logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kontroly roku 2016

Publikováno 20.7.2017

Kontrolní orgány mají na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Odbor vnitřních věcí - Matriční úřad Hranice

Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů.

Kontrolované osoby: Matriční úřady ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Hranice. Jedná se o Matriční úřad Bělotín, Hustopeče nad Bečvou, Opatovice, Potštát, Všechovice.

Výsledky kontrol: Byly zjištěny nedostatky při zápisech údajů do matričních knih úmrtí a manželství, jednalo se hlavně o chybné zápisy názvu kostela a církve při uzavírání církevních sňatků, absence úplných údajů o oddávajícím, chybělo správné znění zákona při uvedení příjmení ženy při sňatku bez přípony ová, u sňatků s cizinci nebyla uvedena správná podoba jména a příjmení dle úředního překladu, nebyl zapsán a podepsán tlumočník, nebylo zapsáno rozhodnutí o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Dále ze sbírky listin úmrtí nebylo zřejmé, kdo je vyřizovatel pohřbu a při změně příjmení nezletilého chybělo vyjádření OSPOD. Při vydávání rozhodnutí nebyl v poučení uveden aktuální název odvolacího orgánu a jako poslední bylo zjištěno, že dodatečné záznamy v matričních knihách nebyly odeslány do sbírky listin.

Odbor Obecní živnostenský úřad 

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2016

Živnostenský úřad každoročně plánuje svoji kontrolní činnost, kterou zhmotňuje v Plánu kontrol na uvedený rok. Jednotlivé okruhy kontrol jsou voleny na základě každoročních požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, se zřetelem k příslušným usnesením vlády ČR. K těmto oblastem patří kontrolní činnost v souvislosti s extremistickými akcemi, ve vztahu k zahraničním osobám, v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, v oblasti odpadů a nakládání s autovraky a v oblasti lihu. Dále plán kontrol reaguje na aktuální požadavky plošného republikového rozsahu. V tomto roce jsme prováděli například kontroly subjektů, provádějících studnařské práce, kontroly hypermarketů a supermarketů. Poslední okruh plánu kontrol na předmětný rok se stanovuje s ohledem na znalost problematiky podnikatelského prostředí.

Živnostenský úřad vykonává kontroly buď samostatně na konkrétní provozovně či v případě, že podnikatel provozovnu nemá, tak na kontrolním oddělení živnostenského úřadu, nebo v součinnosti s jiným kontrolním orgánem, nejčastěji Českou obchodní inspekcí. V roce 2016 proběhlo celkem 8 kontrol v součinnosti s ČOI se zaměřením na ochranu spotřebitele, 4 v součinnosti s Městskou policií města Hranic se zaměřením na prodej alkoholu a kontrola zastaváren v nočních hodinách, 7 v součinnosti s Odborem životního prostředí MěÚ Hranice se zaměřením na problematiku nakládání s odpady, 5 v součinnosti s Policií České republiky se zaměřením na nalévání alkoholu mladistvým.

Živnostenský úřad se na krajské úrovni zapojil do plošných kontrol podnikatelů majících ohlášenou živnost Geologické práce; Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, za účelem prověření splnění odbornosti a dodržování ustanovení živnostenského zákona, zejména prověření zda nedochází k neoprávněnému podnikání. Další plošnou celorepublikovou kontrolní akcí byla tří fázová „Akce Alkohol“ pod záštitou Policejního prezidia České republiky, kdy za asistence Policie České republiky ve spolupráci s dalšími kontrolními orgány, byly provedeny kontroly  nočních barů, za účelem zjištění, zda není naléván alkohol a prodávány drogy mladistvýma: V měsících červenec-září 2016 byla pravidelně 1 x týdne prováděna v supermarketech a hypermarketech v Hranicích kontrola se zaměřením na potravinářské výrobky, především výrobky masné a mléčné. Při těchto kontrolách nebyly ze strany živnostenského úřadu zjištěny nedostatky

Od občanů nebo jiných správních orgánů bylo doručeno celkem 19 podnětů  k zahájení kontroly, které se převážně týkaly prošetření neoprávněného podnikání, oznámení o porušení povinnosti při nakládání s lihem a značení tabákových výrobků, neoznámení ukončení činnosti na provozovně, provozování živnosti v nezpůsobilé provozovně dle stavebního zákona. Všechny tyto podněty byly řešeny provedením vlastní kontroly podnikatelského subjektu. V případě zjištění porušení zákona byla uložena sankce, nebo byl podnět postupován příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řízení.

Kromě samotného plnění plánu kontrol, je prováděna klasická kontrolní činnost zaměřená na provozovny, kdy předmětem kontroly je dodržování živnostenského zákona, zejména oznámení/ odhlášení provozovny, řádné označení provozovny, řádné označení sídla, ochrana spotřebitele a kontrola tabákových a lihových výrobků. Nejčastějším pochybením je neoznačení či nedostatečné označení provozovny předepsanými údaji, neoznámení zahájení / ukončení provozování živnosti na provozovně a neoznačení prostor, v nichž je sídlo náležitostmi dle živnostenského zákona.

V roce 2016 provedl živnostenský úřad celkem 173 kontrol a místních šetření na provozovnách a vyhotovil celkem 168 kontrolních protokolů. Při těchto kontrolách byly zjištěny 3 případy neoprávněného podnikání a uložena pokuta ve výši 24 tis.Kč. V blokovém řízení bylo uloženo celkem 20 pokut ve výši 16 tis. Kč, ve správním řízení bylo řešeno celkem 8 případů porušení živnostenského zákona a uložena pokuta ve výši 45 tis.Kč..

Přehled vyhodnocení plánu kontrol na rok 2016:

Leden: 

 • kontrola podnikatelských subjektů provozujících stánky PNS (celkem 5 provozoven, bez závad)

Únor: 

 • kontrola podnikatelských subjektů provozujících Zastavárny, Bazary (celkem 5 zkontrolovaných podnikatelských subjektů, z toho 2 provozovny, bez závad)

Březen: 

 • kontrola podnikatelských subjektů v oblasti živnosti řemeslné – Hostinská činnost a kontrola podnikatelských subjektů v oblasti koncesované živnosti – Prodej Kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (celkem 42 kontrol podnikatelských subjektů na provozovnách. Zjištěno 7 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny a 1 neoprávněné podnikání)

Duben: 

 • kontrola podnikatelů provozující živnost řemeslnou Kamnářství (provedena kontrola 3 podnikatelských subjektů, bez závad) 
 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obcích Malhotice, Všechovice (Malhotice kontrola 6 podnikatelských subjektů, 2 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny; Všechovice kontrola 13 podnikatelských subjektů, 4 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny a 1 neoprávněné podnikání)

Květen

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti vázané živnosti - nakládání s nebezpečnými odpady a živnosti volné, obor č.44 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). (kontrola 4 podnikatelských subjektů. Bez závad)
 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Zámrsky (kontrola 4 podnikatelských subjektů. Zjištěno 1 porušení týkající se oznámení provozovny)

Červen:    

 • kontrola podnikatelských subjektů zaměřená na obor č.25 živnosti volné – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a obor č, 27 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů (kontrola 14 podnikatelských subjektů. Bez závad)
 • kontrola stánkového prodeje (kontrola 7 podnikatelských subjektů. Bez závad)

Červenec:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly do 3,5, t. (kontrola 5 podnikatelských subjektů. Bez závad)
 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Provodovice (kontrola 2 podnikatelských subjektů. Zjištěno 1 porušení týkající se oznámení a označení provozovny)

Srpen:

 • kontrola podnikatelských subjektů provozujících obor č. 17 živnosti volné – Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků (kontrola 5 podnikatelských subjektů. Bez závad)

Září:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Horní Těšice a Dolní Těšice (kontrola 7 podnikatelských subjektů. Zjištěny 2 závady v označení nebo oznámení provozovny)
 • noční kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti Zastavárny a bazary (kontrola 2 provozoven. Bez závad)
 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti opravy motorových vozidel (kontrola 9 podnikatelských subjektů. Zjištěny 2 závady spočívající v neoznačení nebo oznámení provozovny, 1 neoprávněné podnikání)

Říjen:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v areálu Sigma na Tř. 1. máje (kontrola 7 podnikatelských subjektů. Zjištěna 2 porušení v označení nebo oznámení provozovny)
 • kontrola podnikatelských subjektů provozujících živnost Řemeslnou Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel (kontrola 4 podnikatelských subjektů. Bez závad)

Listopad:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v areálu bývalé Karnoly na tř. ČSA (kontrola 9 podnikatelských subjektů. Zjištěno 5 porušení v označení nebo oznámení provozovny)
 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblastech živnosti řemeslné Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny a Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení (kontrola 12 podnikatelských subjektů. Bez závad)

Prosinec:

 • kontrola podnikatelských subjektů prodávajících vánoční zboží, stromky, živé ryby a pyrotechniku
 • kontrola stánkového prodeje (kontrola 2 podnikatelských subjektů. Bez závad)

Dále bylo zjištěno 14 porušení při kontrole provozoven, které byly prováděny v rámci kontrolní činnosti a přímo nesouvisí s plánem kontrol.

Vyhotovil: J. Lukeš

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017