logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kontroly roku 2014

Publikováno 20.7.2017

Kontrolní orgány mají na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Vnitřní auditor

Kontroly jsou rozdělené podle účelu – zaměření.

1) Příspěvkové organizace

a)         Za rok 2014 byla provedena u základních škol, jejichž zřizovatelem je Město Hranice, veřejnosprávní kontrola hospodaření a vedení účetnictví ve vazbě na hospodaření s veřejnými prostředky podle § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů za roky 2012 a 2013, v jednom případě za rok 2011.

Kontrola byla zaměřená hlavně na oblasti poskytovaných prostředků na ICT (informační technologie), na mzdové prostředky z rozpočtu zřizovatele, na hospodaření v doplňkové činnosti a na hospodaření s peněžními fondy podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na kontrolu školního stravování a v neposlední řadě také na další oblasti, ve kterých školy vykonávaly činnost.  

V oblasti mzdových prostředků z rozpočtu města nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Byl dodržený účel – prostředky byly použity na úhradu mzdových nákladů na volnočasové aktivity, správce hřiště.

Při kontrole prostředků na ICT byly zjištěny nedostatky v rozsahu prováděných prací při porovnání s uzavřenou smlouvou, ve vykazování provedené práce. Účel použití byl však ve všech případech dodržený.

Při kontrole školního stravování

Byly zjištěny rozdíly ve spotřebě potravin a jejím zaúčtování při porovnání se skutečnou spotřebou potravin vykazovanou v měsíčních výkazech školních jídelen. V jednom případě bylo zjištěno nesprávné stanovení ceny obědů pro cizí učitele. Finanční normativy potravin byly v rozmezí dané vyhláškou ministerstva školství.

Hospodaření s fondy

Při kontrole hospodaření s fondy podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny nedostatky spočívající v porušení § 28 odst. 7 a § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. O odvodu za porušení rozpočtové kázně rozhodoval (bude rozhodovat) zřizovatel. Dále byly zjištěny nedostatky při účtování o fondech. V jednom případě bylo zjištěno, že účetní odpisy byly zkresleny o nezařazený majetek do používání.

Další zjištění

Vyskytly se také nedostatky v nedodržení účetních postupů podle Českých účetních standardů. Byly zjištěny také případy, kdy nebylo účtováno o předpisech pohledávek za školní družinu a za školní kroužky. Zjištěné nedostatky byly v oblasti cestovních náhrad.  

Dále bylo zjištěno porušení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 29 a § 30 při inventarizacích k 31. 12. Dále byly při kontrolách zjištěny početní chyby. V některých případech se vnitřní předpisy příspěvkových organizací odkazovaly na již neplatné obecné právní předpisy.

b)         Za rok 2014 byla provedena u mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Hranice, jedna veřejnosprávní kontrola hospodaření a vedení účetnictví ve vazbě na hospodaření s veřejnými prostředky podle § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů za roky 2012 a 2013.

Kontrola byla zaměřená hlavně na oblasti poskytování stravovacích služeb včetně úhrad, kontrola skladového hospodářství, dodržování pokynů zřizovatele a kontrola personálních a mzdových podkladů a rozúčtování mezd.

V personální a mzdové oblasti nebyla zjištěna žádná pochybení. Při vyplňování cestovních příkazů a žádanek o čerpání dovolené bylo postupováno v souladu s pokynem zřizovatele. Nebyl dodržený pokyn zřizovatele při podepisování propustek k lékaři.

Bylo zjištěno, že nebylo účtováno o předpisech pohledávky za stravné.

Byl zjištěn rozdíl mezi tržbami za stravné a náklady za potraviny. Při porovnání skutečnéspotřeby potravin zjištěnou z výkazů školní jídelny s náklady na potraviny byly zjištěny rozdíly. Formální nedostatky byly zjištěny ve vyplňování cestovních příkazů.

Při vedení skladové evidence nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Pouze drobné pochybení bylo zjištěno při výpočtu pořizovacích cen potravin.

2) Kontrola grantů

V rámci provedených veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací byly podrobeny kontrole také granty, které příspěvkové organizace úspěšně získala v daném roce. V případě grantů se jedná o prostředky mimo schválený rozpočet a jakákoliv osoba (fyzická či právnická) pak vystupuje v pozici příjemce veřejné finanční podpory podle § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení grantové smlouvy je pak postupováno podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

U příspěvkových organizací nebylo zjištěno při čerpání prostředků na granty porušení grantových smluv, účel grantů byl dodržený a vyúčtování bylo podáno ve stanovených termínech.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Na tomto odboru byla v roce 2014 provedena  jedna kontrola, konkrétně ve věci dodržování ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro zdroje neuvedené v příloze č. 2 tohoto zákona. Kontrolou nebylo zjištění porušení výše uvedeného zákona.

Odbor vnitřních věcí

Kontrolní orgán: Matriční úřad Hranice.

Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů.

Kontrolované osoby: Matriční úřady ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Hranice. Jedná se o Matriční úřad Bělotín, Hustopeče nad Bečvou, Opatovice, Potštát, Všechovice.

Výsledky kontrol: Byly zjištěny nedostatky při vyplňování nových tiskopisů k uzavírání manželství (vydávány od 1.1.2014), jedná se o uvádění přesnějšího označení místa uzavření manželství v případech, kdy je manželství uzavřeno mimo obřadní místnost úřadu – na jiném vhodném místě. Dále bylo upozorněno, že je třeba do knihy úmrtí uvádět přesný název zdravotnické záchranné služby, která vystavila list o prohlídce zemřelého.

V nových protokolech o uzavření manželství je přímo uvedena oznamovací povinnost a proto byly matriky informovány, že není nutné tisknout ji duplicitně na kopie matričních dokladů.
Matrikám bylo sděleno, že do spisů sloužících jako podklad pro matriční zápisy zakládaných do sbírky listin, smí být přiřazeny pouze dokumenty stanovené zákonem. Veškeré zjištěné nedostatky byly s matrikáři projednány a odstraněny.

Odbor živnostenský úřad

Živnostenský úřad prováděl v roce 2014 kontroly dle vlastního plánu kontrol s ohledem na vlastní požadavky, na požadavky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odboru živností a krajského živnostenského úřadu. Hlavním účelem tohoto plánu je lépe koordinovat provádění společných kontrol s jinými dozorovými orgány u téže osoby,  a tím minimalizovat  zátěž, kterou výkon kontroly podnikateli působí. V rámci dohody byly v minulém období nejčastěji prováděny společné kontroly s Českou obchodní inspekcí, těch bylo provedeno celkem 10. Společné kontroly byly zaměřeny na podnikatele provádějící hostinskou činnost, maloobchodní činnost, maloobchodní prodej s lihovinami a zastavárny, prodej elektronických cigaret,  tedy na dodržování povinností, vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebních daních. V minulém roce bylo celkem provedeno 126 kontrol a uložena pokuta ve výši 7 tis.Kč. Výsledky kontrol naleznete v příloze 1.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017