logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města únor 2023

Publikováno 16.2.2023

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 23. února od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Program:

A) Zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení

1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové a volební komise, zapisovatelky

2. Náměty a připomínky občanům

B) Hlavní jednání ZM

3. Osadní výbory

4. 1. změna rozpočtu na rok 2023, příloha 1, příloha 2 a příloha 3

5. Rozpočtová opatření

6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz plovárny a letního koupaliště – Ekoltes Hranice a.s., příloha 1 a příloha 2

7. Dotace – granty 2023 v oblasti tělovýchovy a příloha 1 a příloha 2 a příloha 3

8. Dotace – příspěvky 2023 v oblasti tělovýchovy, příloha 1, příloha 2, příloha 3 a příloha 4

9. Dotace – granty 2023 v oblasti vzdělávání, příloha 1, příloha 2 a příloha 3

10. Dotace - granty 2023 v oblasti zahraniční spolupráce partnerských měst a regionů, příloha 1 a příloha 2

11. Převedení části finančních prostředků z oblasti grantů do příspěvků na celoroční činnost - sociálně-zdravotní oblast

12. Podání žádosti o dotaci - Přechod pro chodce ul. Hranická

13. Podání žádosti o dotaci - Skatepark Hranice, Žáčkova

14. Podání žádosti o dotaci - Generální oprava zastřešení dvorany zámku Hranice

15. Podání žádosti o dotaci - Úprava severního předzámčí, Hranice

16. Podání žádosti o dotaci na projekt "Hranice – Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici – 1. etapa"

17. Podání žádosti o dotaci na projekt "Hranice - Oprava poškozených částí cyklostezky Bečva II. etapy"

18. Podání žádosti o dotaci - Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Valšovice

19. Podání žádosti o dotaci - Technologické vybavení sběrného dvora – Město Hranice

20. Změna právní formy příjemce dotace, příloha 1, příloha 2 a příloha 3

21. Odkup nemovitých věcí od společnosti EKOLTES Hranice, a.s.

22. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2808/2 v k.ú. Drahotuše včetně zřízení věcného práva, příloha 1 a příloha 2

23. Prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 51/100 na domech čp. 1967 a čp. 1970 Jižní v Hranicích

24. Výkup části pozemku parc.č. 1850/4 v k.ú. Hranice, příloha 1, příloha 2

25. Personální záležitosti - stanovení výše odměn členům (nezastupitelům) výborů a komisí a příloha

26. Zajištění slavnostních obřadů města - ošatné

27. Kontrolní výbor - plán činnosti pro rok 2023 a příloha

28. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

29. Různé - zastupitelé

Přílohy ke stažení

01 - zahájení, schválení programu, kontrola plnění usnesení (768,36 KB)

03 - osadní výbory (1 109,85 KB)

04 - 1. změna rozpočtu (785,27 KB)

04 - 1. změna rozpočtu - příloha 1 investiční výdaje (15,75 KB)

04 - 1. změna rozpočtu - příloha 2 převody (23,65 KB)

04 - 1. změna rozpočtu - příloha 3 (2 370,13 KB)

05 - rozpočtová opatření (773,94 KB)

06 - smlouva o dotaci na provoz Plovárny (774,54 KB)

06 - smlouva o dotaci na provoz Plovárny - příloha 1 - žádost (717,19 KB)

06 - smlouva o dotaci na provoz Plovárny - příloha 2 - smlouva Ekoltes Hranice (176,61 KB)

07 -dotace -granty v oblasti tělovýchovy (773,43 KB)

07 -dotace -granty v oblasti tělovýchovy - příloha 1 (19,04 KB)

07 -dotace -granty v oblasti tělovýchovy - příloha 2 (144,30 KB)

07 -dotace -granty v oblasti tělovýchovy - příloha 3 (140,59 KB)

08 -dotace -příspěvky v oblasti tělovýchovy (774,64 KB)

08 -dotace -příspěvky v oblasti tělovýchovy - příloha 1 (17,03 KB)

08 -dotace -příspěvky v oblasti tělovýchovy - příloha 2 (18,40 KB)

08 -dotace -příspěvky v oblasti tělovýchovy - příloha 3 (139,18 KB)

08 -dotace -příspěvky v oblasti tělovýchovy - příloha 4 (133,53 KB)

09 -dotace -granty v oblasti vzdělávání (773,44 KB)

09 -dotace -granty v oblasti vzdělávání - příloha 1 (15,73 KB)

09 -dotace -granty v oblasti vzdělávání - příloha 2 (144,30 KB)

09 -dotace -granty v oblasti vzdělávání - příloha 3 (140,59 KB)

10 -dotace -granty v oblasti zahraniční spolupráce (773,06 KB)

10 -dotace -granty v oblasti zahraniční spolupráce - příloha 1 (13,62 KB)

10 -dotace -granty v oblasti zahraniční spolupráce - příloha 2 (140,59 KB)

11 -dotace -granty převedení části finančních prostředků (770,44 KB)

12 - žádost o dotaci - přechod pro chodce (769,94 KB)

13 - žádost o dotaci - skatepark Hranice (769,91 KB)

14 - žádost o dotaci - oprava zastřešení zámku (770,34 KB)

14 - žádost o dotaci - oprava zastřešení zámku - příloha (122,23 KB)

15 - žádost o dotaci -úprava severního předzámčí (769,78 KB)

16 - žádost o dotaci - revitalizace nábřeží Kropáčova (769,91 KB)

17 - žádost o dotaci - oprava cyklostezky Bečva (769,83 KB)

18- žádost o dotaci - pořízení dopravního prostředku pro hasiče Valšovice (769,93 KB)

19 - žádost o dotaci - technologické vybavení sběrného dvora (769,97 KB)

20 - změna právní normy příjemce dotace (771,86 KB)

20 - změna právní normy příjemce dotace - příloha 1 (146,77 KB)

20 - změna právní normy příjemce dotace - příloha 2 (888,58 KB)

20 - změna právní normy příjemce dotace - příloha 3 (207,69 KB)

21 - odkup nemovitých věcí od Ekoltes Hranice (1 108,62 KB)

22 - bezúplatný převod pozemku (772,45 KB)

22 - bezúplatný převod pozemku - příloha 1 (325,05 KB)

22 - bezúplatný převod pozemku - příloha 2 (324,67 KB)

23 - prodej spoluvlastnických podílů (1 108,69 KB)

24 - výkup části pozemku (1 116,73 KB)

24 - výkup části pozemku - příloha 1 (482,60 KB)

24 - výkup části pozemku - příloha 2 (396,80 KB)

25 - personální záležitosti (1 105,68 KB)

25 - personální záležitosti - příloha (182,48 KB)

26 - zajištění slavnostních obřadů města (770,57 KB)

27 - kontrolní výbor - plán činnosti (768,76 KB)

27 - kontrolní výbor - plán činnosti - příloha (126,25 KB)

28 - informace o činnost orgánů města (771,13 KB)

29 - různé (768,15 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies