logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Publikováno 20.7.2017

QI 42-02-03

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen zákon), v podmínkách města Hranic. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců města při jejich aplikaci.

2. Zveřejňování informací

Město Hranice (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :

2.1. Postup úřadu při vyřizování žádostí o informace

Viz Příloha č. 3/QI 42-02-03

2.2. Informace o městě jako právnické osobě

Viz Příloha č. 4/QI 42-02-03

2.3. Organizační struktura městského úřadu

Viz bod 3.6 pravidel

2.4. Možnost podávání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů města

Viz Příloha č. 5/QI 42-02-03

2.5. Přehled nejdůležitějších předpisů

Viz Příloha č. 6/QI 42-02-03

2.6. Sazebník úhrad za poskytování informací

Viz bod 7. pravidel

2.7. Výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

 Viz bod 8. pravidel

2.8. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst.4 zákona

2.9. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst.7

2.10. Adresu elektronické podatelny

Dalšími informacemi, které město dle § 5  zákona zveřejňuje, jsou informace poskytnuté na žádost, které se zveřejní na webu a to do 15 dnů, dále jde o platné obecně závazné vyhlášky a nařízení, seznamy hlavních dokumentů koncepční, strategické a programové povahy, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry o nakládání s majetkem města. Ostatní informace jsou zveřejňovány orgány města a vedoucími pracovníky městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím řádem pro činnost komisí a organizačním řádem městského úřadu.

3. Způsob zveřejnění informací

Město zveřejňuje informace těmito způsoby :

3.1. Na úřední desce

3.2. Ve vlastním informačním zpravodaji

Informace

3.3. V denním tisku a sdělovacích prostředcích

Tiskové zprávy

3.4. Na podatelně městského úřadu (v přízemí)

Materiály dle bodu 10. pravidel

3.5. V kanceláři starosty (dveře č. 226)

Usnesení rady města a zastupitelstva města ve smyslu ust. §16 zák. č. 128 /2000 Sb., o obcích

3.6. Na webových stránkách města

  http://www.mesto-hranice.cz/

3.7. Na portálu veřejné správy

4. Stanovení registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry

4.1. Registr obyvatel

4.2. Matriční knihy

4.3. Evidence bytů

4.4. Evidence přestupků

4.5. Evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 5 zákona povinnost jejich zveřejnění. Dalším registrem je živnostenský rejstřík - jeho veřejná část je zveřejňována prostřednictvím internetu.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 6 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek informací na základě žádosti.

6.1. Ochrana utajovaných informací

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, informace nebude poskytnuta.

6.2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují ani neposkytují, jsou ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., osobní a citlivé údaje fyzických osob vedené v informačních systémech, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3. Ochrana obchodního tajemství

Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, pak nebude poskytnuta. Při poskytování informace, týkající se veřejných prostředků, se nepovažuje týkající se těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

6.4. Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

Informace o majetkových poměrech osoby, která není ve smyslu zákona povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijní nebo zdravotním pojištění a nebo sociálním zabezpečení se neposkytuje. Jde o údaje, které jsou daňovým zdravotně pojišťovacím a obdobným údajem vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob.

6.5. Nehotové informace

Údaje se neposkytují pokud jde o novou informaci, která vzniká při přípravě rozhodnutí nebo usnesení.

6.6. Další informace, které povinný subjekt neposkytuje

Informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům, informace předaná osobou, jíž takovou to povinnost zákon neukládá a to bez jejího souhlasu, pokud nejde o použití veřejných prostředků, informace pravidelně zveřejňované ze zákona a informace, jejichž poskytnutí by bylo porušení práv třetích osob k předmětu práva autorského.

7. Sazebník úhrad

7.1. Náklady na zveřejňování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady.

7.2. Náklady za poskytnuté informace

Město bude účtovat tyto náhrady :
Úhrada platu úředníků vyhledávajících a zpracovávajících informaci v případech mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací (bude stanovena jako průměrný plat úředníka MěÚ, mimo vedoucích funkcí) za předcházející kalendářní rok včetně zdravotního a sociálního pojištění. Tato sazba činí 137,-Kč/hod. Práce spojené s vyhledáváním a zpracováním informace nepřesahující 2 hodiny nebudou účtovány. Každá další započatá hodina práce bude účtována dle uvedené sazby.

7.2.1.

Úhradu za informaci provede žadatel přímo na příslušném odboru, popř. na pokladně MěÚ Hranice nebo složenkou, před převzetím nebo odesláním informace.

7.2.2.

Pro kopírování a tisk na tiskárně je stanovena jednotná cena takto: 2,- Kč/stránka a   3,- Kč/list při oboustranné kopii.

7.2.3.

Úhrada za 1 ks CD ROM - 10,- Kč

8. Zpracování výroční zprávy

Zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zajistí tajemník na základě údajů z evidence a předloží ji k projednání radě města tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března následujícího roku.

9. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů, k obecně závazným vyhláškám, nařízením a k těmto pravidlům je každému umožněn na podatelně odboru vnitřních věcí městského úřadu v přízemí, kde do nich může každý nahlédnout. Přístup k veškerým usnesením zastupitelstva města a rady města je ve smyslu ustanovení § 16 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umožněn na sekretariátě v 1. poschodí, dv. č. 226.

10. Záznamy

Záznamy vyplývající z činností uvedených v této instrukci jsou:

 Identifikace
dokumentu
 Název
dokumentu
Zpracovatel
dokumentu 
 Uložení dokumentu
 Místo  Doba
 Dle přiděleného č.j.  Oznámení o odložení žádosti (úřední dopis)  Zaměstnanec
příslušného odboru
 odbor 1 rok 
 Dle přiděleného č.j.  Poskytnutí informace (úřední dopis)  Zaměstnanec
příslušného odboru
 odbor 1 rok 
 Dle přiděleného č.j.  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (úřední dopis)  Zaměstnanec
příslušného odboru
 odbor 1 rok 

 11. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů. Tato pravidla zrušují pravidla pro zajištění přístupu k informacím ze dne 30.12.2000.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019