logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Územní studie veřejného prostranství ve správním obvodu ORP Hranice

Publikováno 6.12.2017

Územní studie veřejného prostanství pro obce Střítež nad Ludinou a Ústí

Projekt řeší vytvoření základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití systému veřejných prostranství a stane se podkladem pro následné podrobnější ÚSVP vybraných lokalit. Předmětem řešení je zejména stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla a implementace zásad dopravního zklidňování.

Projekt řeší získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující revitalizační zásahy. Cílem je nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno obyvateli území, a které bude sloužit jako podklad pro další projektové fáze, směřující k postupné realizaci dle finančních možností investora. Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území , § 7 je nutno pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné vymezit s touto zastavitelnou plochou související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2.
Vzhledem k tomuto ustanovení byla v územních plánech u zastavitelných ploch nad 2 ha stanovena podmínka zpracování územní studie zejména pro vymezení veřejného prostranství.

Hlavním cílem územní studie systému veřejných prostranství obce s rozšířenou působností je vytvoření základního koncepčního materiálu, který navrhne hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití systému veřejných prostranství a stane se podkladem pro následné podrobnější ÚSVP vybraných lokalit. Předmětem řešení je zejména stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla a implementace zásad dopravního zklidňování. ÚSVP bude zpracována jako základní koncepční materiál, navrhující hlavní zásady prostorového uspořádání a funkčního využití veřejného prostranství. Z pohledu míry zpracovaného detailu řeší základní fyzické a funkční členění, základní dopravní koncepci a prověřuje základní podmínky reálnosti řešení z pohledu technické infrastruktury. ÚSVP v minimálním rozsahu se zabývá vlastním parterem veřejného prostranství, nezabývá se podrobněji stanovením zásad pro objekty veřejné prostranství vymezující, nebo jeho vymezení přesahující.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019