logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání

Publikováno 10.6.2020

Projekt "Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání" je spolufinancován Evropskou unií.

 

POPIS PROJEKTU

Projekt řeší rekonstrukci stávajících nevyužívaných prostor pro potřeby rozvoje polytechnického vzdělávání na základní škole v Drahotuších. Současné prostory školy kapacitně nedostačují a neumožňují zajištění kvalitního zázemí včetně nezbytného vybavení pro výuku odborných předmětů s cílem rozšíření zájmu žáků o odborné předměty již na základních školách. Současný stav neumožňuje naplňovat školní vzdělávací plán, čímž může mimo jiné například docházet k poklesu zájmu o vzdělání na škole.

 

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání dětí na základní škole s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím investic do stavebních úprav objektu a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání ve městě Hranice, přesněji v místní části Drahotuše.
Stávající nabídka zázemí a vybavení základní školy zcela nedostačuje požadavkům a poptávce ze strany cílových skupin a poptávce regionálního trhu práce, kdy je kladen důraz na výuku technických a řemeslných dovedností. Z vysoké finanční náročnosti nebyl žadatel schopen realizovat významné investice, na jejichž základě by došlo k vybudování vhodného technického zázemí pro výuku technických a odborných předmětů s cílem přiblížit tyto obory dětem a zvýšit jejich zájem o pokračování ve studiích technických a řemeslných oborů a následné jejich uplatnění na trhu práce.
Významným řešením této situace je realizace projektu a jeho výsledek. 
Díky realizaci projektu vzniknou zcela nové prostory, těsně navazující na stávající objekt základní školy, pro výuku řemeslných a technických předmětů. Tím dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Výstup projektu umožní žákům základní školy ve městě Hranice zvýšený zájem a soulad nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
Potřebnost realizace odborných učeben vyplývá ze skutečnosti uvedené v platném školním vzdělávacím programu základní školy. Zde škola jako jeden ze svých cílů stanovuje motivovat děti a žáky k výchově odborných a praktických dovedností s cílem dalšího odborného vzdělání nebo uplatnění na trhu práce.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU

Realizací projektu budou dotčeny objekty Základní školy a mateřské školy Hranice, příspěvkové organizace, se sídlem na ulici Hranická 100, Drahotuše. Stavební práce spojené s realizací projektu budou výhradně prováděny na nemovitosti nacházející se na adrese nám. Osvobození 56, Drahotuše, kde se nachází oddělené pracoviště základní školy, vzdálené 300metrů od budovy základní školy. Přecházení mezi objekty školy bude zajištěno pedagogickým dozorem stejným způsobem jako při kterékoliv jiné činnosti konané mimo budovu školy v souladu s platnou školskou legislativou a bez narušení průběhu a organizace vyučování dalších předmětů a výuky, realizované v budově školy na ulici Hranická 100.
Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání rekonstrukcí stávajícího objektu na zcela nové odborné učebny a dílny, pro rozšíření výuky dětí základní školy v Drahotuších u Hranic.
Projektem dojde ke zřízení multifunkčních prostor, které budou dispozičně a věcně zařízeny tak, aby v dalších letech byly možné žákům základní školy nabídnout vhodné prostory pro výuku polytechnického vzdělávání (zejména pro výuku odborných předmětů ? dílny a cvičná kuchyně, v případě volných kapacit by tyto prostory byly využity pro výuku cizích jazyků) a umožnily škole v plné míře naplňovat školní vzdělávací program DRAŠKA, který je zaměřen právě na celkový harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Výstupy projektu budou určeny pro cílovou skupinu, tj. zejména pro žáky, navštěvující základní školu a dále děti a žáky navštěvující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže, pro které budou prostory přístupné v rámci odpoledních mimoškolních aktivit a dále pro pedagogické pracovníky, kterým budou výrazným způsobem zkvalitněny podmínky pro výuku s využitím moderního zázemí a moderních vyučovacích metod, vybavení a technologií.
Realizací projektu tedy vzniknou nové vhodné a veškeré moderní požadavky splňující prostory pro výuku technických a přírodovědných předmětů.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkový rozpočet..........7 666 642,53 Kč

Dotace ..........................6 008 541,77 Kč

Podíl města ...................1 658 101,- Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies