logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

2022 - Protipovodňová opatření - jez je hotov

Publikováno 3.1.2022

Rozšíření jezu je již hotovo, jez je napuštěn, probíhají poslední terénní úpravy. Kromě rozšíření jezu probíhá zároveň výstavba ochranných zdí. Stavební práce na obou rozsáhlých stavbách se podařilo načasovat tak, aby proběhly současně během jedné srážky, která trvala od 1. července do prosince 2021.

Během srážky došlo k založení protipovodňových zdí a dokončení hlavních stavebních prací na jezu. Stávající jez Povodí Moravy s.p. rozšířilo o 50 % což zvýší úroveň protipovodňové ochrany Hranic. 

Práce na protipovodňových opatřeních nad silničním mostem budou probíhat do listopadu 2022.

Jez byl vypuštěn již v roce 2020, kdy došlo k demolicím levobřežních zdí a zahájila se přestavba levobřežního pilíře na říční. Bylo založeno nového jezové pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění.

Rozšiřování hranického jezu o jedno pole zahájilo Povodí Moravy, s. p. v roce 2020 v březnu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb v rámci komplexní protipovodňové ochrany Pobečví.  Celkové investiční náklady rozšíření jezu včetně stavby rybího přechodu jsou 236 milionů korun. Hlavní práce na jezu potrvají do konce roku 2021, dokonočovat se bude na jaře 2022.

Další akcí,která začala letos, je zvyšování hrází v nadjezí.

Fotogalerie - vypuštěný jez

Tisková zpráva Povodí  Moravy s.p.

Stavební práce budou spočívat především v rozšíření jezu o jedno jezové pole a rozšíření koryta nad i po jezem. Současně s tím vznikne na levém břehu téměř 150 m dlouhý rybí přechod. Dojde tak k dílčímu zlepšení protipovodňové ochrany podél koryta Bečvy v Hranicích ještě před výstavbou vodního díla Skalička, které však tvoří klíčový prvek při ochraně Pobečví před povodněmi.

„Při rekonstrukci jezu dojde k demolici levobřežních zdí, přestavbě levobřežního pilíře na říční a výstavbě nového třetího pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění. Úměrně k rozšíření jezu dojde také k rozšíření koryta řeky v nadjezí i podjezí. Stávající dvoupolový jez má průtočnou šířku 32 m, po rekonstrukci se rozšíří o dalších 16 m. Tím dojde při povodních ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, zvýšení protipovodňové ochrany a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které budou doplňovat komplexní protipovodňovou ochranu města,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Navrhovaným řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvy na území města Hranice, nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky cca 700 m mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání.

Povodí Moravy, s. p. v rámci rekonstrukce počítá i s usnadněním migrace vodních živočichů. Na levém břehu proto okolo jezu vznikne rybí přechod. „Současně s rozšířením jezu o jedno jezové pole postavíme na levém břehu rybí přechod. Ten bude dlouhý 147,9 m a ve dně široký 3 m. Návrhový průtok rybího přechodu je 0,74 m3/s. Přechod jsme navrhli na základě biologického průzkumu a při těchto parametrech konstrukce umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě,“ vysvětluje Gargulák.

Rozsáhlá stavba si vyžádá dílčí uzavírky. Během výstavby bude přerušena silniční komunikace vedoucí po levobřežní hrázi a přes jez na pravý břeh. Ta však stejně není otevřena pro veřejný automobilový provoz. Přerušení tak omezí chodce a cyklisty. Náhradní trasa povede přes silniční most, který se nachází přibližně 800 m nad jezem.

Celkové předpokládané investiční náklady akce jsou 230 mil. Kč. Akce bude financována jednak z dotace Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi (IV. etapa) a z vlastních finančních zdrojů Povodí Moravy.

Zdroj: Povodí Moravy s.p.

V rámci protipovodňových opatření by měly být navýšeny ochranné hráze nad jezem, aby město bylo chráněno (společně s rozšířením jezu) před padesátiletou vodou. Větší povodně zachytí pouze vodní dílo Skalička, o jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto. Ochranné hráze již mají stavební povolení, v roce 2020 tak čeká Povodí Moravy zajištění financování a výběr zhotovitele.

Původně měla stavba jezu začít již v roce 2018, při stavbě sousedících retenčních nádrží se ale ukázalo, že geologické podmínky pro založení stavby jsou složitější, než ukazovaly předběžné průzkumy. Povodí Moravy proto na základě odborných posudků požádalo o povolení k mimořádnému snížení hladiny vody na jezu ve větším rozsahu, než jaký předpokládaly původní termíny výstavby. Následné komplikace se získáním tohoto povolení zbrzdily přípravu stavby, protože pro soutěž na zhotovitele stavby potřebovalo Povodí Moravy znát přesné termíny snížení hladiny vody nad jezem.

Výstavba jezu je čistě záležitostí Povodí Moravy, města Hranice se dotknou především dopravní komplikace spojené se stavbou, o nichž bude Povodí Moravy i město průběžně informovat. Na následném navyšování ochranných hrází nad jezem se pak město bude podílet i finančně, jako tzv. chráněný subjekt.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies