logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vzduchotechnika Domova seniorů

Publikováno 4.4.2019

„Projekt Vzduchotechnika Domova seniorů, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008629 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

POPIS PROJEKTU:

Projekt řeší neefektivní provoz budovy Domova seniorů ve městě Hranice v okrese Přerov v Olomouckém kraji.

Majitelem a provozovatelem Domova seniorů je Město Hranice. Objekt byl postaven v letech 1981 a 1986. V letech 2012 až 2015 byl rekonstruován z dotačního programu OPŽP. Rekonstrukcí prošla především obálka budovy.

Objekt se skládá ze tří pavilonů (dva obytné pavilony A, B, hospodářský pavilon E) vzájemně propojených dvěma spojovacími krčky. Hlavní vstup je ze severní strany přes hospodářský pavilon.

Domov seniorů je vytápěn vlastní plynovou kotelnou, která je umístěna ve vyhrazeném prostoru hospodářské budovy. Areál je napojen na středotlakou přípojku zemního plynu místního rozvodu. Na tento rozvod jsou napojeny drobné plynové spotřebiče a kotelna.

V plynové kotelně jsou osazeny dva nízkotlaké plynové kotle o výkonu 2 x 600 kW. Plynová kotelna byla zrekonstruována v roce 1996 a je plně funkční. Vnitřní otopná soustava pracuje jako teplovodní, dvoutrubková, s páteřními horizontálními rozvody, které jsou na rozdělovači vybaveny vyvažovacími armaturami. Páteřní rozvody ÚT jsou vedeny v 1. PP a jsou provedeny z ocelového potrubí, které je 11 let staré a technickým stavem odpovídá svému stáří.

Potrubí je opatřeno tepelnou izolací. Celkové tepelné ztráty v rozvodech jsou odhadovány na 5-10%. Systém vytápění je rozdělen do třech topných sekcí, z nichž každá vytápí jeden pavilon. Každá sekce je ekvitermně regulována.

Systém ÚT je tlakový, s nuceným oběhem. Tlaková expanzní nádoba i oběhové čerpadlo jsou umístěny v objektu kotelny. Na jednotlivé větve ÚT jsou instalovány vyvažovací armatury. Na otopných tělesech jsou osazeny termoregulační ventily s termohlavicemi.

Systém větrání objektu je přirozený okny. Prostor kuchyně a hygienická zařízení jsou větrány nuceně a jejich stav odpovídá stáří objektu. V objektu nejsou instalována vzduchotechnická zařízení s požadavkem na spotřebu tepelné energie a není instalován systém zpětného získávání tepla.

CÍL PROJEKTU:

V rámci navržených opatření je navržena výměna systému větrání a chlazení v kuchyni.

Stávající systém je zastaralý a nevyhovující. Systém bude nahrazen novým moderním zařízením i rozvody. Stávající vzduchotechnické zařízení zajišťující v současné době větrání varny bude demontováno.

Jedná se o přívodní jednotku umístěnou ve schodišťovém prostoru na podlaze a dále odsávací radiální ventilátor umístěný na střeše objektu na betonovém základě. V kuchyni bude současně demontováno stávající přívodní a odvodní potrubí opatřené přívodními a odvodními vyústkami.

Systém bude vybaven rekuperační jednotkou s účinností zpětného získání tepla min 65% dle ČSN EN 308. Výpočet dle metodiky OPŽP je uveden v Energetickém posudku.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

V důsledku realizace projektu dojde k následujícím změnám:

Prostor kuchyně v 1. NP bude nuceně větrán a chlazen stavebnicovou jednotkou, která bude umístěna ve venkovním prostoru na OK - dodávka stavby. Venkovní vzduch nasávaný do jednotky přes protidešťovou žaluzii bude v jednotce filtrován, předehříván v křížovém výměníku (v zimě) a dle potřeby chlazen nebo dohříván v přímém výparníku jednotky. Dále je v jednotce osazen elektrický dohřívač, který zajistí dohřev vzduchu v zimním období při odmrazování kondenzační jednotky. Takto upravený vzduch bude přívodním ventilátorem vyfukován přes tlumící komoru do přívodního potrubí. Přívodní potrubí bude vedeno přes stavebně upravené okno do prostoru kuchyně, kde bude napojeno na uzavřený větrací strop. Součásti větracího stropu bude přívodní potrubí z nerezového plechu opatřené přívodními velkoplošnými vyústkami zajišťujícími rovnoměrnou distribuci přiváděného vzduchu do prostoru kuchyně.

Odvod znehodnoceného vzduchu z kuchyně bude řešen přes odsávací nerezový vzduchovod, který je integrovaný ve větracím stropě společně s osvětlením. Odsávací vzduchovod bude nad technologickým zařízením opatřený tukovými filtry. Odsávací potrubí bude vodotěsné, spádované a odvodněné a opatřené čistícími otvory. Vzduchotechnické zařízení bude řízeno kompletní regulací, která bude součásti dodávky profese VZT. Elektrické propojení mezi rozvaděčem, stavebnicovou jednotkou a ovládacím panelem včetně čidel bude řešeno v části elektro. Součásti větracího stropu je zářivkové osvětlení. Zdrojem chladu a tepla pro stavebnicovou jednotku bude venkovní kondenzační jednotka, která bude umístěna vedle stavebnicové jednotky na betonovém základě - dodávka stavby. Systém větrání rovnotlaký.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies