logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hospodaření v městských lesích

Publikováno 11.10.2018

Hospodaření v městských lesích je vykonáváno na základě nájemní smlouvy se společností EKOLTES Hranice a. s., která obhospodařuje cca 254 ha lesních pozemků ve vlastnictví města Hranic.

Lesní majetek města Hranic je roztroušen po několika katastrálních územích – Bělotín, Drahotuše, Hranice, Lhotka u Hranic, Radíkov u Hranic, Slavíč, Středolesí, Uhřínov u Hranic, Velká u Hranic a Valšovice.

Základem pro zajištění řádného hospodaření v lesích města Hranic je lesní hospodářský plán, který je vypracován na období 10 let (platnost od 01.01.2011 do 31.12.2020). Součástí plánu jsou doporučené návrhy hospodaření, zajišťující soulad s lesním zákonem a dále závazná ustanovení, která musí být po dobu platnosti plánu plněna.

Vlastnictvím certifikátu „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ – systém PEFC (platnost certifikátu do 30.9.2018) dokládá město Hranice skutečnost, že hospodaření v městských lesích splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření.

V prvním pololetí roku 2018 bylo vytěženo 675,64 m3 dřevní hmoty, z čehož 100 % tvořila těžba nahodilá, vzniklá v důsledku škodlivého působení abiotických a biotických činitelů.

V návaznosti na vzniklé holiny po nahodilé těžbě z předcházejícího roku byla prováděna i obnova lesních porostů, kdy bylo uměle vysazeno 18 900 ks sazenic. Celkem bylo vysázeno 1,67 ha budoucího nového lesa.

Pozornost byla také věnována i ochraně lesa před hmyzími škůdci. V měsíci dubnu bylo nainstalováno a v následujících měsících pravidelně kontrolováno 10 ks feromonových lapačů na monitorování a odchyt kůrovců.

 

K 30.06.2018 bylo prostřednictvím feromonových lapačů odchyceno přes 17 tisíc jedinců lýkožrouta smrkového a téměř 13 tisíc jedinců lýkožrouta lesklého.

V důsledku působení agresivní buřeně bylo vyžnuto celkem 0,86 ha ploch lesních kultur a současně došlo i k chemickému ošetření 9,84 ha lesních kultur.

Proti nežádoucímu okusu zvěře mladých lesních kultur bylo postaveno 626 m oplocenek, jež mají celoročně chránit lesní kultury před škodami zvěří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019