logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města duben 2024

Publikováno 18.4.2024

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 25. dubna od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a jste na ně srdečně zváni.

Program:

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

2. Náměty a připomínky občanům

B) Hlavní jednání ZM

3. Rozpočtová opatření

4. Podání žádosti o dotaci a schválení finančního podílu města – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024

5. Dotace z rozpočtu města pro Charitu Hranice 2024

6. Smlouva o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku na opravu veřejného osvětlení

7. Podání žádosti o dotaci - Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice

8. Podání žádosti o dotaci - 150_Hranice_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků

9. Podání žádosti o dotaci na pořízení filmového dokumentu „Hranice – byly, jsou a budou!“

10. Finanční příspěvek Ekoltes Hranice a.s. - oprava tribuny SK Hranice

11. Jednací řád Zastupitelstva města Hranic a Jednací řád výborů Zastupitelstva města Hranic

12. Záměr prodat část pozemku parc. č. 1637/5 v k.ú. Hranice - žádost CZECH CREDIT FINANCIAL s.r.o.

13. Záměr prodat pozemek parc. č. st. 123/4 v k. ú. Drahotuše

14. Převzetí a bezúplatný převod překážek skateparku v Žáčkově ulici

15. Rezignace člena finančního výboru

16. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

17. Různé - zastupitelé

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies