logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Domov seniorů - energetické úspory

Publikováno 14.11.2017

Cílem projektu je realizovat úspory energie u nepodnikatelského subjektu, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technickým vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení obvodových plášťů jednotlivých budov.Projekt je tedy zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti v Domově seniorů v Hranicích.

Město Hranice připravilo a podalo v únoru 2010 žádost o dotaci na projekt „Realizace úspor energie – Domov seniorů“.V podání žádosti Město Hranice uspělo a od Státního fondu Životního prostředí  získalo na projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90% způsobilých výdajů akce.

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti v Domově seniorů v Hranicích. Areál Domova seniorů byl vybudován v letech 1981 - 1986. Skládá se ze tří pavilonů (dva obytné pavilony A a B a hospodářský pavilon E). Tyto pavilony jsou vzájemně propojeny dvěma spojovacími krčky. Obytné budovy mají 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, hospodářská budova a krčky jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Objekty jsou zastřešeny plochými střechami. U jednotlivých objektů dochází k dominantním tepelným ztrátám obvodovými stěnami a střechou. Současný stav obvodových konstrukcí nevyhovuje tepelně technickým požadavkům ČSN 73 0540-2 z hlediska součinitele prostupu tepla. Z hlediska spotřeby energie na vytápění pak jednotlivé objekty nevyhovují současným požadavkům dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. V první etapě v roce 2008/2009 byla provedena na všech pavilonech včetně spojovacích krčků výměna otvorových výplní (okna, dveře) z vlastních zdrojů žadatele. Dále na hospodářském pavilonu byla provedena nová střecha, která splňuje požadavky energetického auditu - taktéž realizováno z vlastních zdrojů žadatele.

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizovat úspory energie u nepodnikatelského subjektu, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technickým vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení obvodových plášťů jednotlivých budov. Díky energetickému auditu byl identifikován potenciál úspor energií v posuzovaném objektu a navrženy energeticky úsporná opatření ke snížení stávající energetické náročnosti objektu při zachování tepelné pohody prostředí. Realizace vedených energetických opatření ovlivní významně energetickou náročnost a umožní splnit požadavky ČSN 73 0540 a vyhlášky 291/2001 Sb. a zlepšit kvalitu ovzduší ve městě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Financování v Kč:

Projekt Realizace úspor energie bude  spolufinancován z fondu Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zdroj financování Podíl v Kč
Příspěvek EU, Fondu soudržnosti 8 047 547,55 Kč
Příspěvek SFŽP ČR 473 385,15 Kč
Město Hranice 967 189,40 Kč
Nezpůsobilé výdaje hrazené z vlastních zdrojů města 6 648 481,50 Kč
Celkové náklady 16 136 603,- Kč
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies