logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kontroly roku 2017

Publikováno 3.1.2018

Kontrolní orgány mají na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

Odbor vnitřních věcí - Matriční úřad Hranice

Předmět kontroly: Dodržování zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů.

Kontrolované osoby: Matriční úřady ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Hranice. Jedná se o Matriční úřad Bělotín, Hustopeče nad Bečvou, Opatovice, Potštát, Všechovice.

Výsledky kontrol: K církevním sňatkům nebyla vedena samostatná evidence a nebyly k nim archivovány všechny potřebné podklady. U vydávaných druhopisů matričních dokladů nebyla dostatečně vedena evidence o datu a předmětu vydání a nebyly vyplněny všechny údaje na matričním tiskopise. Správní řízení ve věci změn jména a příjmení doznávalo nedostatky vůči správnímu řádu. Dále byly zjištěny nedostatky při zápisech v ověřovacích knihách, kdy nebyly vyplněny všechny náležitosti uložené zákonem a vyhláškou a u podpisových vzorů chybělo uvedení data, od kdy je úředník oprávněn provádět ověřování.

Městský úřad Hranice, odbor Obecní živnostenský úřad

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti na rok 2017

Živnostenský úřad každoročně plánuje svoji kontrolní činnost, kterou zhmotňuje v Plánu kontrol na uvedený rok. Jednotlivé okruhy kontrol jsou voleny na základě každoročních požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, mezi které patří kontroly prodeje alkoholu, zastavárny, nakládání s odpady a nakládání s autovraky, dále plán kontrol utváří aktuální požadavky plošného republikového rozsahu, v tomto roce nebyly nařízeny kontroly republikového rozsahu. Poslední okruh plánu kontrol na předmětný rok se stanovuje s ohledem na znalost problematiky podnikatelského prostředí.

Živnostenský úřad vykonává kontroly buď samostatně na konkrétní provozovně či v případě že podnikatel provozovnu nemá, tak na kontrolním oddělení živnostenského úřadu, nebo v součinnosti s jiným kontrolním orgánem, nejčastěji Českou obchodní inspekcí. V roce 2017 proběhlo celkem 7 kontrol v součinnosti s ČOI se zaměřením na ochranu spotřebitele, 12 v součinnosti s Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice se zaměřením na problematiku nakládání s odpady vznikající z podnikatelské činnosti, 17 v součinnosti s Policií České republiky se zaměřením na kontrolu taxislužby s oddělením dopravní PČR (5 součinnostních kontrol) se zaměřením na prodej lihu s oddělením celní správa PČR (4 součinnostní kontroly) se zaměřením na zahraniční podnikající osoby s oddělením cizinecké PČR (8 součinnostních kontrol). Kontrola provozovatelů taxislužby byla prováděna krom součinnosti s PČR také s Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice.

Provedené kontroly v součinnosti:
orgán ČOI Policie ČR OZUZPD MěÚ Hranice OIP
Celní správa Cizinecká p. Dopravní p. ŽP OD

Ʃ kontrol

7 4 8 5 12 5 1

Ʃ zjištění

0 1 1 0 3 0 0
NP 0 0 0 0 0 0 0

Ʃ pokut

0 1 000,- 1 000,- 0 2 000,- 0 0

Vysvětlivky: ČOI – Česká obchodní inspekce; ŽP – oddělení životního prostředí; OD – odbor dopravy; OIP – Oblastní Inspektorát práce; NP – Neoprávněné Podnikání

Kontroly zahraničních podnikajících osob
  ZFO ZPO Celkem
počet kontrol 17 3 20
součinnost s PČR 6 2 8
zjištění 0 2 2
NP 1 0 1
Ʃ pokut 10.000,- 2.000,- 12.000,-

Vysvětlivky: ZFO – Zahraniční fyzická osoba; ZPO – Zahraniční právnická osoba; NP – Neoprávněné Podnikání

Kontroly dle požadavku MPO
  v sooučinnosti bez
součinnosti 
zjištění celkem
kontrol
NP Ʃ pokut
ŽP PČR
odpady 6 0 0 0 6 0 0
autovraky 0 0 3 0 3 0 0
alkohol 0 4 12 4 16 0 2.000,-
ZFO/ZPO 0 8 12 2 20 1 12.000,-
zastavárny 0 0 10 1 10 0 1.000,-

Vysvětlivky: ŽP – oddělení životního prostředí; PČR – Policie České republiky (vždy příslušné oddělení k dané kontrole); NP – Neoprávněné Podnikání;  odpady - Kontroly zaměřené na nakládání s odpady; autovraky – Kontroly zaměřené na nelegální činnost obchodování s autovraky a legalizaci výnosů z trestné činnosti; alkohol – Kontroly zaměřené na značení prodávaného lihu a lihovin; ZFO/ ZPO – kontroly zahraničních podnikajících osob fyzických / právnických; zastavárny – Kontroly zaměřené na potírání organizovaného zločinu a legalizaci zisků z trestné činnosti

Živnostenský úřad dále v rámci kontrolní činnosti prošetřoval došlé podněty, oznamující podezření z neoprávněného podnikání. Podněty podávali samotní občané, anebo je živnostenský úřad obdržel od jiných kontrolních orgánů. Tyto podněty byly prošetřovány místním šetřením, a to i za součinnosti Policie České republiky, nebo součinnosti s Oblastním Inspektorátem práce.

Došlé podněty na podnikající i nepodnikající osoby k prošetření
oznamovatel spotřebitel ČOI PČR jiný OŽÚ
počet ozn. 8 1 1 8
Řešeno  ŽK 7 1 1 8
ZOP 1 0 0 0
zjištěná NP 1 0 0 0
Ʃ pokut 3.000,- 10.000,- 0 2.500,-

Vysvětlivky: ČOI – Česká obchodní inspekce; PČR – Policie České republiky; ŽK – živnostenská kontrola, porušení řešeno dle z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů; ZOP – přestupkové řízení dle z.č. 250/2016 Sb., o přestupcích; NP – Neoprávněné Podnikání

Kromě samotného plnění plánu kontrol, je prováděna klasická kontrolní činnost zaměřená na provozovny, kdy předmětem kontroly je dodržování živnostenského zákona, zejména oznámení/ odhlášení provozovny, řádné označení provozovny, řádné označení sídla, ochrana spotřebitele a kontrola tabákových a lihových výrobků. Nejčastějším pochybením je neoznačení či nedostatečné označení provozovny předepsanými údaji, neoznámení zahájení / ukončení provozování živnosti na provozovně a neoznačení prostor, v nichž je sídlo náležitostmi dle živnostenského zákona.

V roce 2017 provedl živnostenský úřad celkem 120 úkonů místních šetření na provozovnách a vyhotovil celkem 106 kontrolních protokolů. Byly zjištěny 3 případy neoprávněného podnikání a vydáno celkem 14 blokových pokut.

Kontrolní činnost, správní řízení, ukládání pokut - rok 2017
  celkem pokuta náklady
řízení
porušení 
zákona
místní šetření 120 0 0  
oznámené kontroly 126 0 0  
vyhotovené protokoly 106 0 0  
neoprávněné podnikání 3 20.000,- 3.000,- 455/91 Sb. živnostenský zákon
pokuty
za jednotlivá
porušení
blok 14 13.500,- 0 455/91 Sb. živnostenský zákon
kontrolní řád 4 14.000,- 4.000,- 255/12 Sb. kontrolní řád
přestupky 4 30.000,- 0 65/17 Sb. o ochraně zdraví
správní řízení 1 10.000,- 1.000,- 455/91 Sb. živnostenský zákon
zrušení
ŽO
podnět soud 3 0 0 ztráta bezúhonnosti
návrh OSSZ 2 0 2.000,- neplnění závazků vůči státu
sankčně 3 0 3.000,- 455/91 Sb. živnostenský zákon
  celkem 87.500,- 13.000,-  

Přehled vyhodnocení plánu stanovených kontrol na rok 2017:

Leden:

 • kontrola podnikatelských subjektů v součinnosti s odborem životního prostředí

(celkem 7 kontrol podnikatelských subjektů na provozovnách; zjištěna 3 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny)

Únor:

 • kontrola podnikatelských subjektů provozujících Zastavárny, Bazary

(celkem 10 kontrol podnikatelských subjektů, z toho 2 provozovny; zjištěno 1 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny)

Březen:

 • kontrola podnikatelských subjektů v oblasti živnosti řemeslné – Hostinská činnost

(celkem 15 kontrol podnikatelských subjektů, z toho 15 provozoven; bez závad)

 • kontrola podnikatelských subjektů v oblasti koncesované živnosti – Prodej Kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

(celkem 16 kontrol podnikatelských subjektů, z toho 16 provozoven; zjištěno 4 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny)

Duben:

 • kontrola podnikatelů provozující živnost řemeslnou Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

(celkem 3 kontroly podnikatelských subjektů, bez závad)

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Partutovice

(celkem 7 kontrol podnikatelských subjektů, bez závad)

Květen:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti koncesované živnosti – Provozování cestovní kanceláře

(celkem 3 kontroly podnikatelských subjektů, z toho 2 provozovny; zjištěno 1 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny; zjištěno 1 neoprávněné podnikání)

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti živnosti volné – obor č. 71 Provozování cestovní agentury a průvodcovské činnost v oblasti cestovního ruchu

(celkem 5 kontrol podnikatelských subjektů, bez závad)

Červen:    

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti vázané živnosti - nakládání s nebezpečnými odpady a živnosti volné, obor č.44 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

(celkem 6 kontrol podnikatelských subjektů na provozovnách, bez závad)

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Rouské

(celkem 6 kontrol podnikajících subjektů na provozovnách; zjištěna 2 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny)

Červenec:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nad 3,5, t.

(celkem 3 kontroly podnikajících subjektů, bez závad)

 • kontrola stánkového prodeje

(celkem 3 kontroly podnikajících subjektů, bez závad)

Srpen:

 • kontrola podnikatelských subjektů provozujících obor č. 45 živnosti volné – Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

(celkem 14 kontrol podnikajících subjektů; zjištěno 1 neoprávněné podnikání)

Září:

 • kontrola zahraničních podnikatelských subjektů podnikajících v součinnosti s PČR

(celkem 20 kontrol zahraničních osob, z toho 8 v součinnosti s PČR odd. cizinecké policie; zjištěna 2 porušení týkající se oznámení nebo označení provozovny)

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Lipná

(celkem 1 kontrola podnikajících subjektů, bez závad)

Říjen:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v ulici Tovární

(celkem 4 kontroly podnikajících subjektů, bez závad)

 • kontrola podnikatelských subjektů provozujících živnost Řemeslnou Pekařství, cukrářství

(celkem 3 kontroly podnikajících subjektů, bez závad)

Listopad:

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v obci Teplice nad Bečvou

(celkem 1 kontrola podnikajícího subjektu, bez závad)

 • noční kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti Zastavárny a bazary

(celkem 4 kontroly podnikajících subjektů, bez závad)

 • kontrola podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti opravy motorových vozidel

(celkem 3 kontroly podnikajících subjektů na provozovnách, bez závad)

Prosinec:

 • kontrola podnikatelských subjektů prodávajících vánoční zboží, stromky, živé ryby a pyrotechniku
 • kontrola stánkového prodeje

(celkem 3 kontroly podnikajících subjektů, bez závad)

Dále bylo zjištěno 1 porušení při kontrole provozoven, které byly prováděny v rámci kontrolní činnosti a přímo nesouvisí s plánem kontrol.

Vyhotovil: J. Lukeš

 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017