logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - vybudování květnatých pásů s výsadbou dřevin

Publikováno 11.8.2021

Název projektu: Hranice - vybudování květnatých pásů s výsadbou dřevin

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013766

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí“

 

Popis projektu: Řešené území je rozděleno na dvě plochy, přičemž cílem záměru je doplnit do ploch nové výsadby stanovištně nebo historicky vhodných, domácích a ovocných stromů a keřů a vytvořit nové biotopy, jež rozšíří biodiverzitu lokalit:

Předprostor kasáren v ulici Hranická/Tř. Československé armády a Ulice Wolkerova, kde převládá funkce veřejné zeleně a prostor se nachází v zastavěné části města.

Základní bilance stavby:

Celková výměra řešeného území: 19 048 m2

Celkový počet stromů: 45 ks

Celková délka vysazovaných živých plotů: 96 m

Celková výměra zatravnění - květnatý trávník: 667 m2

Výsadba cibulovin do trávníku: 215 m2

Cíl projektu: Hlavním cílem záměru je založení nové městské respektive krajinné zeleně, zejména skupin a solitér stromů a keřů. Tím dojde ke zlepšení struktury a funkce stávajícího vegetačního prvku. Dalším z cílů je posílit protierozní, ekologickou a odpočinkovou funkci krajiny. Projekt bude realizován na pozemcích ve vlastnictví žadatele, konkrétně na parcele číslo 562/4, 562/10, 562/1, 562/2, 661/27, vše v k.ú Hranice

Výsledky: Vegetační úpravy - výsadba stromů a živých plotů, zakládání trávníků, výsadba cibulovin a květnatých pásů na podporu biodiverzity a zlepšení funkčního stavu krajiny. Založením prvků dojde k obohacení krajiny o původní rostlinné druhy, umožní se jejich přežití a případně rozmnožování. Vzniknou také příhodné podmínky pro život živočichů. Realizované prvky budou mít kladný vliv na chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992Sb., v platném znění a celkově se zvýší estetické hodnoty sídla i krajiny.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies