logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úvodní informace

Hned od počátku činnosti městské policie byla zajištěna nepřetržitá služba v počtu 13 strážníků. V současné době má městská policie 28 zaměstnanců. Z tohoto  počtu  je 25 strážníků, 1 referent administrativy a 2 asistenti prevence kriminality.  Hlavní úkoly, které strážníci městské policie plní, jsou dány zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění  pozdějších předpisů. K těm nejdůležitějším pak patří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

 

Řízení městské policie

Městskou policii řídí starosta města.

Rada města pověřila plněním některých úkolů při řízení městské policie
strážníka Bc. Miroslava Manna, který zastává funkci velitele.

Akce pro děti a mládež

Městská policie se každý rok podílí na zabezpečení různých akcí pro děti a mládež. Na těchto akcích jsou ukázky výcviku služebních psů, ukázky techniky, výzbroje a výstroje strážníků městské policie. Dále jsou dětem poskytnuty informace o činnosti městské policie.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019