logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Práce na jezu na Bečvě pokračují

Publikováno 13.11.2020

Práce na rozšíření jezu v Hranicích o jedno pole pokračují. Touto akcí dojde k zkapacitnění jezu, což zvýší úroveň protipovodňové ochrany Hranic. Stávající jez Povodí Moravy s.p. rozšíří o 50 %. Součástí celkové rekonstrukce jezu je i zbudování rybího přechodu. Práce potrvají do konce roku 2021.

„V období od července do listopadu budou probíhat práce, kvůli kterým uskutečníme úplnou srážku až na kótu pevného prahu. V průběhu srážky provedeme demolice levobřežních zdí a zahájíme přestavbu levobřežního pilíře na říční. Dojde k založení nového jezového pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění,“ popisuje generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Úplné vyhrazení jezu potrvá pět měsíců, následně dojde k částečnému napuštění na kótu 242,3 m n. m, tedy o 2,3 m. Vypuštění jezové zdrže bylo schváleno příslušnými orgány. Snižování hladiny probíhalo pod biologickým dohledem, aby se zamezilo úhynu či poranění živočichů.

Rozšiřování hranického jezu o jedno pole zahájilo Povodí Moravy, s. p. v březnu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb v rámci komplexní protipovodňové ochrany Pobečví.  Celkové předpokládané investiční náklady rozšíření jezu včetně stavby rybího přechodu jsou 230 milionů korun. Práce na jezu potrvají do konce roku 2021.

Fotogalerie - vypuštěný jez

Tisková zpráva Povodí  Moravy s.p.

Stavební práce budou spočívat především v rozšíření jezu o jedno jezové pole a rozšíření koryta nad i po jezem. Současně s tím vznikne na levém břehu téměř 150 m dlouhý rybí přechod. Dojde tak k dílčímu zlepšení protipovodňové ochrany podél koryta Bečvy v Hranicích ještě před výstavbou vodního díla Skalička, které však tvoří klíčový prvek při ochraně Pobečví před povodněmi.

„Při rekonstrukci jezu dojde k demolici levobřežních zdí, přestavbě levobřežního pilíře na říční a výstavbě nového třetího pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění. Úměrně k rozšíření jezu dojde také k rozšíření koryta řeky v nadjezí i podjezí. Stávající dvoupolový jez má průtočnou šířku 32 m, po rekonstrukci se rozšíří o dalších 16 m. Tím dojde při povodních ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, zvýšení protipovodňové ochrany a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které budou doplňovat komplexní protipovodňovou ochranu města,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Navrhovaným řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvy na území města Hranice, nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky cca 700 m mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání.

Povodí Moravy, s. p. v rámci rekonstrukce počítá i s usnadněním migrace vodních živočichů. Na levém břehu proto okolo jezu vznikne rybí přechod. „Současně s rozšířením jezu o jedno jezové pole postavíme na levém břehu rybí přechod. Ten bude dlouhý 147,9 m a ve dně široký 3 m. Návrhový průtok rybího přechodu je 0,74 m3/s. Přechod jsme navrhli na základě biologického průzkumu a při těchto parametrech konstrukce umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě,“ vysvětluje Gargulák.

Rozsáhlá stavba si vyžádá dílčí uzavírky. Během výstavby bude přerušena silniční komunikace vedoucí po levobřežní hrázi a přes jez na pravý břeh. Ta však stejně není otevřena pro veřejný automobilový provoz. Přerušení tak omezí chodce a cyklisty. Náhradní trasa povede přes silniční most, který se nachází přibližně 800 m nad jezem.

Celkové předpokládané investiční náklady akce jsou 230 mil. Kč. Akce bude financována jednak z dotace Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi (IV. etapa) a z vlastních finančních zdrojů Povodí Moravy.

Zdroj: Povodí Moravy s.p.

V rámci protipovodňových opatření by měly být navýšeny ochranné hráze nad jezem, aby město bylo chráněno (společně s rozšířením jezu) před padesátiletou vodou. Větší povodně zachytí pouze vodní dílo Skalička, o jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto. Ochranné hráze již mají stavební povolení, v roce 2020 tak čeká Povodí Moravy zajištění financování a výběr zhotovitele.

Původně měla stavba jezu začít již v roce 2018, při stavbě sousedících retenčních nádrží se ale ukázalo, že geologické podmínky pro založení stavby jsou složitější, než ukazovaly předběžné průzkumy. Povodí Moravy proto na základě odborných posudků požádalo o povolení k mimořádnému snížení hladiny vody na jezu ve větším rozsahu, než jaký předpokládaly původní termíny výstavby. Následné komplikace se získáním tohoto povolení zbrzdily přípravu stavby, protože pro soutěž na zhotovitele stavby potřebovalo Povodí Moravy znát přesné termíny snížení hladiny vody nad jezem.

Výstavba jezu je čistě záležitostí Povodí Moravy, města Hranice se dotknou především dopravní komplikace spojené se stavbou, o nichž bude Povodí Moravy i město průběžně informovat. Na následném navyšování ochranných hrází nad jezem se pak město bude podílet i finančně, jako tzv. chráněný subjekt.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021