logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výsadba zeleně v Hranicích

Publikováno 30.5.2018

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí“

 

Popis projektu:

Na území města Hranice byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisních limitů pro znečišťující látky- suspendované částice velikosti frakce PM10. Ochrana životního prostředí, zahrnující také ochranu přírody a ovzduší je tedy jednou z priorit Města Hranice. Předmětem projektu je výsadba městské zeleně převážně na veřejné prostranství v obytných souborech bytových domů a doprovodných ploch v okolí komunikací ve městě Hranice.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílit ekologickou stabilitu území a zvýšit biodiverzitu území.

Návrh pracuje s variabilními plochami zeleně a začleňuje stávající zeleň (převážně kvalitní jedince autochtonních druhů) do návrhu. Hlavním záměrem projektu je doplnit stromové patro zeleně o novou generaci dlouhověkých dřevin, tak aby byla funkce zelených ploch přenositelná do budoucnosti. Byly zvoleny stanovištně vhodné druhy, které mohou současně plnit jak funkci estetickou, tak biologickou.

Navrhovaný sortiment byl specifikován na základě analýzy inventarizace stávajících dřevin a pro návrh byly vybírány převážně dřeviny, které v příslušné lokalitě prospívají.

Diverzifikací porostu bude docíleno stabilizace ve smyslu prostorotvorném, ale také ekologickém.

Vícedruhová společenstva jako celek lépe snáší stresové faktory, než je tomu u zeleně jednodruhové, a navíc jsou atraktivnější také pro živočichy složitě shánějící ve městském prostředí úkryt a potravu. V převážné míře budou použity autochtonní druhy a ovocné dřeviny.

 

Výsledky projektu:

Realizací záměru se kromě stabilizace jednotlivých ploch zvýší také jejich atraktivita pro živočichy. Bude posílena retenční schopnost půdy, zlepší se mikroklimatické podmínky

v rámci jednotlivých ploch a posílí se rekreační, vycházková a odpočinková funkce.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies