logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poskytnuté informace - 2014

Publikováno 20.7.2017

Informace, o které byl podle zákona 106/1999 požádán Městský úřad Hranice v roce 2014. Jednotlivé odpovědi naleznete v přílohách ke stažení.

Odpověď 1 - kácení v Máchově ulici

Odpověď 2 - lázeňský statut

Odpověď 3 - Dům v Drahotuších

Odpověď 4 - Stavba v Hranicích

Odpověď 5 - Návrh ÚP Partutovice , který byl projednávaný v rámci společného jednání (na webových stránkách byl k dispozici až do 08/2013). Přílohou jsou jednotlivé výkresy grafické části  ÚP:   
I.1. výkres základního členění , 
I.2. hlavní výkres,
I.3. veřejně prospěšné stavby, 
I.4 - schema vyvedení výkonu V.E. ,
II.1a - koordinační výkres,
II.1b - koordinační výkres - výřez,
II.2a zásobování vodou, 
II.2b kanalizace - vodní toky, 
II.2c - energetika, spoje, 
II.4 výkres předpokládaných záborů PF
,

Odpověď 6 - Sdělení ke stavbě

Odpověď 7 - Přestupek

Odpověď 8 - Na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručené dne 17.07.2014 Vám v zákonné lhůtě, na základě podkladů obdržených od společnosti EKOLTES Hranice a.s., poskytujeme zápisy z valných hromad společnosti EKOLTES Hranice a.s. za roky 2010, 2011, 2012, 20132014.

Odpověď 9 - Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Odpověď 10 - Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Odpověď 11 - Žádost byla vyřízena poskytnutím kopie spisu OVV/13217/14/Lš-89

Odpověď 12 - Městský úřad Hranice nerealizoval v roce 2013 žádnou kontrolu při procesu sčítání hlasů ve spádových okrskových volebních komisích.

Odpověď 13 - střelnice

Přílohy ke stažení

01 - ul Máchova - kácení (103,75 KB)

02 - lázeňský statut (90,44 KB)

03 - dům v Drahotuších (112,01 KB)

04 - stavba (258,13 KB)

05 - I_1_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI (1 481,90 KB)

05 - I_2_HLAVNI_VYKRES (2 683,57 KB)

05 - I_3_VEREJNE_PROSPESNE_STAVBY (1 397,74 KB)

05 - I_4_SCHEMA_VYVEDENI_VYKONU_VE (469,75 KB)

05 - II_1a_KOORDINACNI_VYKRES (3 624,35 KB)

05 - II_1b_KOORDINACNI_VYKRES_VYREZ (2 233,79 KB)

05 - II_2a_ZASOBOVANI_VODOU (1 678,51 KB)

05 - II_2b_KANALIZACE_VODNI_TOKY (1 707,15 KB)

05 - II_2c_ENERGETIKA_SPOJE (1 784,64 KB)

05 - II_4_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF (2 453,01 KB)

06 -stavba (119,34 KB)

07 - přestupek (67,92 KB)

08 - VH 2010 (3 821,90 KB)

08 - VH 2011 (4 843,31 KB)

08 - VH 2012 (2 749,51 KB)

08 - VH 2013 (4 904,10 KB)

08 - VH 2014 (3 984,57 KB)

13 - střelnice (125,06 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020