logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - cyklostezka Bečva - III. etapa

Publikováno 14.11.2017

Projekt Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je vybudování další části cyklostezky Bečva, kterou budou využívat cyklisté.

Město Hranice připravilo a podalo v květnu roku 2012 žádost o dotaci na projekt „Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa“. Žádost byla podána do Regionální operačního programu Střední Morava, prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava a to do 31. výzvy. Dne 13.8.2012 Výbor regionální rady projekt doporučil k dopracování.

Financování projektu:                                                                                                 

Projekt byl schválen s částkou v předpokládané výši 10.193.200,- , tj. dotace ve výši max. 85 %.

Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši cca 11.992.000,- Kč.

Podíl města na přiznané dotaci je tedy 1.798.800,- Kč, tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů. Částky budou upraveny dle výsledků výběrového řízení.

Cíl projektu:                                                                                                                  

Projekt Hranice – cyklostezka Bečva III. etapa je veřejně prospěšným projektem, jehož cílem je vybudování další části cyklostezky Bečva, kterou budou využívat cyklisté.

Cyklostezka Bečva je páteřní cyklotrasou, která vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou. Svou délkou 141 km se řadí mezi nejdelší cyklotrasy v celé České republice a v případě napojení na Moravskou stezku má šanci stát se součástí takzvané první cyklodálnice v ČR. Většina úseků je již vybudována do podoby kvalitní cyklotrasy, zbývající části se řeší. Tato trasa tvoří páteřní linii pro následnou síť cyklotras, systém doplňkových regionálních tras, což je systém významných radiálních a tangenciálních propojení zajišťujících rovnoměrné pokrytí regionu. Prvotní myšlenka vzniku cyklostezky, která propojí města a obce kolem řeky Bečva se zrodila již v roce 1999. Postupně se začalo s budováním jednotlivých úseků a dá se říci, že teprve v letech 2009 -2010 se dá hovořit o Cyklostezce Bečva jako o páteřní. Od této doby se také začalo s masívní propagací a marketingovou kampaní značky – Cyklostezka Bečva. Výhodou stezky je přírodní tvar krajiny kolem řeky Bečva.

Realizací projektu došlo k:                                                                                     

 • výstavbě nové komunikace pro cyklisty
 • přesunu bezmotorové dopravy na novou komunikaci
 • zkvalitnění služby v cestovním ruchu
 • zlepšení dostupnosti
 • snížení počtu dopravních nehod
 • zlepšení životního prostředí

Přínosy projektu:                                                                                                      

 • výstavba regionálně významné stezky pro bezmotorovou dopravu
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy
 • realizace opatření pro preferenci bezmotorové dopravy
 • prodloužení stávajících cyklotras
 • zlepšení kvality života místních obyvatel
 • vytvoření předpokladu pro propojení cyklotrasy Bečva na celostátní síť
 • rozvoj cestovního ruchu

Silné stránky projektu:                                                                                            

 • zvýšení bezpečnosti odklonem na trasu pro bezmotorovou dopravu
 • zlepšení životního prostředí
 • navázání na celostátní síť cyklostezek
 • vyšší atraktivita pro cestovní ruch

Harmonogram realizace projektu:                                                 

 • Realizace výběrového řízení na stavební práce:        01.11.2013 – 30.05.2014
 • Podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení:           01.06.2014 – 30.06.2014
 • Realizace stavebních prací:                                        30.6.2014 – 30.06.2015
 • Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu:   30.06.2015 – 30.07.2015
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies