logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Strategické dokumenty města

Koncepce podpory tělovýchovy a sportu

Zastupitelstvo města Hranic usnesením 20/2018 – ZM 2 ze dne 29. 11. 2018 schválilo v souladu s Programem rozvoje města Hranic Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022., která nahrazuje Koncepci podpory tělovýchovy mládeže, platnou do konce roku 2018

více... | Publikováno 3.12.2018

Zastupitelé schválili programové prohlášení a změny obecně závazných vyhlášek

Programové prohlášení zastupitelstva města, které vytyčuje cíle na začínající volební období a nové obecně závazné vyhlášky, které mění výši některých poplatků, to jsou zřejmě pro občany nejzajímavější body, které schválilo listopadové zastupitelstvo města.

více... | Publikováno 30.11.2018

Zásady transparentnosti

Zásady transparentnosti města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 8. září 2011 Usnesením č. 204/2011 - ZM 7 ze dne 8.9. 2011. Tyto Zásady byly upraveny Usnesením č. 594/2017 - ZM 24 ze dne 12. 10. 2017. Tyto Zásady vstupují v platnost dnem 13.10. 2017.

více... | Publikováno 16.10.2017

Etický kodex

Etický kodex člena zastupitelstva města Hranic, člena finančního výboru zastupitelstva města Hranic a člena kontrolního výboru člena zastupitelstva města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 8. září 2011 Usnesením č. 204/2011 - ZM 7 ze dne 8.9. 2011. Upraven byl usnesením Zastupitelstva města Hranic č 161/2015 - ZM 7 ze dne 3. 9. 2015.

více... | Publikováno 20.7.2017

Zásady pro hospodaření s bytovým fondem

Rada města Hranic schválila na svém jednání dne 10.2.2009 usnesením č. 1738/2009 - RM 63 „Zásady pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic" (viz: příloha), které byly změněny usnesením 102/2011-RM 3 ze dne 18.1.2011, usnesením 1546/2017 - RM 47 ze dne 11. 4. 2017 a usnesením 2623/2018 - RM 85 ze dne 16. 10. 2018.

více... | Publikováno 20.7.2017

Bezpečnostní analýza a Plán prevence kriminality

Dokument byl zpracován na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v rámci OOP Hranice.

více... | Publikováno 16.1.2018

Strategie Městského úřadu Hranice

Strategie MěÚ Hranice vychází z Programu rozvoje města a je jedním ze strategických dokumentů města a jedním z podkladů pro stanovení cílů organizace.

více... | Publikováno 26.2.2018

Zásady provádění kontrolní činnosti

Zásady provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 15. prosince 2011. Zásady jsou zpracovány na základě právních předpisů, které zaručují nezávislost kontrolním orgánům, zároveň dávají rovná práva a povinnosti kontrolujícím i kontrolovaným.

více... | Publikováno 20.7.2017

Koncepce podpory tělovýchovy mládeže

Koncepci podpory tělovýchovy mládeže na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 schválilo zastupitelstvo města svým Usnesením 23/2014 - ZM 2 ze dne 11. 12. 2014.

více... | Publikováno 20.7.2017

Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic a Zásobník aktivit v oblasti cestovního ruchu

Strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu.

více... | Publikováno 23.5.2018

Příručka kvality

Příručka kvality je základní dokument managementu kvality

více... | Publikováno 20.7.2017

Program rozvoje kultury

Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 schválilo Zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením 782/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014. Schválený Program rozvoje kultury si klade za cíl vytvořit organizační a finanční podmínky pro koncepční rozvoj kultury ve střednědobém časovém horizontu. Východiskem pro tvorbu „Programu“ byl Program rozvoje města Hranic pro období 2012 – 2020.

více... | Publikováno 20.7.2017

Program regenerace městské památkové zóny

Program regenerace městské památkové zóny města Hranic na období 2011 - 2017 Město Hranice se pyšní množstvím nemovitých kulturních památek, památek místního významu, historické jádro města bylo v roce 1992 vyhlášeno Ministerstvem kultury městskou památkovou zónou. Od roku 1994 se město připojilo k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město dosud vycházelo z „Programu regenerace MPZ Hranice 2004 – 2010", na který navazuje nový Program regenerace MPZ Hranice na období 2011 – 2017. Tento Program byl zpracován koncem roku 2010 a definitivní znění bylo schváleno Usnesením 110/2011 ze dne 30.3. 2011 zastupitelstvem Města Hranic na svém 4. zasedání.

více... | Publikováno 20.7.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018