logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Strategické dokumenty města

Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030

byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 12. prosince 2019.

Plán prevence kriminality

Plán prevence kriminality na období 2024 - 2028

více... | Publikováno 7.2.2024

Strategický plán rozvoje zeleně

více... | Publikováno 31.5.2023

Programové prohlášení zastupitelstva města Hranic 2022 - 2026

Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2022 – 2026 s výhledem na období let 2026 – 2030 přijali zastupitelé na svém jednání 30.3. 2023 - usnesením č. 120/2023 - ZM 5.

více... | Publikováno 31.3.2023

Koncepce podpory tělovýchovy a sportu

Zastupitelstvo města Hranic usnesením 46/2022 – ZM 3 ze dne 15. 12. 2022 schválilo v souladu s Programem rozvoje města Hranic Koncepci podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2026., která nahrazuje Koncepci podpory tělovýchovy mládeže, platnou do konce roku 2022.

více... | Publikováno 3.1.2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na období 2023 - 2025.

více... | Publikováno 9.3.2023

Koncepce rozvoje kultury města Hranic 2021 - 2030

více... | Publikováno 18.12.2020

Zásady pro hospodaření s bytovým fondem

Rada města Hranic schválila na svém jednání dne 10.2.2009 usnesením č. 1738/2009 - RM 63 „Zásady pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic" (viz: příloha), které byly změněny usnesením 102/2011-RM 3 ze dne 18.1.2011, usnesením 1546/2017 - RM 47 ze dne 11. 4. 2017, usnesením 2623/2018 - RM 85 ze dne 16. 10. 2018 a usnesením RM č. 241/2019 – RM 6 ze dne 26.2.2019 a Usnesením RM č. 457/2019 - RM 13 ze dne 11. 6. 2019 a usnesením č. 1106/2024 - RM 36 ze dne 16. 4. 2024.

více... | Publikováno 9.5.2024

Standardy veřejného osvětlení města Hranic

Strategický dokument města - Standardy veřejného osvětlení schválila Rada města Hranic svým usnesením č. 148/2022 - RM 5 ze dne 20. 12. 2022. Dokument stanovuje základní podmínky pro správu, provoz, rekonstrukci, obnovu a výstavbu veřejného osvětlení.

více... | Publikováno 17.3.2023

Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility města Hranic schválilo zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením č. 480/2021 - ZM 22 ze dne 25. 3. 2021.

více... | Publikováno 25.5.2021

Pravidla pro vyřizování podání a ochrana oznamovatelů

Závazná pravidla pro přijímání, vyřizování a nakládání s podáními oznamovatelů, která město Hranice obdrží dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovení pravomocí a odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků města Hranic tak, aby podaná oznámení byla zpracována a odeslána ve stanovených lhůtách, a aby byla zachována ochrana oznamovatelů a důvěrnost sdělených informací.

více... | Publikováno 8.11.2022

Koncepce rozvoje bydlení

Koncepce rozvoje bydlení v Hranicích na období let 2021 - 2035 a pracovní dokument Plochy pro bytové domy v Hranicích

více... | Publikováno 16.11.2020

Příručka kvality

Příručka kvality je základní dokument managementu kvality

více... | Publikováno 20.7.2017

Komunikační strategie města Hranic

Komunikační strategii města schválila Rada města Hranic na svém jednání dne 17. června 2008 usnesením 1204/2008 - RM 44 na základě schváleného „Programu rozvoje města Hranic pro roky 2004-2010“. Následně byla aktualizována Usnesením Rady města Hranic 1817/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 a Usnesením Rady města Hranic 1305/2020 - RM 48 ze dne 22. 9. 2020..

více... | Publikováno 23.9.2020

Informační koncepce

Informační koncepce města Hranic byla aktualizovaná v roce 2021.

více... | Publikováno 16.11.2021

Evaluace naplňování konceptu Smart City v Hranicích

více... | Publikováno 14.4.2020

Pocitové mapy- Smart City

více... | Publikováno 14.4.2020

Zpráva o stavu životního prostředí

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2018 - Hranice včetně místních částí

více... | Publikováno 3.9.2019

Chytré Hranice bez Hranic

Zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením 90/2019 - ZM 5 ze dne 7. 3. 2019 schválilo dokument Chytré Hranice bez Hranic.

více... | Publikováno 11.3.2019

Program regenerace Městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením 27/2018 - ZM 2 ze dne 29. 11. 2018 schválilo Program regenerace městské památkové zóny na období 2018 - 2024

více... | Publikováno 17.12.2018

Zásady transparentnosti

Zásady transparentnosti města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 8. září 2011 Usnesením č. 204/2011 - ZM 7 ze dne 8.9. 2011. Tyto Zásady byly upraveny Usnesením č. 594/2017 - ZM 24 ze dne 12. 10. 2017. Tyto Zásady vstupují v platnost dnem 13.10. 2017.

více... | Publikováno 16.10.2017

Etický kodex

Etický kodex člena zastupitelstva města Hranic, člena finančního výboru zastupitelstva města Hranic a člena kontrolního výboru člena zastupitelstva města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 8. září 2011 Usnesením č. 204/2011 - ZM 7 ze dne 8.9. 2011. Upraven byl usnesením Zastupitelstva města Hranic č 161/2015 - ZM 7 ze dne 3. 9. 2015.

více... | Publikováno 20.7.2017

Strategie Městského úřadu Hranice

Strategie MěÚ Hranice vychází z Programu rozvoje města a je jedním ze strategických dokumentů města a jedním z podkladů pro stanovení cílů organizace. Momentálně je ve stádiu připomínkového řízení.

více... | Publikováno 26.2.2018

Zásady provádění kontrolní činnosti

Zásady provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 15. prosince 2011. Zásady jsou zpracovány na základě právních předpisů, které zaručují nezávislost kontrolním orgánům, zároveň dávají rovná práva a povinnosti kontrolujícím i kontrolovaným.

více... | Publikováno 20.7.2017

Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic a Zásobník aktivit v oblasti cestovního ruchu

Strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu.

více... | Publikováno 1.3.2023

Program rozvoje kultury a Koncepce rozvoje galerijní činnosti

Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 schválilo Zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením 782/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014. Schválený Program rozvoje kultury si klade za cíl vytvořit organizační a finanční podmínky pro koncepční rozvoj kultury ve střednědobém časovém horizontu. Východiskem pro tvorbu „Programu“ byl Program rozvoje města Hranic pro období 2012 – 2020. Koncepci rozvoje galerijní činnosti schválila Rada města Hranic usnesením 2451/2014 - RM 77 ze dne 18. 8. 2014.

více... | Publikováno 20.7.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies