logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic a Zásobník aktivit v oblasti cestovního ruchu

Publikováno 1.3.2023

Strategické dokumenty v oblasti cestovního ruchu.

Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic 2007 - 2016

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 279/2007 - ZM 11 ze dne 29. 11. 2007 schválilo Marketingovou studii cestovního ruchu města Hranic na období 2007 - 2010 s výhledem do 2013 (příloha 1) včetně Akčního plánu na toto období (příloha 2).

V roce 2011 došlo k vyhodnocení Akčního plánu za období 2007 - 2010 (příloha 3). V roce 2011 byl tento Akční plán vyhodnocen a navržen Akční plán na období 2011 - 2013 (výhled 2016), tak aby byl v časovém souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje a Programem rozvoje města Hranic (příloha 4).

Akční plán na období 2011 – 2013 (výhled 2016) byl rovněž zahrnut do akčního plánu aktualizovaného Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2007 – 2013 (výhled 2016).

V roce 2017 provedl odbor školství, kultury a tělovýchovy společně s dalšími odbory vyhodnocení Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období 2011 – 2013 (výhled 2016), které Zastupitelstvo města Hranic schválilo usnesením 634/2017 - ZM 26 ze dne 14. 12. 2017 (příloha č. 5).

Tímto vyhodnocením byla Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007 – 2016 ukončena.

Zásobník aktivit v oblasti cestovního ruchu na období 2017 - 2020

Vzhledem k tomu, že základním strategickým dokumentem rozvoje města je Program rozvoje města a jeho Akční plán na období 2014 - 2020 jsou všechny projekty týkající se rozvoje cestovního ruchu zapracovány do tzv. Zásobníku aktivit v oblasti cestovního ruchu na období 2017 – 2020 (příloha č. 6). Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením 634/2017 - ZM 26 ze dne 14. 12. 2017 vzalo na vědomí Zásobník aktivit v oblasti cestovního ruchu na období 2017 - 2020 a uložilo příslušným odborům Městského úřadu Hranice, čerpat při tvorbě Akčních plánů Programu rozvoje města ze Zásobníku aktivit v oblasti cestovního ruchu na období 2017 - 2020, dle finančních možností města a s využitím finančních prostředků z dotačních programů.

Zásobník aktivit je dokument, který slouží jako podklad pro tvorbu Akčních plánů Programu rozvoje města. Plnění navržených akcí investičního i neinvestičního charakteru není závazné a bude realizováno jen v případě zařazení akce do Akčních plánů Programu rozvoje města.

I nadále je předpokládána úzká spolupráce s Hranickou rozvojovou agenturou, z.s., která zajišťuje destinační management pro celou turistickou lokalitu Hranicko.

Jedním z ukazatelů při vyhodnocování výše popsaných strategických materiálů, je vyhodnocování návštěvnosti, kterou město Hranice sleduje od roku 2002 (příloha 7).

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies