logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zrealizované projekty

Bezpečnostní prvky I/35 Teplice nad Bečvou

více... | Publikováno 2.8.2019

Bezpečnostní prvky na silnici I/35 a II/440

Cílem akce je zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě na těchto frekventovaných silnicích, zvýšit zde bezpečnost chodců, plynulost dopravy a zpřístupnit jí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Postižení lidé patří k nejvíce znevýhodňovaným skupinám naší společnosti a i dnes čelí značným překážkám v přístupu ke všem stránkám společenského života.

více... | Publikováno 1.11.2017

Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, I. etapa

více... | Publikováno 30.5.2018

Cyklostezka Slavíč - Drahotuše - I. etapa

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného propojení bezmotorové dopravy mezi místními částmi města Hranic, tj. Slavíč a Drahotuše.

více... | Publikováno 14.11.2017

Cyklostezka Slavíč - Drahotuše podél S I/47 - II. etapa

více... | Publikováno 11.8.2021

Cyklostezka Tovární - Římský most

více... | Publikováno 1.3.2023

Cyklověž Hranice

více... | Publikováno 1.6.2020

Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko

Předkládaný projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci hřiště při mateřské škole, které bude sloužit k praktickým výchovně vzdělávacím aktivitám dětí, k realizaci akcí zaměřených na ekologickou výchovu a vzdělávání.

více... | Publikováno 1.11.2017

Domácí kompostéry pro BRKO

více... | Publikováno 7.1.2020

Domácí kompostéry pro BRKO 2020

více... | Publikováno 15.9.2020

Domov seniorů - energetické úspory

Cílem projektu je realizovat úspory energie u nepodnikatelského subjektu, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technickým vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení obvodových plášťů jednotlivých budov.Projekt je tedy zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti v Domově seniorů v Hranicích.

více... | Publikováno 14.11.2017

Dopravní automobil Uhřínov

více... | Publikováno 10.6.2020

Dům s pečovatelskou službou Hranice

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti Domu s pečovatelskou službou.

více... | Publikováno 1.11.2017

Energetické úspory - MŠ Struhlovsko

Obsahem projektu je realizace opatření na budově MŠ Klíček, která povedou ke snížení spotřeby energie objektu a to zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí, výměnou oken a zateplením střechy.

více... | Publikováno 2.11.2017

Energetické úspory - ZŠ 1. máje

Cílem projektu je snížit spotřebu energie u veřejné budovy zlepšením tepelně technických vlastností obvodových plášťů, výměny oken a zateplení střechy.

více... | Publikováno 2.11.2017

Energetické úspory - ZŠ Šromotovo

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti Základní školy Šromotovo náměstí v Hranicích. Tento objekt je tvořen těmito pavilony: stávající škola, učebnový pavilon, stravovací pavilon, tělocvična a spojovací chodby 1 a 2.

více... | Publikováno 2.11.2017

Energetické úspory ZUŠ Hranice

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a výměnu otvorových výplní a dosažení tak energetických úspor na objektu a tím také snížení vypouštění znečišťujících látek do ovzduší.

více... | Publikováno 4.8.2017

Hranice - cyklostezka Bečva - 2. etapa

Projekt Víceúčelová cyklokomunikace údolím řeky Bečvy spočívá ve vytvoření bezpečné komunikace určené pro pěší, cyklisty a také pro bruslaře na in-line bruslích a vozíčkáře. Trasa by po svém úplném dokončení měla spojit 28 obcí v okrese Přerov. Celková délka trasy bude 73 km. Stezka nabídne alternativní spojení měst od Hustopeč nad Bečvou, před Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo hlavní silnice.

více... | Publikováno 14.11.2017

Hranice - Asistenti prevence kriminality

více... | Publikováno 6.8.2018

Hranice - asistenti prevence kriminality - 2021

více... | Publikováno 21.5.2021

Hranice - Asistenti prevence kriminality - 2022

více... | Publikováno 30.5.2022

Hranice - Asistenti prevence kriminality - 2023

více... | Publikováno 1.3.2023

Hranice - Cisternová automobilová stříkačka

více... | Publikováno 23.7.2018

Hranice - cyklostezka Bečva - III. etapa

Projekt Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je vybudování další části cyklostezky Bečva, kterou budou využívat cyklisté.

více... | Publikováno 14.11.2017

Hranice - Dopravní automobil Velká

více... | Publikováno 23.7.2018

Hranice - elektromobil

více... | Publikováno 1.3.2023

Hranice - kamerové systémy

více... | Publikováno 2.8.2019

Hranice - kamerový systém

více... | Publikováno 30.5.2022

Hranice - oprava mauzolea obětí 1. světové války

více... | Publikováno 30.5.2022

Hranice - Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání

více... | Publikováno 7.1.2019

Hranice - vybudování květnatých pásů s výsadbou dřevin

více... | Publikováno 11.8.2021

JSDH 2017 - defibrilátor

Defibrilátor bude sloužit k doplnění zásahových prostředků jednotky JPO II, především k doplnění zásahového zdravotnického vybavení, k poskytování první pomoci a před lékařské pomoci.

více... | Publikováno 4.8.2017

Kaplička Valšovice

Z dotace budou hrazeny opravné práce na konkrétním daném objektu.

více... | Publikováno 4.8.2017

Klub seniorů – rekondiční pobyt v Beskydech

více... | Publikováno 6.11.2017

Klub seniorů Hranice – zajištění dopravy na zdravotně-preventivní aktivity

více... | Publikováno 6.11.2017

Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City

více... | Publikováno 20.8.2018

Konsolidace IT v Hranicích

Cílem projektu je efektivní a jednodušší správa informací z jednoho prostředí.

více... | Publikováno 14.11.2017

Management péče o sídelní zeleň v souladu se SMART

více... | Publikováno 30.5.2022

MHD - jednotným stylem za cestujícími

Obecným cílem projektu je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury a zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy modernizací zastávek veřejné dopravy v rámci města Hranic.

více... | Publikováno 15.11.2017

Modernizace Domova seniorů Hranice

Předmětem projektu je modernizace Domova seniorů v Hranicích. Domov seniorů je zařízení pro osoby důchodového věku, které zde mají zázemí jak bytové, tak zdravotnické či společenské. Areál domov je tvořen komplexem budov postavených v letech 1981 - 1986. Od té doby v objektech nedošlo k významné modernizaci.

více... | Publikováno 14.11.2017

Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích

více... | Publikováno 31.7.2018

Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích

více... | Publikováno 7.1.2019

Nákup elektrocentrály

více... | Publikováno 2.8.2019

Nákup kompostérů

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde o podporu systému domácího kompostování v Hranicích a místních částech.

více... | Publikováno 4.8.2017

Obnova kaple v Uhřínově

více... | Publikováno 15.5.2023

Oprava dětského dopravního hřiště

více... | Publikováno 2.8.2019

Oprava dětského dopravního hřiště II

více... | Publikováno 10.6.2020

Oprava kapličky ve Valšovicích

více... | Publikováno 2.8.2019

Oprava Mariánského sloupu

Stav památky se nachází ve špatném technickém stavu

více... | Publikováno 4.8.2017

Oprava poškozených částí cyklostezky Bečva II.etapa

více... | Publikováno 1.3.2023

Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší Hranice

více... | Publikováno 31.7.2018

Pořízení nového hydraulického vyprošťovacího zařízení

více... | Publikováno 10.6.2020

Pořízení nového územního plánu Hranic

Cílem pořízení ÚP Hranic je přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více... | Publikováno 14.11.2017

Pořízení přenosné motorové stříkačky JSDH Drahotuše

více... | Publikováno 1.3.2023

Pořízení příslušenství k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení

více... | Publikováno 21.5.2021

Pořízení ručního terminálu pro jednotku JSDH Hranice

více... | Publikováno 30.5.2022

Požární přívěs pro hašení Slavíč

více... | Publikováno 1.3.2023

Přechod pro chodce ulice Hranická

více... | Publikováno 11.5.2023

Protipovodňová ochrana na řece Bečvě - pořízení čerpadel

více... | Publikováno 26.6.2023

Regenerace panelového sídliště - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa

Projekt zahrnuje poslední třetí etapu regenerace panelového sídliště Galašova a Na Hrázi, v rámci které dojde k vybudování nové cyklostezky, k rekonstrukci a vybudování nových chodníků, k vybudování nového dětského hřiště, doplnění městského mobiliáře včetně veřejného osvětlení, úpravě a doplnění veřejné zeleně a úpravě kontejnerových stání.

více... | Publikováno 14.11.2017

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 2. etapa, 1. část

více... | Publikováno 15.9.2020

Regenerace zeleně

Předmětem podpory je regenerace zeleně ve městě Hranice v k.ú. Hranice, Drahotuše, Slavíč, Uhřínov a Středolesí. V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení a výsadba nových dřevin.

více... | Publikováno 15.11.2017

Rekonstrukce a vybudování nového chodníku v Drahotuších a rekonstrukce chodníku na Třídě ČSA v Hranicích

více... | Publikováno 4.4.2023

Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce v Hranicích

více... | Publikováno 14.5.2018

Rekonstrukce chodníku v Galašově ulici

více... | Publikováno 30.5.2022

Rekonstrukce chodníků v Hranicích

více... | Publikováno 11.8.2021

Rekonstrukce parku Sady Čs. legií

Město Hranice připravilo a podalo v červenci roku 2010 žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce parku Sady Čs. legií v Hranicích“. Žádost byla podána do Regionální operačního programu Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území a to do 20. výzvy. Dne 10.11.2010 Výbor regionální rady projekt doporučil k dopracování.

více... | Publikováno 14.11.2017

Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání

více... | Publikováno 10.6.2020

Rekonstrukce zámecké zahrady

Město Hranice připravilo a podalo v dubnu roku 2013 žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice". V projektu se jedná o její komplexní revitalizaci.

více... | Publikováno 15.11.2017

Restaurování kříže v Drahotuších

více... | Publikováno 21.5.2021

Restaurování kříže v Hranicích

více... | Publikováno 10.6.2020

Restaurování kříže v Zahradní ulici v Drahotuších

více... | Publikováno 30.5.2022

Restaurování sochy Jana Husa

více... | Publikováno 21.5.2021

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

více... | Publikováno 10.6.2020

Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka

Předmětem podpory je revitalizace soustavy vodních nádrží v k.ú. Hranice. V rámci realizace akce bude provedeno odbahnění dílčích vodních nádrží, celková stabilizace hrází a břehů vodních nádrží.

více... | Publikováno 15.11.2017

Revitalizace stromořadí v Hrancích

Cílem projektu je zachování a obnova zeleně ve významných Hranicích alejích a stromořadích, které se nachází v centru města a přilehlém okolí a představují tak důležitý prvek zeleně v Hranicích.

více... | Publikováno 15.11.2017

Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko

Projekt Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je navýšení kapacity, a s tím související nezbytná rekonstrukce MŠ Struhlovsko.

více... | Publikováno 15.11.2017

RS – Hranice, sídliště Nová – II. etapa

Regenerace sídliště - Hranice, Nová - II. etapa. Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště.

více... | Publikováno 4.8.2017

Skatepark Žáčkova, Hranice

více... | Publikováno 1.3.2023

Technologické centrum

Technologické centrum se tak jeví minimálně jako technologický základ pro zajištění provozu spisové služby, včetně datových úložišť, jako rozhraní pro datové schránky, dále jako možný základ pro absorpci doposud nedefinovaných typových projektů MV ČR. Technologické centrum by mělo být infrastrukturním zázemím pro provoz aplikací a služeb typových projektů, ze kterých některé jsou povinné a některé volitelné a dále aplikací samospráv.

více... | Publikováno 15.11.2017

Technologické vybavení sběrného dvora - Město Hranice

více... | Publikováno 27.2.2023

Úprava přechodu na Smetanově nábřeží přes I/35

více... | Publikováno 10.6.2020

Územní studie krajiny ve správním obvodu ORP Hranice

více... | Publikováno 4.8.2017

Územní studie veřejného prostranství ve správním obvodu ORP Hranice

Územní studie jednotlivých obcí jsou zařazeny do složek těchto obcí.

více... | Publikováno 6.12.2017

Vybavení dětského dopravního hřiště

více... | Publikováno 21.5.2021

Výsadba a ošetření zeleně v Hranicích

Předmětem podpory je regenerace zeleně v centru města Hranice v k.ú. Hranice. V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin.

více... | Publikováno 15.11.2017

Výsadba zeleně v Hranicích

více... | Publikováno 30.5.2018

Výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek Tř. Generála Svobody

více... | Publikováno 6.8.2018

Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce stokové kanalizace v místní části Velká a výstavba stokové kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou

více... | Publikováno 15.11.2017

Vzduchotechnika Domova seniorů

více... | Publikováno 4.4.2019

Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice

Město Hranice získalo dotaci na projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice a to v rámci Operačního programu Životní prostředí za finanční spoluúčasti fondu Evropské unie, tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj.

více... | Publikováno 15.11.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies