logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka

Publikováno 15.11.2017

Předmětem podpory je revitalizace soustavy vodních nádrží v k.ú. Hranice. V rámci realizace akce bude provedeno odbahnění dílčích vodních nádrží, celková stabilizace hrází a břehů vodních nádrží.

Předmětem podpory je revitalizace soustavy vodních nádrží v k.ú Hranice. V rámci realizace akce bude provedeno odbahnění dílčích vodních nádrží, celková stabilizace hrází a břehů vodních nádrží. Budou zrekostruovány odběrné objekty a výpustní zařízení těchto nádrží a budou provedeny sadové úpravy v okolí vodních nádrží.

Provedená opatření budou mít pozitivní vliv na životní prostředí. Zlepší se vodohospodářské poměry a klima v okolí, zvětší se zásobní prostor rybníků a zvýší se bezpečnost vohohospodářského díla.

Realizací navržených opatření budou docíleny následující ekologické efekty:       

  • značně se vylepší vodní režim v okolí a zvýší se ekologická stabilita území

  • významně se zvýší akumulovaný objem vody

  • v řešeném území budou vytvořeny příznivější podmínky pro život vodních živočichů vázaných na stojaté vody a jejich litorální zónu

  • zvýší se bezpečnost vodních děl

  • nově vzniklý rybník Nováček, bude mí velký pozitivní vliv na životní prostředí

Financování projektu:         

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Dotace EU/ERDF 3.616.093,- 65
Dotace SFŽP 278.161, 5
Podíl města 1.668.966, 30
Nezpůsobilé výdaje 602.175,5 X
Celkové náklady 6.165.395,50 100

Projekt Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka je spolufinancován z fondů Evropské unie/Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies