logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pořízení nového územního plánu Hranic

Publikováno 14.11.2017

Cílem pořízení ÚP Hranic je přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Projekt na vytvoření nového územního plánu je nutné zrealizovat proto, že územní plán je základním právním dokumentem, který nabízí a stanovuje možnosti rozvoje území a dále podmínky, za kterých se může uskutečnit. Projekt je určen pro všechny obyvatele města Hranic s cílem vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území města, který bude spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel města Hranic a který uspokojí potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Digitalizované provedení ÚPD a digitalizovaná data budou využita pro účely státní správy a samosprávy (např. pořizování ÚPD, ÚPP, pořizování změn, využití pro GIS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami.

Z tohoto důvodu město Hranice podalo žádost o dotaci do 8. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence, oblasti podpory 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, 6.5.3b – podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

Důvod pro pořízení ÚP

Důvodem pro pořízení nového územního plánu je skutečnost, že od doby zpracování územně plánovací dokumentace na území města Hranice a jeho schválení zastupitelstvem města došlo k četným a rozsáhlým změnám funkčního využití území vycházejícím z platného ÚPN SÚ města Hranic a jeho schválených změn, vyžadující jeho aktualizaci, a současně je nutno uvést územní plán do souladu s novými právními předpisy, které nabyly účinnosti po jejich schválení.

Cíl projektu

Cílem pořízení ÚP Hranic je přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem pořízení nového návrhu ÚP Hranic je potřeba přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám rozvoje města a zpracování jednotné územně plánovací dokumentace pro celé administrativně správní území města, přičemž bude vycházet z koncepce řešení schválené územně plánovací dokumentace. Při jejím zpracování budou zohledněny nové požadavky a názory na řešení schválené územně plánovací dokumentace. Při jejím zpracování budou zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně technické problematiky včetně stanovení limitů využití území a vymezení veřejně prospěšných staveb a vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Financování projektu

Zdroj financování Náklady v Kč
Státní rozpočet 154 800,-
Dotace z EU (ERDF) 877 200,-
Celkové náklady 1 032 000,-

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies