logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Poskytnuté informace - 2014

Publikováno 20.7.2017

Informace, o které byl podle zákona 106/1999 požádán Městský úřad Hranice v roce 2014. Jednotlivé odpovědi naleznete v přílohách ke stažení.

Odpověď 1 - kácení v Máchově ulici

Odpověď 2 - lázeňský statut

Odpověď 3 - Dům v Drahotuších

Odpověď 4 - Stavba v Hranicích

Odpověď 5 - Návrh ÚP Partutovice , který byl projednávaný v rámci společného jednání (na webových stránkách byl k dispozici až do 08/2013). Přílohou jsou jednotlivé výkresy grafické části  ÚP:   
I.1. výkres základního členění , 
I.2. hlavní výkres,
I.3. veřejně prospěšné stavby, 
I.4 - schema vyvedení výkonu V.E. ,
II.1a - koordinační výkres,
II.1b - koordinační výkres - výřez,
II.2a zásobování vodou, 
II.2b kanalizace - vodní toky, 
II.2c - energetika, spoje, 
II.4 výkres předpokládaných záborů PF
,

Odpověď 6 - Sdělení ke stavbě

Odpověď 7 - Přestupek

Odpověď 8 - Na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručené dne 17.07.2014 Vám v zákonné lhůtě, na základě podkladů obdržených od společnosti EKOLTES Hranice a.s., poskytujeme zápisy z valných hromad společnosti EKOLTES Hranice a.s. za roky 2010, 2011, 2012, 20132014.

Odpověď 9 - Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Odpověď 10 - Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Odpověď 11 - Žádost byla vyřízena poskytnutím kopie spisu OVV/13217/14/Lš-89

Odpověď 12 - Městský úřad Hranice nerealizoval v roce 2013 žádnou kontrolu při procesu sčítání hlasů ve spádových okrskových volebních komisích.

Odpověď 13 - střelnice

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies