logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Technologické centrum

Publikováno 15.11.2017

Technologické centrum se tak jeví minimálně jako technologický základ pro zajištění provozu spisové služby, včetně datových úložišť, jako rozhraní pro datové schránky, dále jako možný základ pro absorpci doposud nedefinovaných typových projektů MV ČR. Technologické centrum by mělo být infrastrukturním zázemím pro provoz aplikací a služeb typových projektů, ze kterých některé jsou povinné a některé volitelné a dále aplikací samospráv.

Město Hranice získalo dotaci na projekt Technologického centra z Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu je pak technická infrastruktura výše uvedený cíl zajišťující.

Obsah projektu:

Obsahem projektu je zřízení Technologického centra (dále jen TC) ORP Hranice se spisovou službou a vnitřní integrací jako klíčového projektu Smart Administration strategie města Hranice. Potřebnost projektu vychází z nedostatečné kapacity vybavení (HW a SW) žadalete pro poskytování služeb eGovernmentu.Cílovými skupinami projektu jsou město Hranice,stát (prostřednictvím distribuovaných řešení,např. základní registry), veřejnost čerpající služby Informačního prostředí, třicet obcí správního obvodu ORP Hranice využívajích negarantované uložiště či hostovanou spisovou službu a další organizace napojené na informační prostředí TC (např. Krajský úřad). Cílem projektu je pořízení HW a SW pro TC, upgrade elektronické spisové služby města Hranice, poskytnutí hostované spisové služby a negarantovaného uložiště obcím správního obvodu ORP Hranice a vnitřní integerace úřadu - zavedení vazeb na centrální systémy eGovernmentu, zejména Registru práv a povinností. Realizátorem projektu je Město Hranice.

Cíl projektu:

V souladu s vládní strategií  Smart Administration je možno cíle projektu na obecné úrovni definovat takto:

- Zkvalitnění tvorby a implementaci politik.

- Zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy.

- Přiblížení veřejné služby občanovi, zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality.

Konrétně jsou pak tyto cíle naplněny modernizací technologické infrastruktury a důslednou intgrací organizační a IT architektektury MěÚ Hranice tak, aby bylo možno ve správním obvodu ORP Hranice nabídnout veřejné digitální služby. K zajištění těchto služeb, specificky pak služeb negarantovaného úložiště, služeb hostované spisové služby a integračních služeb včetně obsluhy životních situací prostřednictvím inteligentích formulářů je budovaná technologická struktura z níže uvedených komponent:

1) Technologické centrum:

Technologické centrum se tak jeví minimálně jako technologický základ pro zajištění provozu spisové služby, včetně datových úložišť, jako rozhraní pro datové schránky, dále jako možný základ pro absorpci doposud nedefinovaných typových projektů MV ČR. Technologické centrum by mělo být infrastrukturním zázemím pro provoz aplikací a služeb typových projektů, ze kterých některé jsou povinné a některé volitelné a dále aplikací samospráv.

2) Spisová služba:

Slouží k zajištění obsluhy informačního systému datových schránek a k řízení digitálního toku spisů.

3) SW komponenty pro vnitřní integraci úřadu:

Slouží ke zkvalitnění vnitřních systému chodu úřadu na procesních principech a k zavedení vazeb na centrální systémy eGovernmentu.

Financování:

Zdroj financování Podíl v Kč %
Město Hranice 1.216.744,9 15
Dotace ERDF  4.821.612,1 85
Celkové náklady 6.038.357,0 100

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies