logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města listopad 2022

Publikováno 16.11.2022

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 24. listopadu od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Program jednání zastupitelstva

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

2. Kontrola plnění usnesení

3. Náměty a připomínky občanů

B) Hlavní jednání ZM

4. Vysokorychlostní železniční trať, průběh přípravy , příloha 

5. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru - volba členů

6. Osadní výbory - zřízení

7. Delegování zástupců města do orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast

8. Určený zastupitel pro pořizování změn územního plánu Hranic

9. Podání žádosti o dotaci - Cyklostezka Tovární - Římský most a příloha

10. Podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v Drahotuších a příloha 1 a příloha 2

11. Finanční záležitosti ZŠ a MŠ Struhlovsko - poskytnutí návratné finanční výpomoci a příloha žádost 

12. Navýšení příspěvků na provoz MŠ - energie a příloha 

13. „Pastelkovné“ pro ukrajinské žáky základních škol

14. Prodej části parc. č. 2375/2 v k. ú. Hranice a příloha 1 a příloha 2 a příloha 3

15. Prodej a výkup pozemků v k. ú. Slavíč a příloha 1 a příloha 2 a příloha 3

16. Záměr prodat část pozemku parc. č. 1399/10 díl „A“ v k. ú. Hranice a příloha 1 a příloha 2

17. Záměr prodat pozemek parc. č. 1884/6 v k. ú. Hranice a příloha 

18. Záměr prodat část pozemku parc. č. 2420/1 v k. ú. Hranice a příloha 1 a příloha 2 a příloha  3

19. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Drahotuše a příloha 1  a příloha 2

20. „Bečva, Hranice – PPO města“, čerpací šachty na dešťové kanalizaci, dodávka technologie

21. Cena města - nominace, nominace 1nominace 2nominace 3nominace 4,  přehled  Cen města a příloha "Zásady"

22. Vystoupení ze spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

23. Personální záležitosti - zastupitelstvo města a příloha 1

24. Realizace hmotné materiální pomoci Ukrajině

25. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

26. Různé

Přílohy ke stažení

Bod-1-Kosilka-1-zahajeni-schvaleni-programu-urceni-navrhove-a-vole (454,50 KB)

Bod-2-Kosilka-2-kontrola-plneni-usneseni (475,92 KB)

Bod-3-Kosilka-3-namety-a-pripominky-obcanu (454,30 KB)

04 - vysokorychlostní trať (459,64 KB)

04 - vysokorychlostní trať - příloha 1 (302,23 KB)

Bod-5-Kosilka-5-zrizeni-financniho-a-kontrolniho-vyboru-volba-clen (457,46 KB)

Bod-6-Kosilka-6-osadni-vybory-zrizeni (457,25 KB)

Bod-7-Kosilka-7-delegovani-zastupcu-mesta-do-organu-obchodnich-spo (456,90 KB)

Bod-8-Kosilka-8-urceny-zastupitel-pro-porizovani-zmen-uzemniho-pla (456,14 KB)

Bod-9-Kosilka-9-podani-zadosti-o-dotaci-cyklostezka-tovarni-rimsky (456,27 KB)

Bod-9-Priloha-2-Prehledna_situace_stavby_s_popisem (265,57 KB)

Bod-10-Kosilka-10-podani-zadosti-o-dotaci-rekonstrukce-a-vybudovani- (456,70 KB)

Bod-10-Priloha-3-C.1.Situacni_vykres_sirsich_vztahu_2_ (224,74 KB)

Bod-10-Priloha-4-C.1.Situacni_vykres_sirsich_vztahu (190,14 KB)

Bod-11-Kosilka-11-financni-zalezitosti-zs-a-ms-struhlovsko-poskytnut (460,60 KB)

Bod-11-Priloha-5-Priloha_Zadost_reditele (77,74 KB)

Bod-12-Kosilka-12-navyseni-prispevku-na-provoz-ms-energie (458,91 KB)

Bod-12-Priloha-6-Vyhodnoceni_financnich_prostredku_na_energie_PO_2022 (156,79 KB)

Bod-13-Kosilka-13-pastelkovne-pro-ukrajinske-zaky-zakladnich-skol (460,34 KB)

Bod-14-Kosilka-14-prodej-casti-parc-c-2375-2-v-k-u-hranice (460,34 KB)

Bod-14-Priloha-7-Hranice_priloha_c.1 (290,42 KB)

Bod-14-Priloha-8-priloha_c.2_2_ (138,17 KB)

Bod-14-Priloha-9-priloha_c.3 (256,92 KB)

Bod-15-Kosilka-15-prodej-a-vykup-pozemku-v-k-u-slavic (477,55 KB)

Bod-15-Priloha-10-Priloha_c._1_Slavic (549,08 KB)

Bod-15-Priloha-11-Priloha_c.2_Slavic_detail (345,89 KB)

Bod-15-Priloha-12-Priloha_c.3_Slavic (154,94 KB)

Bod-16-Kosilka-16-zamer-prodat-cast-pozemku-parc-c-1399-10-dil-a-v-k (462,45 KB)

Bod-16-Priloha-13-priloha_c.1_mapa_1399_10_Hranice (412,59 KB)

Bod-16-Priloha-14-Priloha_c.2_site (312,10 KB)

Bod-17-Kosilka-17-zamer-prodat-pozemek-parc-c-1884-6-v-k-u-hranice (679,52 KB)

Bod-17-Priloha-15-mapa (168,84 KB)

Bod-18-Kosilka-18-zamer-prodat-cast-pozemku-parc-c-2420-1-v-k-u-hran (682,00 KB)

Bod-18-Priloha-16-priloha_c._1 (325,63 KB)

Bod-18-Priloha-17-priloha_c._2 (256,41 KB)

Bod-18-Priloha-18-Predzahradka_a8566dbc05254bdd910c3f333de59f63 (8 749,06 KB)

Bod-19-Kosilka-19-bezuplatny-prevod-pozemku-v-k-u-drahotuse (458,28 KB)

Bod-19-Priloha-19-Priloha_c.1_UZSVM_Drahotuse (575,96 KB)

Bod-19-Priloha-20-Priloha_c.2_smlouva (1 188,35 KB)

Bod-20-Kosilka-20-becva-hranice-ppo-mesta-cerpaci-sachty-na-destove- (678,48 KB)

Bod-21-Kosilka-21-cena-mesta-nominace (458,55 KB)

Bod-21-Priloha-25-1_Cena_mesta_nominace1 (97,42 KB)

Bod-21-Priloha-25-2_Cena_mesta_nominace2 (60,57 KB)

Bod-21-Priloha-25-3_Cena_mesta_nominace3 (380,41 KB)

Bod-21-Priloha-25-4_Cena_mesta_nominace4 (128,17 KB)

Bod-21-Priloha-25-5_Cena_mesta_prehled_od_2005 (95,48 KB)

Bod-21-Priloha-26-6_cenamesta_zasady_OSKT (150,15 KB)

Bod-22-Kosilka-22-vystoupeni-ze-spolku-odpady-olomouckeho-kraje-z-s (455,14 KB)

Bod-23-Kosilka-23-personalni-zalezitosti-zastupitelstvo-mesta (457,98 KB)

Bod-23-Kosilka-23-personalni-zalezitosti-zastupitelstvo-mesta (456,28 KB)

Bod-23-Priloha-27-Vyse_odmen (311,47 KB)

Bod-24-Kosilka-24-realizace-hmotne-materialni-pomoci-ukrajine (454,88 KB)

Bod-25-Kosilka-25-informace-pro-obcany-mesta-o-cinnosti-organu-obce (454,60 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies