logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Jak zlepšit kvalitu ovzduší

Publikováno 16.10.2017

Přinášíme několik doporučení, jak můžeme my přispět ke zlepšení kvality ovzduší, zejména jak správně topit.

Jak může každý z nás přispět ke zlepšení kvality ovzduší?

 • V krbech, kamnech a kotlích spalujeme pouze palivo předepsané výrobcem.
 • V otevřeném ohništi spalujeme pouze suchý a neznečištěný rostlinný materiál (suché listí nebo větve), nepřihazujeme odpadky. Volíme pro to vhodné počasí tak, abychom ostatní sousedy neobtěžovali kouřem.
 • V žádném případě nespalujeme odpad, protože při spalování plastů, gumy, umělých tkanin, mazacích olejů a dalších syntetických materiálů vzniká hustý kouř s toxickými škodlivinami, které mají často karcinogenní účinky.
 • Snažíme se využít možnosti ekologického vytápění, pokud je to možné.
 • Kotle a kamna necháváme pravidelně seřídit a zkontrolovat. Komín si necháváme zrevidovat a vyčistit.
 • Především v zimním období sledujeme informace o stavu ovzduší a v případě zhoršené kvality nebo smogové situace dodržujeme doporučená opatření.
 • Šetříme energii v domácnosti. Větráme pravidelně, ale jednorázově.
 • Když je to možné, místo cesty autem jezdíme na kole nebo chodíme pěšky.
 • Dáváme přednost veřejné dopravě před individuální cestou autem.
 • Musíme-li autem do města, auto zaparkujeme na vhodném místě a všechna plánovaná zastavení obejdeme pohodlně pěšky.

 

Varujeme před spalováním plastů

Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech - zabráníte poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí

Spalování výhradně ekologických paliv, jako je například zemní plyn nebo suché dřevo, je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, zejména čistoty ovzduší. Při spalování jiných látek ve spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelným výkonu do 300 kW, tedy lokálních topeništích jako jsou domovní krby, kamna, kotle, nebo na otevřeném ohništi dochází k podstatnému znečišťování ovzduší a k poškozování zdraví.

Při spalování plastových výrobků, například PET lahví, PE igelitových tašek, PVC kelímků, jiných plastových obalů, plastových hraček, dochází k uvolňování plynu s obsahem nebezpečných znečišťujících látek. Spalováním plastových materiálů v lokálních topeništích přitom může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin, než jejich likvidací v průměrné spalovně, která je pro spalování takových látek technologicky přizpůsobena.

Níže jsou uvedeny znečišťující látky, které vznikají spalováním plastických hmot (plastů) a dalších materiálů:

 • Spalováním polyvinylchloridu (PVC – např. kelímky, lahve, domácí zboží, hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodík, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapříčinit vznik rakoviny nebo vrozených vad. Dioxiny se navíc hromadí a setrvávají v potravních řetězcích.
 • Při spalování polystyrenu (PS – např. šálky, jídelních tácky, kartony na vejce, plastové příbory) vzniká primárně oxid uhelnatý a styren. Tmavý kouř z hoření PS může dráždit oči a sliznice.
 • Při spalování polyuretanů (PU – např. žaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo, lepidla) vzniká žlutý kouř, ze kterého se uvolňují jedovaté plyny včetně kyanovodíku.
 • Také při spalování gumy, dřeva ošetřeného impregnačními prostředky, baterií, olejů, azbestu nebo elektronických součástek se uvolňují další jedovaté plyny.

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, důrazně upozorňuje, abyste se vyvarovali likvidace odpadu spalováním v kamnech, kotlích, jiných lokálních topeništích nebo v otevřených ohništích!

Dodržujte Zákon o ochraně ovzduší

Upozorňujeme na dodržování povinností zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni:

 • uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro jeho provoz, které stanovuje zákon, jeho prováděcí právní předpisy, výrobce a dodavatel;
 • dodržovat přípustnou tmavost kouře;
 • spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 415/2012 Sb.) – výrobce specifikuje, pro která paliva je zdroj stacionární určen, a pro něž garantuje výstupní emise, spalování jiných paliv je v daném zdroji zakázáno.

Zákon o ochraně ovzduší současně zakazuje spalovat v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Při neplnění některé z výše uvedených povinností se provozovatel stacionárního zdroje dopouští přestupku, za který mu hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Zákon o ochraně ovzduší také stanovuje provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinnost:

 • provádět pravidelně nejméně jednou za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto stacionárního zdroje prostřednictvím odborně způsobilé osoby (proškolené a oprávněné výrobcem);
 • předkládat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na vyžádání doklad o provedení této kontroly (doklad vystaví odborně způsobilá osoba).

Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou zároveň navrženy pro přímé vytápění místa instalace, mají také povinnost tyto stacionární zdroje provozovat v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Nejpozději do 1. září 2022 je nutné vyměnit staré kotle emisních tříd 1 a 2 za kotle s vyšší účinností a nižšími emisemi, které odpovídají minimálně emisní třídě 3 podle normy ČSN EN 303-5.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021