logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Program rozvoje města Hranic na roky 2012 – 2020

Publikováno 20.7.2017

Program rozvoje města na další období schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 15. prosince 2011. Program rozvoje města je základním střednědobým programovým dokumentem k podpoře regionálního rozvoje na úrovni města s důrazem na sociálně ekonomickou sféru a životní prostředí. Konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a stanoví způsob financování.

Program rozvoje města Hranic na roky 2012 - 2020 naleznete v příloze. 

Východiskem pro jeho tvorbu byl Program rozvoje města Hranic pro období 2004-2010 a Program rozvoje Olomouckého kraje.

Program rozvoje města je tvořen:

•          analytickou

•          návrhovou částí

Analytická část se postupně věnuje vyhodnocení plnění dosavadního Programu, analýze jednotlivých oblastí,  vyhotovení SWOT analýzy pro jednotlivé oblasti a poté souhrnné SWOT analýze města.

Návrhová část má za úkol nastínit vize a globální cíle (dlouhodobé představy o možnostech rozvoje), dále problémové oblasti,  priority – opatření – aktivity (konkretizace rozvojových možností a jejich bližší popis), finanční plán (nástin disponibilních zdrojů pro budoucí rozvojové aktivity) a také návrhové období.

Program rozvoje má 4 prioritní osy:

Prioritní osa 1: Zdravé životní prostředí

Prioritní osa 2:  Příznivé podmínky pro podnikání – priority, aktivity

Prioritní osa 3: Rostoucí kvalita života pro bydlení, vzhled města, kulturu, sport, volný čas a dopravu

Prioritní osa 4:  Bezpečné a přívětivé sociální prostředí – priority, aktivity

Plnění Programu rozvoje

Základem úspěšné realizace tohoto strategického dokumentu je jeho průběžné doplňování a upravování v čase. Hodnocení zaměřené na realizaci programu, na soulad výstupů a výsledků realizace s cíli, opatřeními a aktivitami, včetně reálných dopadů realizace na území, znamená průběžné a systematické sledování jevů a procesů a jejich vyhodnocování.

Významný nástroj pro aktualizaci Programu je Akční plán pro jednotlivé roky. Akční plán vymezuje aktivity identifikované v rámci priorit, záměrů a opatření, včetně jejich finanční náročnosti, způsobu a zdrojů financování.

Zastupitelstvo města Hranic schválilo svým Usnesením 314/2016 - ZM 14 ze dne 23. 6. 2016 Akční plán 2016 v jednotlivých oblastech.

Prioritní osa 1_Akční plán Životní prostředí 2016,

Prioritní osa 2_Akční plán Cestovní ruch 2016,

Prioritní osa 2_Akční plán Zaměstnanost 2016

Prioritní osa 2_Akční plán Školství 2016,

Prioritni osa 3_Akční plán Doprava 2016,

Prioritni osa 3_Akční plán Kultura 2016,

Prioritni osa 3_Akční plán Kvalita života pro bydlení a vzhled města 2016,

Prioritni osa 3_Akční plán Sport 2016,

Prioritni osa 4_Akční plán Sociální péče a Veřejný pořádek 2016

Zastupitelstvo města Hranic schválilo svým Usnesením 84/2015 – ZM 4 ze dne 2.4.2015 Hodnotící zprávu o plnění Akčního plánu za rok 2014, Plnění Akčního plánu pro rok 2014 a Návrh Akčního plán pro rok 2015-2016.  

Zastupitelstvo města Hranic schválilo svým Usnesením 742/2014 - ZM 30 ze dne 3. 4. 2014 Hodnotící zprávu o plnění akčního plánu za rok 2013 a  Plnění akčního plánu pro rok 2013Návrh akčního plánu na roky 2014-2015.

Zastupitelstvo města Hranic schválilo svým Usnesením 535/2013 - ZM 22 ze dne 4. 4.2013  Hodnotící zprávu o plnění akčního plánu za rok 2012 a  Plnění akčního plánu pro rok 2012.

Proces zpracování a projednání

Pracovníci městského úřadu zpracovali analýzy jednotlivých oblastí života ve městě včetně prvotního návrhu SWOT analýz. Následně se uskutečnilo veřejné jednání, které proběhlo formou tzv. kulatých stolů. Zároveň byly vytvořeny pracovní skupiny, které se podílely na zpracování a tvorbě SWOT analýz a návrhové části.

Druhé veřejné projednání proběhlo ke zpracovaným návrhům SWOT analýz jednotlivých oblastí a celkové SWOT analýzy města. Třetí veřejné projednání k návrhové části se uskutečnilo 23.11.2011. Toto projednání proběhlo opět formou kulatých stolů a výstupem jednání byl návrh akčního plánu pro roky 2012-2013.

Veškeré podklady a dokumenty jsme  průběžně zveřejňovali na webových stránkách města,  o přípravě Programu jsme informovali v Hranické radnici a na webových stránkách města.3

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies