logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Revitalizace stromořadí v Hrancích

Publikováno 15.11.2017

Cílem projektu je zachování a obnova zeleně ve významných Hranicích alejích a stromořadích, které se nachází v centru města a přilehlém okolí a představují tak důležitý prvek zeleně v Hranicích.

Město Hranice uspělo v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 6. výzva, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Obsah projektu:

Předmětem projektu je revitalizace stromořadí v Hranicích zdravotním, případně redukčním řezem, tj. odstranění suchých a poškozených větví a odlehčení přetížených částí a také zajištění korun vazbami, aby nedošlo k rozlomení hlavních vidlic ve větru a tím ke zničení celého stromu. Ve výjimečných případech, zcela odumírající stromy (2ks) určení k vykácení budou nahrazeny dřevinami novými.

Popis projektu:

Dvořákovo stromořadí má stáří cca 80 let, jeho délka je 360 m a nachází se na parcelních číslech č. 2004/21, 2004/6 a 2460 v k.ú. Hranice. Na Dvořákovo stromořadí navazuje Fuskova promenáda, její stáří se odhaduje mezi 60 až 80 lety, stromy jsou vysázeny po obou stranách  komunikace v délce 140 m a jsou součástí pozemku p. č. 2004/8 v k.ú. Hranice. Tyto dvě aleje navazují na lázeňský park Lázní Teplice nad Bečvou. Poslední jasanová alej na sídlišti Struhlovsko je nejmladší – stáří cca 30 let, v délce 470 m lemuje západní a jižní část sídliště Struhlovsko a odděluje tak armádní areál od sídliště. Jasanová alej podél místní komunikaci je součástí pozemků parcelních č. 568/5,568/15, 568/26 a 573/5.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zachování a obnova  zeleně ve významných Hranicích alejích a stromořadích, které se nachází v centru města a přilehlém okolí a představují tak důležitý prvek zeleně v Hranicích. Navrhované řešení je souborem pěstebních opatření první naléhavosti a první etapy postupné obnovy zeleně. Toto řešení zajistí stabilitu a provozní bezpečnost stávajících stromů v horizontu deseti let a dvacetiprocentní podíl nových a odrůstajících stromů. Cílem je také podpořit zdravý vývoj města ochranou lokalit jako tyto aleje a promenády, pro oddech i aktivní trávení volného času obyvatel i návštěvníků města způsobem podporujícím zdravý životní styl.

Financování projektu:

Zdroje financování % ze způsobilých nákladů
Dotace z ERDF 307 406,75   85
Dotace SFŽP ČR 18 082,75 5
Město Hranice 36 165,50 10
Celkové náklady 361 655,- 100

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies