logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zásady pro hospodaření s bytovým fondem

Publikováno 20.7.2017

Rada města Hranic schválila na svém jednání dne 10.2.2009 usnesením č. 1738/2009 - RM 63 „Zásady pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic" (viz: příloha), které byly změněny usnesením 102/2011-RM 3 ze dne 18.1.2011, usnesením 1546/2017 - RM 47 ze dne 11. 4. 2017 a usnesením 2623/2018 - RM 85 ze dne 16. 10. 2018.

 V těchto zásadách je řešeno přidělování volných bytových jednotek v majetku města následujícím způsobem: Rada města Hranic vyhlásí záměr na obsazení volné bytové jednotky s následným uzavřením nájemní smlouvy. Komise pro sociální věci a byty po přezkoumání podaných žádostí tyto žádosti bodově ohodnotí (dle příl. č. 1 „Zásad"). Odbor správy majetku předloží materiál Radě města Hranic, která na základě předložených podkladů rozhodne o přidělení volné bytové jednotky příslušnému žadateli.

K žádostem o byt, které eviduje odbor správy majetku, nebude s nabytím účinnosti nových „Zásad" přihlíženo. Tato skutečnost bude zveřejněna po dobu jednoho roku na úřední desce Městského úřadu v Hranicích. Současně bude zrušen jmenný seznam uchazečů o byt, který je vyvěšen na úřední desce MěÚ Hranice. Žadatelé, kteří byli na jmenný seznam uchazečů o byt schváleni, budou o této skutečnosti informování písemně.

Dále zásady řeší přidělování bytů zvláštního určení v čp. 2000, Tovačovského a v čp. 1968 a 1969 Jižní, kde vlastní město Hranice 5 bezbariérových bytů. Přidělování bytů zvláštního určení zůstává na stejném principu jako nyní, tzn., že žadatelé, doporučení komisí pro sociální věci a byty a odborem sociálních věcí dle kritérií, uvedených v zásadách, jsou navrženi na zařazení na jmenný seznam. Po schválení jmenného seznamu Radou města Hranic následně komise pro sociální věci a byty označuje žadatele za nájemce.

Současně je v navržených zásadách řešeno přidělování pokojů v čp. 1466, Vrchlického v Hranicích, které bude probíhat stejným způsobem jako doposud. Nyní pobíhá přidělování pokojů na základě usnesení č. 209/2007-RM 10 ze dne 27.3.2007, kterým bylo schváleno uzavírání „Smluv o ubytování" s regulovanou cenou nájmu v čp. 1466 v Hranicích. Po projednání žádostí v komisi pro sociální věci a byty a na základě usnesení Rady města Hranic jsou s jednotlivými žadateli uzavírány Smlouvy o nájmu pokoje. Od  dubna2015 má Vrchlického statut „Ubytovny“, jsou uzavírány „smlouvy o ubytování“ – konzultováno a přepracováno právním zástupcem spol. Ekoltes Hranice, a.s.

"Zásady o hospodaření s bytovým fondem v majetku Města Hranic" nabývají účinnosti přijetím usnesení Zastupitelstva města Hranic ve věci zrušení „Zásad o hospodaření s obecními byty" dne 19.2.2009

Návrh nově zpracovaných „Zásad" byl konzultován s členy komise pro sociální věci a byty, ,, správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., jednotlivými odbory MěÚ Hranice a s právním zástupcem města Hranic. Připomínky jsou ve výše uvedených „Zásadách" zapracovány.

Přílohy ke stažení

Zásady pro hospodaření s bytovým fondem (578,57 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019