

III/4382

ve městě Hranice

Bečva

 

Komunikace

 

II/438

Hranice – Opatovice

Bečva

II/439

Hranice – Ústí

Bečva

III/43911

Hustopeče nad Bečvou

Bečva

I/47

v obci Bělotín

potok Luha

K nejohroženějším úsekům z hlediska klimatických podmínek v zimním období patří oblast Potštátu, Bělotína, Stříteže nad Ludinou a, Radíkova vzhledem k možnosti vzniku sněhových kalamit, námraz a s tím spojených problémů při zabezpečování sjízdnosti a průchodnosti na komunikacích a na železnici.

K seismické činnosti, velkým sesuvům půdy, skal a lavin v okrese nedochází, vzhledem ke stabilizovanému podloží.

Demografická rizika

Podle stupně a kategorie nebezpečí jsou požárně nebezpečnými objekty pro obyvatelstvo především následující místa soustředění a hromadného ubytování osob:

- Hotel Cementář Hranice

- Domov mládeže SPŠ Hranice

- Lázně Teplice nad Bečvou

- Ústav sociální péče Skalička

- Domov důchodců Hranice

- Městský úřad Hranice

Rizika vyplývající z dopravy osob a přepravy materiálu

Nejohroženějším úsekem při přepravě zboží a materiálu po silničních komunikacích z hlediska možného ohrožení obyvatelstva je rychlostní komunikace E 462 (Olomouc – Lipník nad Bečvou – Hranice).

Kolizní místo na silniční komunikaci E 462 Hranice – Bělotín je podjezd. Hlavními příčinami dopravních nehod jsou nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Při přepravě zboží a materiálu po železničních trasách jsou ohrožené tratě Olomouc – Přerov – Hranice, Kojetín – Valašské Meziříčí. Zároveň jsou ohroženy i dopravní uzly - nádraží Hranice. Přepravu osob zabezpečují České dráhy a. s..

Ekonomická rizika

Požáry se mohou vyskytnout vzhledem k charakteru výroby u těchto subjektů

C.T.P. Invest (areál bývalý Philips) (výroba komponentů televizních obrazovek)

CEMENT Hranice a. s. (výroba a distribuce cementu)

ČD Hranice a. s. (železniční přepravní uzel, skladiště zboží)

SME – rozvodna Hranice (rozvodné závody elektrické energie vysokého napětí)

ETA a. s. Milotice nad Bečvou a. s. (výroba spotřební elektrotechniky)

dále u zemědělských družstev, zemědělských sil a čerpacích stanic PHM

 

Mimořádné události vzniklé provozováním a skladováním škodlivin je, vzhledem k jejich množství a velikosti, možno hodnotit jako lokální, s přímými dopady na subjekty výskytu, které jsou ve většině případů umístěny v městských průmyslových zónách, ale na sídelní útvary mají tedy pouze podružný dopad. Mezi tyto subjekty patří:

- VÁHALA A SPOL. s. r. o. Hustopeče nad Bečvou pracující se čpavkem

Celý objekt je vybaven automatickou požární signalizací a budovy jsou v maximální míře vystavěny z nehořlavých materiálů (železobeton, kovové konstrukce).

Útlumové a rozvojové programy, vznikající na území okresu, nezvyšují obvyklá rizika v průmyslových podnicích. Se změnami majitelů a výrobních programů se nezvýšilo riziko pro zaměstnance, obyvatelstvo ani životní prostředí.

Rizika vyplývající z kulturních a historických podmínek

Ochranu kulturních památek provádí organizace, která kulturní památku spravuje, užívá, nebo ji má ve vlastnictví. Movité památky jsou umísťovány do sklepních prostor k tomu připravených.

Zábavní parky a sportovní zařízení regionálního a vyššího charakteru se v obcích nenacházejí.

Požární bezpečnost u sportovních zařízení, jako fotbalové a tenisové areály (Hranice, Teplice nad Bečvou), kde se při akcích vyskytuje více než 200 osob, je zabezpečena provozovateli, kteří mají určenou povinnost stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, a na jeho základě připravit opatření k zamezení vzniku požárů a k provedení účinné evakuace osob.

Ohniska možného vzniku epizootií:

Vzteklina: Potštát, Bělotín, Polom, Střítež nad Ludinou, Jindřichov.

Zvláštní rizika

Jaderná a energetická zařízení, výškové objekty nebo významné podzemní stavby se na teritoriu obce s rozšířenou působností nevyskytují. Povinnost zpracovat posouzení je pro podzemní prostory, kde se může vyskytovat více než 200 osob a nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším.

V případě poruchy plynovodů dojde k výpadku zásobování plynem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností i v jiných částech republiky do doby realizace připravených náhradních řešení dodávky.

Důležitá rozvodna elektrické energie se nachází ve městě Hranice. V případě poruchy dojde k částečnému výpadku elektrické energie, která je havarijně řešena dodávkou z jiných rozvoden.

Vojenské objekty jsou umístěny na okraji města Hranice. Z tohoto důvodu havárie, vzniklé při výcvikových a jiných činnostech, mohou ohrozit většinou pouze vlastní objekty.

V průběhu plnění úkolů výcvikových i bojových leteckých operací na vojenském letišti Přerov (Bochoř) může dojít k ohrožení obyvatel při provádění startovacích a přistávacích manévrů stíhacích nebo bombardovacích letadel ve směru průmyslové oblasti v jižní části města Přerova (Přerovské strojírny a. s.) a v obcích Bochoř a Henčlov, které jsou mimo správní oblast obce s rozšířenou působností Hranice.

Při plnění výcvikových úkolů stíhacího i vrtulníkového letectva se tato technika pohybuje ve stanovených leteckých koridorech a pásmech, které jsou výhradně situovány mimo aglomerace měst i obcí okresů.

Cvičné letecké operace jsou prováděny nad vojenským výcvikovým prostorem Libavá. V případě, že probíhá výcvik na střelnicích, kde je i letecká cílová plocha, dochází k uzavření tohoto prostoru i místních komunikací ve směrech Loučka – Slavkov, Potštát – Milovany, Partutovice – Luboměř. Plnění výcvikových úkolů AČR neohrožuje obyvatelstvo. Více než 90 % vojenského výcvikového prostoru Libavá se nachází mimo území okresu Přerov.

Zdroj pitné vody v prostoru prameniště Teplice nad Bečvou zásobuje obyvatele pitnou vodou a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost při ochraně.

Spolupůsobení rizik

Vzhledem k poloze jednotlivých zdrojů rizik je synergický účinek jednotlivých mimořádných událostí omezen na minimum a nepředpokládá se, že by k němu za běžných okolností došlo. V případě náhodné nebo účelové akce by řešení této události a vydání potřebných opatření bylo provedeno až podle skutečného vyhodnocené vzniklé situace.

Při výpadku plynového vedení by došlo pouze k částečnému přerušení dodávky plynu a plánovaným uzávěrám na jednotlivých větvích.

Dodávka elektrické energie je řešena z více směrů, proto by při narušení jednoho směru nedošlo k vážným následkům. Rozhodující objekty a pracoviště jsou vybaveny náhradními zdroji elektrické energie (operační střediska IZS, nemocnice, dispečerská pracoviště organizací).

Teplárenská síť je pouze ve městě Hranice. V případě mimořádné události by došlo k lokálním výpadkům tepla v této aglomeraci.

Jelikož okres Přerov je významnou křižovatkou železničních i silničních infrastruktur, jejich narušení by mělo nepříznivý vliv i na celostátní a mezinárodní úrovni. Odklonění dopravních cest by bylo řešeno podle vzniklé situace samostatnými opatřeními.

Zásobování organizací a obyvatelstva pohonnými hmotami je řešeno pomocí sítě benzinových čerpadel umístěných jak v městských částech, tak i v jednotlivých obcích.

V současné době ztrácí na významu čerpací stanice umístěné v areálech závodů. Čerpací stanice vybudované na teritoriu nejsou vybaveny náhradními zdroji elektrické energie. V případě poruchy celkové dodávky elektrické energie by bylo zásobování PHM pro složky IZS prováděno z Benziny a. s. Loukov.

Provoz a správu telekomunikačních sítí zajišťuje Český Telecom a. s. telefonním obvodem (TO) 58. Kapacita vybudovaných místních telefonních ústředen je dostačující. Pro potřeby krizového řízení mezi vybranými orgány a pracovišti je spojení řešeno pomocí specielní mobilní sítě u vybraného operátora.

Okres Přerov má vybudovanou rádiovou síť pro účely IZS. Na území okresu jsou celkem dva převaděče a to v obcích Pavlovice u Přerova a Partutovice. Dále je v provozu na Operačním a informačním středisku IZS Přerov pracoviště pro předávání zpráv SMS obecním úřadům a vybraným pracovníkům.

Pravděpodobnost výskytu

Na základě zpracované celkové analýzy všech podmínek nehrozí teritoriu přímý vznik živelních pohrom. V některých místech lze předpokládat zátopy a povodně. Zimní období přináší problémy jen místního charakteru.

Z ekonomického hlediska je chod hlavních kapacit výrobních závodů závislý na stavu energetické soustavy a zemního plynu.

Potencionální nebezpečí tvoří, mimo subjekty skladující škodliviny, silniční a železniční doprava, a to z hlediska přeprav škodlivin a substrátů. Dopravní havárie na komunikacích lze však považovat za lokální.

Zemědělství s relativně rovnoměrným rozptýlením má možnost jen lokálního ohrožení (sklady pohonných hmot, chemických hnojiv a postřiků).

Potravinářský průmysl je koncentrován u větších měst, čímž stoupá jeho zranitelnost.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Povodně a záplavy vznikají především jako důsledek jarního tání sněhu a letních bouří, popřípadě dlouhotrvajícími srážkami v regionu Valašska, které odtékají do povodí řeky Bečvy a některých menších vodotečí.

Z hlediska klimatických podmínek v zimním období jsou pouze částečně a po omezenou dobu ohrožené komunikace místního charakteru a to zejména v oblasti Potštátu a Stříteže nad Ludinou.

Rozsah rizik při přepravě osob a materiálu po silničních komunikacích směřuje k nutnosti řešení mimořádných událostí místního charakteru v kratších časových horizontech, s požadavkem na možnost vytýčení objížděk v rámci silniční sítě okresu.

Velikost rizik při přepravě osob a materiálu po železničních tratích je závislá na místě vzniku mimořádné události a druhu přepravovaného materiálu. Možné mimořádné události ohrožují hlavní trasy železniční dopravy, a předpoklad jejich řešení je v delším časovém horizontu. V kratším časovém horizontu je v některých případech možné zajištění provozu obousměrně pouze po jedné koleji.

Přímé poškození ekonomického systému je možné v průmyslových zónách měst nebo v podnicích místního charakteru. Rozsah mimořádných událostí by byl omezen pouze na vlastní objekty. U vytipovaných objektů by při rozsáhlých mimořádných událostech došlo k ohrožení obyvatelstva a majetku.

Malé havárie na rozvodných sítích elektrické energie, plynu a vody nezpůsobí zásadní změny v dodávkách uvedených médií, vzhledem k připravených opatřením distributorů (přesměrování dodávek z jiných sítí, nouzové zásobování vodou).

Na základě souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí (MU) metodou expertního odhadu, byla pro havarijní plánování vytipována rizika, která mohou iniciovat mimořádné události, které svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu (kategorie „katastrofa“ a „velká událost“) nebo jsou svou specifikou významná.

K jednotlivým rizikům jsou zpracovány plány konkrétních činností a další dokumenty které jsou součástí Havarijního plánu olomouckého kraje

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019