logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Jak zlepšit kvalitu ovzduší

Publikováno 16.10.2017

Přinášíme několik doporučení, jak můžeme my přispět ke zlepšení kvality ovzduší, zejména jak správně topit.

Jak může každý z nás přispět ke zlepšení kvality ovzduší?

 • V kamnech nebo kotlích spalujeme pouze předepsané palivo, předepsané výrobcem, v žádném případě nespalujeme odpad, při spalování plastů, gumy, umělých tkanin nebo mazacích olejů vzniká hustý černý kouř s toxickými škodlivinami s karcinogenními účinky.

 • Především v zimním období sledujeme informace o stavu ovzduší a v případě zhoršené kvality dodržujeme doporučená opatření.

 • Pálíme-li na zahradě suché listí nebo větve, nepřihazujeme do ohně odpadky. Volíme pro to vhodné počasí tak, abychom ostatní sousedy neobtěžovali kouřem.

 • Snažíme se využít možnosti ekologického vytápění, pokud je to možné. V opačném případě si necháme kotel nebo kamna pravidelně seřídit a komín zkontrolovat a vyčistit.

 • Dáváme přednost veřejné dopravě před individuální cestou autem. Musíme-li autem do města, auto zaparkujeme a všechna plánovaná zastavení pohodlně obejdeme pěšky, Místa v Hranicích jsou dobře dostupná.

 • Hranice nejsou tak velké. Pokud to je možné, jezdíme na kole nebo chodíme pěšky.

 • Aktivně se zajímáme o záměry města a podporujeme rozvoj cyklistických stezek, klidových zón a ploch veřejné zeleně.

 • Šetříme energii v domácnosti. Větráme pravidelně, ale jednorázově.

 • Jsme-li kuřáci, chováme se k ostatním ohleduplně a nevystavujeme ostatní pasivnímu kouření.

 

Varujeme před spalováním plastů

Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech 
- zabráníte poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí

Vážení občané,

spalování ekologických paliv (zemní plyn, dřevo apod.) je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, především ovzduší. Při spalování jiných látek, než ekologických paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší s jmenovitým tepelným výkonem zařízení do 0,2 MW (domovní krby a kotle atd.), nebo na otevřeném ohništi, dochází ke znečišťování ovzduší a k poškozování zdraví lidí.

Spalováním „plastů" (např. PET lahví, nebo jiných plastových obalů), které obsahují celou řadu chemických přísad, dochází k uvolňování těchto přísad ve formě plynu, kdy může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin, než např. v průměrné spalovně.

Proto opakovaně upozorňujeme:

A. Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy – PVC např. kelímky, lahve, domácí zboží a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních řetězcích lidí.

B. Při spalování polystyrénů, např. šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka, plastických příborů, výpar z jejich hoření může poškodit oči i sliznice.

C. Při spalování polyuretanů (žaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo a lepidla) se uvolňuje žlutý kouř, který obsahuje kolísající množství kyanovodíku a fosgenu.

D. Při spalování gumy, dřeva, ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolací, baterií, olejů, azbestu a elektronických součástek, se uvolňují další jedovaté plyny.

Proto Odbor životního prostředí Městského úřadu Hranice upozorňuje, abyste se vyvarovali zneškodňování odpadu spalováním v kamnech, kotlích, či v otevřených ohništích!

Upozornění na dodržování povinností dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí (MěÚ Hranice, OŽP), informuje a upozorňuje na povinnosti, které pro fyzické osoby a provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyplývají. Fyzické osoby a provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší jsou, mimo jiné, povinni:

 • uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů

 • dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti

 • v otevřených, ohništích, zahradních krbech, nebo v grilovacích zařízeních, spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, která jsou určená výrobcem a nejsou kontaminována chemickými látkami (viz § 12 odst. 1 písm. a) a e) a § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší).

Za nedodržení těchto povinností, tedy ve všech třech výše uvedených případech, hrozí pachateli dle zákona o ochraně ovzduší pokuta ve výši od 500 do 150 000 Kč!

Proto upozorňujeme:

 • nespalujte v malých spalovacích zdrojích s jmenovitým tepelným výkonem zařízení do 0,2 MW (domovních krbech a kotlech atd.) jiné látky, než paliva, pro jejichž spalování je tento zdroj jeho výrobcem určen!

 • nespalujte v otevřených ohništích, zahradních krbech, či v otevřených grilovacích zařízeních, jiné látky, než  dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, pro jejichž spalování jsou tato zařízení  jejich výrobcem určena!

 • neobtěžujte kouřem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních a dodržujte přípustnou tmavost kouře!

 • neobtěžujte zápachem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních a dodržujte přípustnou míru obtěžování zápachem!

Přílohy ke stažení

Topte ekologicky (12 850,28 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019