logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Energetické úspory ZUŠ Hranice

Publikováno 4.8.2017

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a výměnu otvorových výplní a dosažení tak energetických úspor na objektu a tím také snížení vypouštění znečišťujících látek do ovzduší.

Na území města Hranice byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisních limitů pro znečišťující látky

- suspendované částice velikosti frakce PM10. Ochrana životního prostředí, zahrnující také ochranu ovzduší je tedy jednou z priorit Města Hranice.

Základní umělecká škola je dvoupodlažní budova postavena v r. 1924 pro 820 žáků. Jedná se o původní budovu zděnou z plných cihel. Objekt ZUŠ se nachází na stavební  parcele č. 65,66,67,879 a pozemkových parcelách č. 79,2421/8 a 2421/9 v k.ú. Hranice.

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a výměnu otvorových výplní a dosažení tak energetických úspor na objektu a tím také snížení vypouštění znečišťujících látek do ovzduší.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 6 430 976,97

Dotace EU:                         2 572 390,78

Město Hranice:                  3 858 586,19

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies