logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Úvodní informace

Hned od počátku činnosti městské policie byla zajištěna nepřetržitá služba v počtu 13 strážníků. V současné době má městská policie 28 zaměstnanců. Z tohoto  počtu  je 25 strážníků, 1 referent administrativy a 2 asistenti prevence kriminality.  Hlavní úkoly, které strážníci městské policie plní, jsou dány zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění  pozdějších předpisů. K těm nejdůležitějším pak patří zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

 

Řízení městské policie

Městskou policii řídí starosta města.

Rada města pověřila plněním některých úkolů při řízení městské policie
Bc. Miroslava Manna, který zastává funkci ředitele městské policie.

Akce pro děti a mládež

Městská policie se každý rok podílí na zabezpečení různých akcí pro děti a mládež. Na těchto akcích jsou ukázky výcviku služebních psů, ukázky techniky, výzbroje a výstroje strážníků městské policie. Dále jsou dětem poskytnuty informace o činnosti městské policie.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies