logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Protipovodňová opatření - Kropáčova ulice

Publikováno 13.11.2020

V roce 2020 se po dlouhých letech diskusí a příprav začalo se stavbou protipovodňových opatření na řece Bečvě.  Prvním krokem je rozšíření jezu o jedno pole, na které navazují další stavby. Půjde o především o zrušení stávajících a výstavbě nových protipovodňových valů a zdí na levém i pravém břehu Bečvy nad jezem a zemní hráze.

O rozšíření jezu se dočtete zde. 

Zvyšovat se budou hliněné valy pod mostem po obou stranách řeky. Most samotný má výšku dostatečnou, tam se žádné úpravy provádět nemusí. Vyšší ale bude nová ochranná zeď v Sadech Čs. legií. V této souvislosti bude muset být pokáceno na padesát kusů dřevin podél Bečvy.  Tyto dřeviny, které byly zčásti staré a nemocné, budou nahrazeny novou výsadbou. Vyhlídková místa zůstanou zachována, respektive, budou upravena na novou výškovou úroveň.

Velké změny se dotknou i prostoru na druhé straně Bečvy v Kropáčově ulici. Původně se předpokládalo, že zde zůstane zachována současná zeď, pouze dojde k její opravě a vyplnění zábradlí betonem. Po provedených sondách se však zjistilo, že zeď není tak pevná, jak se předpokládalo a že nejenže neunese navýšení, ale není ani zaručeno, že by vydržela další velkou vodu. Proto zde bude vybudována zcela nová zeď z pohledového betonu. Ta bude nižší, než zeď stávající, ale pro změnu bude mít masivní neprůhledné zábradlí. V zábradlí budou proluky, které v případě hrozby povodní zahradí mobilní zábrany.

Protipovodňová ochrana je navržena na průtok 660 m3/s řeky Bečvy s bezpečnostním převýšením 0,3 metru u zdí a s převýšením 0,5 m u zemní hráze. Vizuální vjem navrženého záměru se co nejvíce podobá stávajícímu stavu, ale je navržen tak, aby lépe plnil protipovodňovou funkci. 

Aby město nebylo od řeky odříznuto, bude zde vybudováno několik přístupů k vodě v podobě schodišť.  Zároveň bude stavba protipovodňové zdi připravena na budoucí cyklostezku. Ta byla zatím dokončena v úseku od Ústeckého mostu po ulici Partyzánskou a s jejím protažením až k mostu v Hranicích se počítá právě po dokončení těchto protipovodňových opatření. Město již na tuto cyklostezku zpracovává projekt pro stavební povolení.

Po jejím dokončení přijde čas na konečné uspořádání prostoru Kropáčovy ulice jak sadovými úpravami, tak i dalšími prvky. Město má vypracovanou studii architekta Tomáše Kočnara, který se svými spolupracovníky přišel s návrhem zapojení nábřeží, jakožto jedinečného městského prvku, do urbanistické struktury Hranic, ve vazbě na oddychovou zónu v přírodním pásmu podél řeky ve směru k lázním Teplice nad Bečvou.

Na navyšování ochranných hrází nad jezem se město bude podílet i finančně, jako takzvaný chráněný subjekt. Podle aktuální projektové dokumentace jsou podle Povodí Moravy investiční náklady akce „Bečva, Hranice – PPO města“ vyčísleny na 79 milionů korun. Na stavbu poskytuje dotaci Ministerstvo zemědělství ve výši maximálně 85 % ze stavebních nákladů. Tento způsob financování předpokládá, že zbylých 15 % a všechny další neuznatelné náklady doplní chráněný subjekt, tedy město. Po vzájemné dohodě mezi městem a Povodím byl podíl města na stavebních nákladech odhadnut rámcově na 14 milionů korun.

Vizualizace  možné podoby nábřeží: Ateliér Kočnar

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies