logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko

Publikováno 1.11.2017

Předkládaný projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci hřiště při mateřské škole, které bude sloužit k praktickým výchovně vzdělávacím aktivitám dětí, k realizaci akcí zaměřených na ekologickou výchovu a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci hřiště při mateřské škole, které bude sloužit k praktickým výchovně vzdělávacím aktivitám dětí, k realizaci akcí zaměřených na ekologickou výchovu a vzdělávání. V nejlbižší lokalitě mateřské školy není žádná fungující přírodní zahrada ani ekologické centrum.

Hřiště v přírodním stylu bude využito v rámci enviromentální výchovy k názornému učení - pozorování života v různých biotopech a k realizaci enviromentálních projektů. Školní hřiště se po rekonstrukci promění v tzv. zelenou učebnu.

Předmětem projektu 

je vybudování hřiště v přírodním stylu na parc.č. 569/1, 568/39, 568/40, 568/41, 568/42, 568/43, 568/80 vše v k.ú. Hranice pro místní mateřskou školu. V současné době má mateřská škola k dispozici zahradu na části výše uvedených parcel, ale není v technicky vyhovujícím stavu.Hřiště v přírodním stylu bude sloužit k praktickým environmentálně výchovně vzdělávacím aktivitám dětí v předškolním věku.

Hřiště je na situačních výkresech rozděleno na dva celky dle umístění – „Struhlovsko“ a „Klíček“. Prvky jsou nicméně společné a z hlediska místního propojení projekt řeší hřiště jako jeden komplex. Bude přístupné všem dětem z obou budov MŠ.

V rámci projektu bude na přírodním hřišti vybudováno několik tématických částí:

- Domorodá vesnice (prvky: jurta, vrbový tunel, vrbové úkryty, zlatokopecké pískoviště, archeologické pískoviště),

- Ekologie (prvky: popelářský vůz s barevnými kontejnery na tříděný odpad),

- Herní val (prvky: skluzavka, jeskyně se sítí, hobitín, akustický tunel, akátový tunel, lezecké lano, lezecká síť, volné lano, ohniště),

- Městečko (prvky: zahradní domky, montážní stěna s šrouby, zámky apod., kreslící tabule, francouzské pexeso, labyrint, kůl s basketbalovým košem, závěsná houpačka, lavičky),

- Ovocný sad (prvky: ovocné stromy – jabloň,švestka a třešeň, ovocné keře – rybíz, angrešt, josta, líska, ozdobné keře – tavolník, mochna, kompostér),

- Příroda (prvky: ptačí budky, ptačí krmítka, broukovitě, živý plot z habru),

- Voda (prvky: mlhoviště, koloběh vody s pumpou a vodní růžicí a vodním mlýnkem, blátoviště),

- Zahradnictví (prvky: bylinkové záhonky s bylinami – máta, šalvěj, tymián, dobromysl…, záhony s trvalkami – kopretina, levandule, třapatka, jahodník, kompostér),

- Balanční stezka (prvky: bludné kořeny, lanové stěny, pérová houpadla, řetězová lávka, vahadlová houpačka, prohazovací tabule, shazovací trám),

- Vjemový chodník (s dřevěnými poli a několika různými materiály – kůra, kameny, štěrk, písek, hlína…),

- Svět hudby (prvky: dřevěný xylofon, zvonek, hudební nástroje)

Při realizaci celého projektu budou využity výhradně přírodní materiály. Pouze skluzavka a kotvící materiál prvků budou z nerezu. Většina dřevěných prvků v jednotlivých částech přírodního hřiště bude zhotovena z akátového dřeva. Akát je nejodolnější dřevina proti dřevokazným houbám (hnilobě), rostoucí v mírném pásmu. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2. Akát má dvakrát více dřevní hmoty na svůj objem, než například smrk. Jde o dřevinu velmi tvrdou a houževnatou. I díky jeho pružnosti a špatné nasákavosti je to nejvhodnější dřevina pro stavbu venkovních konstrukcí, která odolává povětrnostním podmínkám a styku se zemí i bez povrchové úpravy. Proto je akátové dřevo mimořádně vhodné pro stavbu dětských hřišť, které se pak vyznačují dlouhou životností a minimální údržbou. Dále bude použit smrk, vrbové proutí, písek, ornice, kámen. Celé přírodní hřiště bude po dokončení certifikováno.

Cíle projektu jsou v souladu s globálním cílem oblasti podpory 7.1, a to vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden.

Projekt je v souladu také se specifickými cíli:

- zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro realizaci programů environmentálního vzdělávání,

- zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, např. tvorba filmů a videopořadů, správních režií a provozních nákladů), tvorba multimediálních výukových pomůcek investičního charakteru, dalších didaktických pomůcek investičního charakteru, zřízení naučných stezek, vznik či úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ, podpora vytváření a rozvoj zázemí pro lesní mateřské školy apod. Hlavním cílem projektu je přebudování části školní zahrady tak, aby mohla být více a účelně využívána v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) dětmi předškolního věku.

Konkrétní cíle předkládaného projektu jsou:                                                            

- vyučovat v netradičních prostorách přírodního hřiště, získávat nové dovednosti a vědomosti,
- zajistit materiální vybavení pro výuku,
- využívat pouze přírodní materiály k navazování vztahů k přírodě a k její ochraně,
- spolupracovat a zapojit do projektu rodiče (prarodiče, zřizovatele, veřejnost).

Návaznost projektu na rozvoj vzdělávacích cílů a potřeb dětí:

- podporovat zvídavost a chuť učit se,
- rozvíjet přirozenou inteligenci, citovou, sociální a kognitivní vyzrálost,
- vycházet vstříc různým typům osobnosti,
- respektovat časový kontext a přirozené cykly,
- rozvíjet fantazii, představy a obrazotvornost,
- vzdělávat bez soutěžení a porovnávání,
- podporovat aktivitu dětí principem názornosti,
- poznávat všemi smysly (zvuky, vůně, barvy, vjemy světla, stíny, ….),
- vychovávat prací, rozvíjet seberealizaci,
- inspirovat se od předků a jiných kultur,
- rozvíjet tvořivost, kreativitu,
- propojit výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu s EVVO,
- snižovat rizika poruch chování a učení, vznik hyperaktivity,
- podporovat „Autopoiézi“ (potřeba sám dělat, tvořit),
- rozvíjet hrubou motoriku (používání jednoduchých nářadí, pomůcek a nástrojů),
- rozvíjet jemnou motoriku (tvoření s přírodninami, pískem, hlínou, kůrou, kameny, apod.).

Financování projektu

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Podíl města 364 774,20 10
Dotace SR 182 387,10 5
Dotace  EU (ERDF) 3 100 580,70 85
Celkové náklady 3 647 742,00 100

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies