logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Volební období 2014 - 2018

Publikováno 30.6.2017

Volební období 2014 - 2018

předsedkyně: Bc. Lenka Kopřivová

členové: 
Aleš Havlík
Ing. Josef Ježík
Ing. Adolf Pytela
RNDr. Antonín Pařízek
Mgr. Hana Čamborová
Jan Liedermann            

tajemnice: Alena Kadlecová - alena.kadlecova@mesto-hranice.cz , 581 828 198

Kontrolní výbor - Zákon o obcích 128/2000 Sb.

§ 117 (1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. (2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. (4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. § 118 (1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. (2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. (3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. § 119 (1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. (3) Kontrolní výbor a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. (4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. (5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Přílohy ke stažení

Zápis KV-12-2017 (185,63 KB)

Zápis KV-11-2017 (261,55 KB)

Zápis KV-10-2016 (183,87 KB)

Zápis KV-9-2016 (243,93 KB)

Zápis KV-8-2016 (243,54 KB)

Zápis KV-7-2016 (247,92 KB)

zápis KV-6-2016 (242,08 KB)

zápis KV-5-2016 (134,87 KB)

Zápis KV-4-2015 (239,53 KB)

Zápis KV-3-2015 (246,03 KB)

Zápis KV-2-2015 (240,58 KB)

Zápis KV-1-2015 (125,79 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies