logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kontroly roku 2015

Publikováno 20.7.2017

Kontrolní orgány mají na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Vnitřní auditor

Kontroly jsou rozdělené podle účelu (zaměření) a podle typu organizace.

1) Příspěvkové organizace

Všechny příspěvkové organizace měly schválený pro daný rok vyrovnaný rozpočet. Skutečný výsledek hospodaření byl však oproti plánu lepší a organizace docílily zlepšeného výsledku hospodaření. Zdůvodnění je pak uvedeno ve zprávách o hospodaření, které zpracovávají příspěvkové organizace a předkládají ji zřizovateli po uplynutí rozpočtového období.

Za rok 2015 byla provedena u příspěvkových organizací zřízených Městem Hranice veřejnosprávní kontrola zaměřená na ověření údajů ve finančních a účetních výkazech, prověření způsobu vedení účetnictví, celkového hospodaření a účtování včetně provedení inventarizací, kontroly mzdových nákladů, kontroly fondů, kontroly grantů poskytnutých z rozpočtu města ve vazbě na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2014, 2013 a 2012. 

Z kontrolovaných příspěvkových organizací se jednalo o dvě mateřské školy a dvě kulturní organizace, které do 31. 12. 2014 fungovaly jako samostatné právní subjekty.

a) kontroly mateřských škol (roky 2014, 2013, 2012)

Kontroly byly zaměřené na ověření údajů ve finančních a účetních výkazech, prověření způsobu vedení účetnictví, celkového hospodaření včetně provedení inventarizací.

Při kontrole školního stravování

Byl zjištěný drobný rozdíly při porovnání výnosů za stravné s náklady na potraviny. Porovnáním normované a skutečné spotřeby potravin byly zjištěny minimální rozdíly, které jsou přijatelné, což vypovídá o tom, že strávníci dostali v zaplaceném objemu finančních prostředků požadovaný objem potravin. Finanční normativy pro jednotlivé kategorie strávníků školních jídelen byly v přípustném rozpětí daného vyhláškou ministerstva školství. Provádí se průběžné kontroly výběru stravného.

Hospodaření s fondy

Při kontrole hospodaření s fondy podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny žádné nedostatky spočívající v porušení rozpočtových pravidel. Byly dodrženy účetní postupy při účtování fondů s výjimkou nesprávného účtování o příspěvku z FKSP na závodní stravování zaměstnanců.

Školní a mimoškolní akce

Všechny školní akce organizované školkami prošly účetnictvím. Účtování o akcích proběhlo mimo náklady a výnosy, účtování proběhlo přes účty 3. účtové třídy. Školní akce se vyúčtovávají a v účetnictví je podchycený i případný přeplatek či výběr nedoplatku. Při vykazování a administraci školních akcí je dodržovaný Pokyn zřizovatele k vykazování doplňkové činnosti a pro vykazování školních a mimoškolních aktivit č. 1/2009. V jednom případě neobsahovalo vyúčtování všechny náležitosti dané Pokynem zřizovatele k vykazování doplňkové činnosti a pro vykazování školních a mimoškolních aktivit č. 1/2009.

Kontrola školného

Při kontrole této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky. Je dokládaný seznam platících dětí, provádí se průběžné kontroly výběru školného.

Cestovní náhrady

V oblasti cestovních náhrad byly zjištěny nedostatky spočívající v nedostatečném vyplňování cestovních příkazů. Nebyly však zjištěny případné rozdíly ve výpočtu cestovních náhrad. Cestovní náhrady byly vyplaceny v souladu se zákoníkem práce a v souladu s vnitřními předpisy organizací.

Mzdové prostředky z rozpočtu zřizovatele

Mateřské školy nedostaly z rozpočtu města žádné mzdové prostředky.  

Další zjištění

Vyskytly se nedostatky v nedodržení účetních postupů podle českých účetních standardů, nedodržení obsahové náplně syntetických účtů. Další nedostatky byly zjištěny při vedení pokladny a vystavování pokladních dokladů.

Inventarizace majetku a závazků

Dále bylo zjištěno porušení zákona o účetnictví v § 29 a § 30 při inventarizacích k 31. 12. a dále při zpracování dokumentace související s inventurami byla porušená vyhláška o inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 Sb. Byla provedená kontrola konečných zůstatků účtů hlavní knihy a porovnání s údaji v Rozvaze. Konečné zůstatky účty hlavní knihy = údajům v rozvaze. Dále byla provedená kontrola konečných zůstatků účtů hlavní knihy a porovnání s údaji ve Výsledovce. Údaje o stavech v hlavní knize = stavům účtů ve výsledovce.

b) kontroly kulturních organizací (rok 2014)

 

Závazné ukazatele rozpočtu

Příspěvkové organizace zřízené městem dostávají v rámci rozpočtu na příslušný rok stanovený závazný ukazatel na mzdové náklady. Při kontrolách bylo zjištěno, že závazný ukazatel na mzdové náklady organizace dodržely.

Cestovní náhrady

V jednom případě bylo zjištěno, že byly zaměstnanci vyplaceny z pokladny cestovní náhrady, ale po ověření délky trvání pracovní cesty vyplynulo, že zaměstnanec na stravné nárok neměl, protože pracovní cesta trvala méně než 5 hodin. Dále v této oblasti bylo zjištěno, že cestovní příkazy si ředitelka podepisovala sama, čímž porušila Pokyn zřizovatele pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Hranice č. 1/2012. Další nedostatky spočívaly ve formálních pochybeních – nesprávné a neúplné údaje na cestovních příkazech.

Mzdová a personální oblast

Zaměstnanci kulturních organizací jsou financovaní z rozpočtu města a objem finančních prostředků je limitovaný závazným ukazatelem na mzdy.

Zaměstnanci byli zařazeni do platových tříd v rámci povoleného rozpětí platových tříd podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. podle druhu vykonávané práce.Do příslušeného platového stupně byli zaměstnanci zařazení po dosažení započitatelné praxe požadovaný pro postup do vyššího platového stupně.

Inventarizace majetku a závazků

Provedení inventarizace majetku a závazků bylo provedeno v souladu s § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Při zpracování dokumentace související s inventurami byla dodržená vyhláška o inventarizaci majetku a závazků č. 270/2010 Sb. Byla provedená kontrola konečných zůstatků účtů hlavní knihy a porovnání s údaji v Rozvaze. Konečné zůstatky účty hlavní knihy = údajům v rozvaze. Dále byla provedená kontrola konečných zůstatků účtů hlavní knihy a porovnání s údaji ve Výsledovce. Údaje o stavech v hlavní knize = stavům účtů ve výsledovce.

V jednom případě bylo zjištěno porušení § 8 inventarizační vyhlášky, kdy inventurní soupisy neobsahovaly veškeré náležitosti. Dále bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nevede seznam a popis inventarizačních identifikátorů podle § 3 odst. 2 písm. b) inventarizační vyhlášky.

Inventarizace majetku a závazků ve zvláštních případech

Inventarizace sbírky muzejní povahy, která je zapsaná v Centrální evidenci sbírek, nebyla vůbec prováděná, což ukládá vlastníkovi sbírky § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a dále podle § 12 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a § 3 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Další zjištění

Bylo zjištěno použití nesprávných účtů. Při účtování o zboží byly zjištěny rozdíly mezi náklady a výnosy a také při účtování o zboží, které nebylo prodáno, ale použito jako suvenýry do soutěže.

2) Kontrola grantů

V rámci provedených veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací byly podrobeny kontrole také granty, které příspěvkové organizace úspěšně získala v daném roce. V případě grantů se jedná o prostředky mimo schválený rozpočet a jakákoliv osoba (fyzická či právnická) pak vystupuje v pozici příjemce veřejné finanční podpory podle § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení grantové smlouvy je pak postupováno podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

U příspěvkových organizací nebylo zjištěno při čerpání prostředků na granty porušení grantových smluv, účel grantů byl dodržený a vyúčtování bylo podáno ve stanovených termínech.

Výsledky z kontrol zpracovány k datu 1. 10. 2015.  

 

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad každoročně plánuje svoji kontrolní činnost, kterou zhmotňuje v Plánu kontrol na uvedený rok. Jednotlivé okruhy kontrol jsou voleny na základě každoročních požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, mezi které patří kontroly prodeje alkoholu, zastavárny, nakládání s odpady a nakládání s autovraky, dále plán kontrol utváří aktuální požadavky plošného republikového rozsahu, v tomto roce například kontroly očních optiků a projektování elektrických zařízení. Poslední okruh plánu kontrol na předmětný rok se stanovuje s ohledem na znalost problematiky podnikatelského prostředí.

Živnostenský úřad vykonává kontroly buď samostatně na konkrétní provozovně či v případě že podnikatel provozovnu nemá, tak na kontrolním oddělení živnostenského úřadu, nebo v součinnosti s jiným kontrolním orgánem, nejčastěji Českou obchodní inspekcí. V roce 2015 proběhlo celkem 14 kontrol v součinnosti s ČOI se zaměřením na ochranu spotřebitele, 4 v součinnosti s Městskou policií města Hranic se zaměřením na prodej alkoholu a kontrola zastaváren v nočních hodinách, 2 v součinnosti s Oblastním inspektorátem práce se zaměřením na Hostinskou činnost, 1 v součinnosti s Krajskou veterinární správou státní veterinární správy pro Olomoucký kraj se zaměřením na stánkový prodej, 1 v součinnosti s Odborem životního prostředí MěÚ Hranice se zaměřením na problematiku nakládání s odpady, 1 v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Přerov a 1 v součinnosti s Policií České republiky se zaměřením na nalévání alkoholu mladistvým.

Živnostenský úřad se tak na republikové úrovni zapojil do plošných kontrol Očních optiků a podnikatelů majících ohlášený obor živnosti volné č. 63 Projektování elektrických zařízení, za účelem prověření splnění odbornosti a dodržování ustanovení živnostenského zákona, zejména prověření zda nedochází k neoprávněnému podnikání. Další plošnou celorepublikovou kontrolní akcí byla tří fázová Akce Alkohol, kdy Policie České republiky ve spolupráci s dalšími kontrolními orgány, mimo jiné také živnostenským úřadem, provedla noční kontroly barů, za účelem zjištění, zda není naléván alkohol mladistvým.

Kromě samotného plnění plánu kontrol, je prováděna klasická kontrolní činnost zaměřená na provozovny, kdy předmětem kontroly je dodržování živnostenského zákona, zejména oznámení/ odhlášení provozovny, řádné označení provozovny, řádné označení sídla, ochrana spotřebitele a kontrola tabákových a lihových výrobků. Nejčastějším pochybením je neoznačení či nedostatečné označení provozovny předepsanými údaji, neoznámení zahájení / ukončení provozování živnosti na provozovně a neoznačení prostor v nichž je sídlo náležitostmi dle živnostenského zákona.

V roce 2015 provedl živnostenský úřad celkem 137 úkonů místních šetření na provozovnách a vyhotovil celkem 183 kontrolních protokolů. Byly zjištěny 2 případy neoprávněného podnikání a vydáno celkem 35 blokových pokut.

Přehled vyhodnocení plánu stanovených kontrol na rok 2015:

 

Leden: - kontrola podnikatelských subjektů zaměřených na problematiku oční optiky

Provedena kontrola 5 provozoven Oční optiky (bez zjištěných porušení)

Únor: - kontrola podnikatelských subjektů s odlišnými adresami  sídla a trvalého bydliště

Provedena kontrola u celkem 23 podnikatelů ( 5 řízení o zrušení živnostenských oprávnění)

Březen: - kontrola podnikatelských subjektů v oblasti živnosti řemeslné – Řeznictví, uzenářství

Provedena kontrola u 8 podnikatelů (bez zjištěných porušení)

               -kontrola podnikatelských subjektů provozující Ubytovny

Provedena kontrola na 9 provozovnách (bez zjištěných porušení)

Duben: - kontrola podnikatelů provozující Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Provedena kontrola 7 podnikatelů. ( zjištěna porušení ve 3 případech, celkem uloženo pokuta v bloku 4.500,-)

             -  kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obcích Rakov, Paršovice

Provedena kontrola na 7 provozovnách (zjištěno 1 porušení, celkem uloženo pokuta v bloku 1.000,-)

Květen: - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti vázané živnosti - nakládání s nebezpečnými odpady a živnosti volné, obor č.44 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Provedena kontrola 6 podnikatelů. (zjištěno 1 porušení, celkem uloženo pokuta v bloku 1.000,-)

             - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Hustopeče nad Bečvou

Provedena kontrola 6 provozoven. (zjištěna 2 porušení, celkem uloženo pokuta v bloku 1.500,-)

Červen: - kontrola podnikatelských subjektů zaměřená na obor č.48 živnosti volné – Velkoobchod a maloobchod a živnosti řemeslné – Hostinská činnost, v souvislosti s transformací živností při prodeji alkoholu

Provedena kontrola u 34 podnikatelů. (zjištěno 6 porušení, celkem uloženo pokut v bloku 8.500,-)

              - kontrola stánkového prodeje

Provedena kontrola 5 stánků (bez zjištěných porušení)

Červenec: - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Provedena kontrola 5 podnikatelů (celkem zjištěna 2 porušení, celkem uloženo pokut v bloku 1.500,-)

                  - kontrola podnikatelských subjektů provozujících mobilní rychlá občerstvení

Provedena kontrola 3 provozoven (zjištěno 1 porušení, celkem uloženo pokut v bloku 1.000,-)

Srpen: - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti opravy motorových vozidel

Provedena kontrola 8 provozoven. (bez zjištěných porušení)

-       kontrola podnikatelských subjektů provozujících živnost vázanou Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Provedena kontrola 1 podnikatele.(bez zjištěných porušení)

Září: - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Hrabůvka a Klokočí

V obcích Klokočí a Hrabůvka byla celkem provedena kontrola na 9 provozovnách (zjištěno 1 porušení, uloženo pokut v bloku celkem 500,-)

         - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti Zastavárny a bazary

Zkontrolována 1 provozovna a dále 4 noční kontroly provozoven. (bez zjištěných porušení)

Říjen: - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Potštát a Boňkov

V obcích Potštát a Boňkov byla celkem provedena kontrola na 12 provozovnách (zjištěno 6 porušení, celkem uloženo pokuta v bloku 7.000,- )

           - kontrola podnikatelských subjektů provozujících živnost vázanou Masérské, rekondiční a regenerační služby

Provedena kontrola 6 podnikatelských subjektů (zjištěno 1 porušení, celkem uloženo pokut v bloku 1.000,-)

Listopad: kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oboru č. 45 živnosti volné – Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Provedena kontrola 11 podnikatelských subjektů (zjištěna 2 porušení, celkem uloženo pokut v bloku 1.500,-)

                - kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v živnosti vázané Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Provedena kontrola 4 podnikatelských subjektů (bez zjištěných porušení)

Prosinec: kontrola podnikatelských subjektů prodávajících vánoční zboží, stromky, živé ryby a pyrotechniku 

                - kontrola stánkového prodeje

              Byla provedena kontrola 1 prodejce vánočních stromků, 1 prodejce živých ryb, 1 prodejce pyrotechniky. A byly provedeny 2 kontroly stánkového prodeje vánočního zboží. (bez zjištěných porušení)

Dále bylo zjištěno 8 porušení při kontrole provozoven a 1 porušení v případě značení sídla, za což bylo celkem uloženo pokut v bloku 7.500,-.

Vyhotovil: J. Lukeš

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017