logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie veřejného prostranství ve správním obvodu ORP Hranice

Publikováno 6.12.2017

Územní studie jednotlivých obcí jsou zařazeny do složek těchto obcí.

Územní studie veřejného prostranství pro obce Střítež nad Ludinou a Ústí

Projekt řeší vytvoření základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití systému veřejných prostranství a stane se podkladem pro následné podrobnější ÚSVP vybraných lokalit. Předmětem řešení je zejména stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla a implementace zásad dopravního zklidňování.

Projekt řeší získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující revitalizační zásahy. Cílem je nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno obyvateli území, a které bude sloužit jako podklad pro další projektové fáze, směřující k postupné realizaci dle finančních možností investora. Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území , § 7 je nutno pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné vymezit s touto zastavitelnou plochou související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2.
Vzhledem k tomuto ustanovení byla v územních plánech u zastavitelných ploch nad 2 ha stanovena podmínka zpracování územní studie zejména pro vymezení veřejného prostranství.

Hlavním cílem územní studie systému veřejných prostranství obce s rozšířenou působností je vytvoření základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití systému veřejných prostranství a stane se podkladem pro následné podrobnější ÚSVP vybraných lokalit. Předmětem řešení je zejména stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla a implementace zásad dopravního zklidňování. ÚSVP bude zpracována jako základní koncepční materiál, navrhující hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití veřejného prostranství. Z pohledu míry zpracovaného detailu řeší základní fyzické a funkční členění, základní dopravní koncepci a prověřuje základní podmínky reálnosti řešení z pohledu technické infrastruktury. ÚSVP v minimálním rozsahu se zabývá vlastním parterem veřejného prostranství, nezabývá se podrobněji stanovením zásad pro objekty veřejné prostranství vymezující, nebo jeho vymezení přesahující.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies